Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

Nästan en halv miljard till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Under 2023 fördelade MSB hela anslaget om drygt 475 miljoner kronor till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor. Bidrag lämnades till 19 kommuner för sammanlagt 24 åtgärder.

Storleken på projekten varierar, och en kommun kan få upp till 60 procent av kostnaden för åtgärden.

– Under året som gått har vi sett exempel på hur naturolyckor kan påverka våra samhällen, med översvämningar, skred och slamströmmar, säger Ida Axelsson Wall, handläggare på MSB. Hon fortsätter:

– I år ser vi att de flesta åtgärder som har tilldelats bidrag handlar om att förebygga översvämningar, exempelvis i Norrköping, Sala och Stockholm/Mälardalen. Vi har även fattat beslut om mindre åtgärder såsom skydd av fastigheter från bergras i Munkedals kommun.

MSB arbetar med att förebygga och mildra effekterna av naturhändelser – främst ras, skred, skogsbrand, storm och översvämning – samt att anpassa samhället till ett förändrat klimat och att skydda samhällsviktig verksamhet. En del i detta arbete är att fördela statsbidrag till kommuner.

Kommuner som fått bidrag under 2023

Fördelning 2023 – statsbidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor (anslag 2:2). I tabellen inkluderas den del av anslaget som lämnats till Länsstyrelserna för deras arbete enligt översvämningsförordningen.

Kommun - åtgärdens namn Typ av naturolycka Utbetalt belopp (kr)
Alingsås - Erosionssäkring Säveån/Lövkullevägen Erosion 2 864 400
Alvesta - Flödesutjämningsmagasin för dagvatten Översvämning 391 800
Eksjö - Invallning vid Ingatorpsjön Översvämning 619 922
Falun - Ytterängdammen Översvämning 4 900 000
Falun - Översvämningsskydd vid Norsbobäcken Översvämning 109 453
Grästorp - Invallning av vattenverk Översvämning 3 256 200
Haparanda - Översvämningsskydd Översvämning 2 220 000
Jönköping - Översvämningsskydd Knektaparken Översvämning 2 162 870
Karlstad - Stabiliserande åtgärder vid Norsbron, Norsälven Ras och skred 12 637 650
Kristianstad - Pyntens pumpstation Översvämning 39 624 192
Munkedal - Bergrensning inom Gårvik Västra Ras och skred 38 400
Munkedal - Blockrensning inom Gårvik Västra Ras och skred 66 000
Nacka - Skyfallsled och översvämningsskydd, Värmdövägen Översvämning 32 841 300
Norrköping - Ljura bäck Flygplatsstråket Översvämning 10 013 500
Partille - Skredsäkring Kärleksstigen Ras och skred 700 000
Piteå - Fördröjningsmagasin Översvämning 4 818 600
Sala - Dammförstärkning nedströmsslänten Långforsen norra Översvämning 1 081 200
Sala - Dammförstärkning nedströmsslänten Olov Jons damm Översvämning 873 900
Sala - Dammvallsförstärkning Grissbach kanal Översvämning 2 007 300
Sala - Hävertavbördningssystem Långforsen Översvämning 492 900
Stenungsund - Erosions- och stabilitetshöjande åtgärder vid Stora Högaskolan Ras och skred 1 620 000
Stockholm - Slussens avbördningsanläggning Översvämning 352 349 992
Säffle - Åtgärdssimulering Byälven (del av miljödom) Översvämning 655 000
Ängelholm - Vall vid Flygaretunneln samt pumpstation Översvämning 529 300
Summa statsbidrag   476 873 879
Länsstyrelserna - kostnader enligt översvämningsförordningen   4 976 120
Summa, utbetalning 2023 (avrundad)   481 850 000

 

Om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i områden med befintlig bebyggelse

Kommuner kan ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i områden med befintlig bebyggelse. För att genomföra förebyggande åtgärder mot naturolyckor kan kommuner söka statsbidrag hos MSB.

De naturolyckor som omfattas är översvämning, ras, skred och erosion. Exempel på åtgärder mot ras, skred och erosion är tryckbankar, spontning och avschaktning av slänter. För att minska konsekvenserna av översvämning kan man bygga vallar, pumpar, fördröjningsmagasin och skyfallsleder. Val av åtgärd varierar från plats till plats.

Ansökningsperioder för 2024
Det finns två ansökningsperioder per år. Den första perioden pågår nu och avslutas första måndagen i mars 2024. Den andra perioden öppnar i juni och avslutas första måndagen i september.

Publicerad: 9 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:30

Senast granskad: 9 januari 2024

Till toppen av sidan