Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:37

Högaktuell agenda för Totalförsvarets myndighetschefsmöte

Det årliga Totalförsvarets myndighetschefsmöte har nyligen genomförts med MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka och Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm som värdar.

På dagordningen för mötet stod Försvarsberedningens senaste rapport Kraftsamling, vars åtgärdsförslag regeringen har givit ett antal myndigheter i uppdrag att bedöma genomförbarheten av, utifrån respektive ansvarsområde. Erfarenheter från kriget i Ukraina diskuterades, liksom vilka åtgärder som behöver vidtas utifrån dessa observationer. Ett annat aktuellt ämne var lägesbild gällande förberedelser inför kommande Natomedlemskap, där deltagarna redogjorde för sina respektive arbetslägen. Den sista punkten på dagordningen handlade om att ge och ta emot stöd, där Försvarsmakten och MSB redogjorde för utvecklingen av förmågan att ge och ta emot stöd, såväl militärt som civilt.

– Totalförsvarets myndighetschefsmöte samlade myndighetschefer från sektorsansvariga myndigheter, civilområdesansvariga länsstyrelser, Myndigheten för psykologiskt försvar, Riksbanken, Migrationsverket och militärregionerna. Mötet genomsyrades av den gemensamma insikten om det allvarliga läge som driver oss alla att öka takten ytterligare. Det var ett möte med bra substans, viktiga diskussioner och det är tydligt att mycket händer. En bra start på 2024, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

– På länsstyrelsen pågår bland annat en totalförsvarsutbildning för samtliga medarbetare enligt en strukturerad plan. Vi uppgraderar vår krigsorganisation och säkerställer alternativa samband med kommunerna. Men det viktigaste nu är att få en medvetenhet om det allvarliga läget, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland tillika chef för sydöstra civilområdet.

Säkerställa förmågan vid höjd beredskap och krig

För samhällsviktiga verksamheter är den viktigaste uppgiften att säkerställa förmågan att fortsätta fungera som vanligt vid höjd beredskap och krig.

– Försäkringskassan ska fungera i hela hotskalan med uppdraget att betala ut stora delar av statsbudgeten. Pandemin var en påfrestning som har bidragit till att vi ökat vår redundans. Om pengaflödena slutar att fungera blir det kaos i samhället. Vi behöver ha ordnade förhållanden i landet så vi kan ta emot ansökningar, utreda och betala ut enligt regelverket, säger Nils Öberg, generaldirektör för Försäkringskassan.

Han fortsätter: Natomedlemskapet innebär inga större förändringar för vår myndighet, men vi har jobbat med att skapa en ökad angelägenhet i organisationen och de förpliktelser som beredskap för med sig.

– Mycket av det arbete som bedrivs för att stärka vårt totalförsvar sker i respektive sektor, militärregion och civilområde. Det finns dock gemensamma frågor som vi alla påverkas av och som därför tas upp inom ramen för Totalförsvarets myndighetschefsmöte. De ämnen vi har avhandlat idag speglar just detta, säger Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm.

Publicerad: 19 januari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:37

Senast granskad: 19 januari 2024

Till toppen av sidan