Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:57

1,3 miljarder kronor från anslag 2:4 till åtgärder som stärkt samhällets beredskap 2023

Genom anslag 2:4 finansierar MSB:s utvecklingsprojekt, investeringar och uppdrag hos myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och forskningsutförare, i syfte att stärka samhällets samlade beredskap. Under 2023 fördelades sammanlagt 1,3 miljarder kronor till dessa aktörer.

Varje år fördelar MSB medel genom anslag 2:4 Krisberedskap för att stärka samhällets krisberedskap och försvarsförmåga. Anslaget är ett av de viktigaste ekonomiska styrinstrumenten för att intensifiera arbetet med civilt försvar och krisberedskap och varje år lämnar MSB en rapport till regeringen med goda exempel på åtgärder från det senaste året och en samlad bedömning av åtgärdernas resultat.

Konkreta effekter här och nu

Flera av projekten som fått finansiering leder till höjd förmåga på lite längre sikt, men effekterna av vissa projekt går redan nu att se. Som exempel kan nämnas ett av Polismyndighetens projekt, som inneburit investeringar i tankningsinfrastruktur för samhällets flygande resurser, vilket möjliggör för exempelvis helikoptrar att bedriva operativt arbete längre. Även MSB:s utveckling av ett nytt brandriskprognossystem för bränder i vegetation har redan ökat samhällets förmåga att bekämpa sådana bränder.

Länsstyrelsernas beredskapssamarbete med kommuner, regioner och andra aktörer i länen har gett effekt, och förmågorna som utvecklats har kommit till användning vid hantering av till exempel höga flöden, skogsbränder och oljeutsläpp.

De frivilliga försvarsorganisationerna har inom ramen för sina uppdrag hos offentliga aktörer bidragit med förstärkningsresurser och deltagit vid inträffade händelser.

Fler goda exempel på projekt som avslutats under 2023

  • Livsmedelsverket har inom ramen för två projekt fokuserat på att stärka kunskapen och förmågan inom civilt försvar och krisberedskap hos landets dricksvattenproducenter. Detta gjordes genom utbildningar som genomfördes på flera platser i landet och framtagande av handböcker med praktiska beskrivningar, checklistor och övningsscenarion.

  • Post- och telestyrelsen har stärkt den nationella förmågan till att nyttja alternativa kommunikationsvägar vid fredstida kriser och höjd beredskap, genom ett projekt som arbetade proaktivt och reaktivt för att motverka skadlig störning på kortvågsbandet. Kortvågsbandet är i princip oanvänt under normala förhållanden, men flertalet aktörer förlitar sig på det i det fall ordinarie kommunikation inte fungerar.

  • Inom ramen för projektformen särskild satsning har flera myndigheter utvecklat sin samverkan med antingen frivilliga försvarsorganisationer eller näringslivet.

  • Under 2023 har ett antal forskningsprojekt med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget genomförts. Forskningen bidrar med värdefulla kunskaper i stärkandet av det civila försvaret och krisberedskapen.

  • Myndigheter, kommuner och regioner har kunnat utveckla sina ledningsplatser genom teknisk rådgivning och delfinansiering från MSB, för att säkerställa kontinuerlig förmåga att samverka och leda i vardag, under samhällsstörningar och ytterst vid höjd beredskap och krig.

Publicerad: 29 maj 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:57

Senast granskad: 29 maj 2024

Till toppen av sidan