Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 april 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Cybersäkerhetskollen 2024 lanserad

Cybersäkerhetskollen är MSB:s verktyg för uppföljning av informations- och cybersäkerhetsarbetet i Sverige. Verktyget erbjuds till alla samhällsviktiga verksamheter och de som svarar bidrar till MSB:s bedömning av det civila försvarets motståndskraft.

Cybersäkerhetskollen stödjer offentlig förvaltning och de organisationer som omfattas av NIS-lagstiftningen i deras arbete med att säkerställa en högre nivå på det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet. Mätningen som tidigare genomförts 2021 och 2023 görs normalt sett vartannat år, men på regeringens uppmaning genomförs den även i år. Samhällsviktiga verksamheter, såväl privata som offentliga, ska rapportera in sitt resultat till MSB senast den 6 september 2024.

– Resultatet 2021 och 2023 visade på allvarliga brister i det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet hos offentlig förvaltning. Hela sju av tio organisationer saknar grunderna i sitt säkerhetsarbete. Utifrån det säkerhetspolitiska läget är det vår förhoppning att tidigare påvisade brister prioriteras och vi ser ett förbättrat resultat i år, säger Mathias Antonsson, som leder den strategiska cybersäkerhetsanalysen på MSB.

Cybersäkerhetskollen består av Infosäkkollen och It-säkkollen. Infosäkkollen stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete, medan It-säkkollen är motsvarande mätning fast för it-säkerhet.

Cybersäkerhetskollen bidrar till den nationella lägesbilden och utgör därför en viktig del i MSB:s bedömning av Sveriges motståndskraft inom informations- och cybersäkerhetsområdet. Mätningen visar även vilka utmaningar samhällsviktiga verksamheter står inför och ger myndigheten möjlighet att anpassa stöd som underlättar säkerhetsarbetet. Eftersom samhällsviktiga verksamheter även finns inom privat sektor har regeringen gett MSB ett uppdrag som omfattar näringslivet med särskilt fokus på NIS-leverantörer.

– Vi ser mycket positivt på regeringens ansats att även privata samhällsviktiga verksamheter bidrar med sina svar. Näringslivet är en viktig del av totalförsvaret och är avgörande för att samhällsviktig verksamhet ska fungera, inte bara i normalläge, utan även i kris och krig. Jag hoppas att många företag väljer att delta i Cybersäkerhetskollen 2024, säger Johan Turell, enhetschef på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB.

Syftet med Cybersäkerhetskollen är att förbättra hela Sveriges informations- och cybersäkerhet. Verktyget erbjuder deltagande organisationer återkoppling och de som rapporterar in sina svar kan även jämföra sig mot andra organisationer.

Om Cybersäkerhetskollen

Fakta

  • Cybersäkerhetskollen stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete för samhällsviktiga verksamheter.
  • Mätningen består av frågor om olika aspekter av säkerhetsarbetet och ger återkoppling om nuläge och utvecklingsmöjligheter.
  • Cybersäkerhetskollen och förbättringsarbetet utifrån resultatet stärker samhällets informations- och cybersäkerhet.
  • Fler än åtta av tio organisationer uppgav efter mätningen 2023 att Cybersäkerhetskollen är värdefull för deras förbättringsarbete.
  • MSB kommer redovisa det aggregerade resultatet av Cybersäkerhetskollen 2024 till regeringen i 1 februari 2025.
Publicerad: 3 april 2024 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Senast granskad: 3 april 2024

Till toppen av sidan