Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 februari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:53

MSB:s årsredovisning för 2023

MSB har under 2023 fortsatt arbetet mot ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Vi leder samverkan för att utveckla och stärka motståndskraften i samhället, vi stödjer samordningen av åtgärder och vi har genomfört ett stort antal internationella insatser för att stödja Ukraina.

– Under 2023 har det säkerhetspolitiska läget i världen fortsatt påverkat MSB:s verksamhet i alla delar och jag kan sammantaget konstatera att vi gör skillnad i en utmanande tid. Vi har gjort det med sikte på både snabba förbättringar och långsiktig utveckling av Sveriges samlade förmåga, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Några nedslag i vad MSB gjort det gångna året

Vi har tillsammans med ett 70-tal andra myndigheter, tagit fram förslag på åtgärder för att kunna forcera utvecklingen av den civila beredskapen under innevarande och kommande år.

  • MSB har redovisat regeringsuppdrag i rapporten "Framåtanda – en prioritering av åtgärder för att stärka det civila försvaret" (MSB2263). I uppdraget presenterades behov av ambitionshöjning och ökade satsningar för att kunna genomföra förmågehöjande åtgärder och möta riksdagens mål.
  • Under 2023 har närmare 180 insatser pågått eller genomförts kopplat till Ukraina. Totalt har uppemot 100 experter sekonderats och 4 400 ton donerad materiel har kunnat förmedlas.
  • I december så beslutade regeringen att aktivera civilplikten för den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet och MSB har genomfört förberedelser i form av kompetensutveckling, rekrytering och framtagande av repetitionsutbildning. Resultat är att totalförsvarspliktiga kommer att kunna börja skrivas in, få repetitionsutbildning och krigsplaceras i kommunal räddningstjänst under 2024.
  • Cybersäkerhet har på många sätt varit i fokus under året och MSB har stärkt den svenska motståndskraften på cybersäkerhetsområdet, bland annat genom att utifrån kriget i Ukraina sammanställa lärdomar och rekommendationer för Sverige i årsrapporten ”När kriget kom nära”. Uppföljningen av nivån på Sveriges informations- och cybersäkerhet har även stärkts genom att komplettera Infosäkkollen med it-säkkollen och erbjuda dessa verktyg till fler aktörer.
  • MSB har även uppdaterat listan över viktiga samhällsfunktioner och tagit fram en vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som är nödvändig för totalförsvaret, som en del i arbetet att öka den grundläggande förmågan och uthålligheten i samhällsviktig verksamhet
  • Arbetet inom sektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen har fortsatt och en tioårig plan för att höja förmågan att framtagen, tillika en årlig process för att samplanera åtgärderna tillsammans med aktörer i sektorn.

Ta del av hela årsredovisningen

MSB:s verksamhet är omfattande och det som beskrivs är bara några exempel av det som myndigheten hanterat under året.

Publicerad: 23 februari 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:53

Senast granskad: 23 februari 2024

Till toppen av sidan