Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:01

Stort intresse för statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor

Klimatanpassning och förebyggande arbete för att minska risken för skador på grund av naturolyckor blir allt viktigare. Under årets två ansökningsperioder har kommunerna sökt bidrag för sammanlagt mer än 800 miljoner kronor från MSB.

Sommarens skyfall, stora nederbördsmängder och höga flöden är exempel på hur angeläget det är att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Hos MSB kan kommuner söka statsbidrag till förebyggande åtgärder som minskar riskerna för naturolyckor på grund av översvämning, ras, skred och erosion. Intresset hos kommunerna är stort och bidrag kan lämnas för upp till 60 procent av kostnaderna för åtgärden. Avsikten med bidraget är att skydda allmänna intressen och samhällsviktig verksamhet.

31 inkomna ansökningar under 2023

MSB tar emot ansökningar under två perioder per år. I fredags (1 september) stängde årets andra ansökningsperiod och antal ansökningar för 2023 kan nu summeras: 31 ansökningar från 25 kommuner. Sammanlagt innehåller ansökningarna ett sökt belopp om cirka 820 miljoner kronor.

– Vi ser en blandning av stora och små projekt som kommunerna söker för och de omfattar olika typer av risker. Drygt häften av ansökningarna är inriktade på att förebygga översvämning, och knappt hälften ras och skred. Sen har vi ett par som gäller naturolyckor som kan uppstå som följd av erosion. Det området är nytt för bidraget, erosion lades till förra året i samband med en regeländring, säger Ida Axelsson Wall, samordnare för statsbidraget på MSB.

Nu påbörjas handläggning och granskning av ansökningarna. Ofta deltar även SMHI, SGI och SGU för att bidra med expertis när underlaget granskas.

Kommunernas förebyggande åtgärder är ofta komplexa och det krävs i de flesta fall noggranna utredningar som beskriver både riskerna och åtgärderna. Ofta behöver kompletteringar lämnas in. För att MSB ska kunna fatta beslut om statsbidrag behöver dessutom eventuella miljötillstånd vara klara innan bidrag kan beviljas. Det kan förlänga handläggningstiden.

Utöver de ansökningar som MSB mottagit under 2023 pågår även handläggning av ärenden som inkommit tidigare år. Sammanlagt finns ett 80-tal pågående ärenden inklusive de nyast inkomna. Totalt finns ett sammanlagt sökt belopp om drygt 2,4 miljarder kronor.

Exempel på kommuner som beviljats bidrag hittills under 2023:

  • Munkedals kommun, bergrensning inom Gårvik Västra
  • Stenungsunds kommun, stabilitetsåtgärder vid Stora Högaskolan

Ansökningar som inte är klara för beslut under 2023 handläggs vidare under 2024.

Åtgärder som kan få bidrag

Bidrag kan lämnas till åtgärder som skyddar befintlig bebyggelse från naturolyckor som beror på naturhändelserna översvämning, ras skred eller erosion. Bidraget omfattar fysiska, varaktiga åtgärder i syfte att skydda människors liv och hälsa, miljö eller samhällsviktig verksamhet.

Hanteringen av bidraget följer förordningen som beslutades hösten 2022 (SFS 2022-1395).

475 miljoner avsatta för statsbidraget i år

I år finns cirka 475 miljoner kronor avsatta för statsbidraget. Pengarna används både till kommuner som beviljas bidrag under 2023 samt till kommuner som del- eller slutrapporterar redan beviljade ansökningar.
Statsbidraget finansieras av ett årligt anslag som beslutas av riksdagen. Storleken har varierat under åren , men från 2022 genomfördes en rejäl ökning och bidraget höjdes från 25 till drygt 500 miljoner kronor. Hur stort nästa års anslag blir bestäms under hösten genom beslut av statsbudgeten för 2024.

– Det ökade anslaget är välbehövligt, det innebär mer pengar till konkreta åtgärder i Sverige. Det är även viktigt med långsiktigheten så att det finns medel till statsbidraget under åren framöver, fortsätter samordnare Ida Axelsson Wall.

Ökningen innebär också fler ansökningar att hantera. MSB har under året utvecklat handläggningen både med digitala system och rutiner för att underlätta för både kommuner och andra som deltar i granskningen.
Vid fördelning av bidrag prioriteras åtgärder som bedöms ha bäst förutsättningar att på ett varaktigt sätt uppfylla syftet med stödet.

Exempel på ärenden som beviljats bidraget finns i MSB:s kartjänst för statsbidraget.

Läs mer i karttjänsten

Inkomna ansökningar 1 juni till 1 september 2023

Ärendetitel Kommun Typ av åtgärd Sökt belopp i kronor (oftast 60 % av åtgärdskostnaden)
Stödmur Sandvik - vågbrytare för att förhindra erosion Borgholm Erosion 1 920 000
Dagvattenpumpstation Samsöviken Danderyd Översvämning 19 500 000
Skyfallsled mot Mjölån, NV Grästorp Falu Översvämning 6 753 628
Översvämningsskydd Packhuskajen etapp 2 del 2 Göteborg Översvämning 7 382 882
Bergsäkringsåtgärder, Tjuvkil Kungälv Ras och skred 12 000 000
Skredsäkringsåtgärder, Aröd Kungälv Ras och skred 12 000 000
Erosionsskydd Älvkant Leksand Erosion 790 186
Stödmur i syfte att förebygga ras och skred Lidingö Ras och skred 18 000 000
Skred- och rassäkring, Villagatan Laganån Ljungby Ras och skred + Erosion 9 079 100
Översvämningsskydd, Mästers park Lund Översvämning 1 800 000
Blockrensning Gårvik Västra Munkedal Ras och skred 82 500
Skyfallsled och översvämningsskydd, Värmdövägen Nacka Översvämning 50 461 861
Översvämningsskydd Stenungsund centrum Stenungsund Översvämning 3 939 180
Skredsäkring Pålsundet Stockholm Ras och skred 61 112 400
Slussens avbördningsanläggning Stockholm Översvämning 486 590 000
Översvämningsåtgärder Ängaryds avrinningsområde Tranås Översvämning 18 790 357
Skredförebyggande åtgärder Kroka Trosa Ras och skred 2 100 000
Översvämningsskydd Skräcklans vattenverk Vänersborg Översvämning 2 490 301
Översvämning- och erosionsskydd Åre Översvämning + Erosion 31 200 000
Översvämningsskydd, Kvarndammen/Nåldammen Örebro Översvämning 7 200 000
Slussdammen Uppgradering med ny maskinlucka Örebro Översvämning 5 400 000
    SUMMA 752 797 834

 

Inkomna ansökningar 9 januari till 1 mars 2023

Ärendetitel Kommun Typ av åtgärd Sökt belopp i kronor (oftast 60 % av åtgärdskostnaden)
Flödesutjämningsmagasin för dagvatten Alvesta Översvämning 780 000
Uppdimensionering av huvuddagvattenledningar Botkyrka Översvämning 1 507 200
Återställningar & riskreducering skyfallet 2021 Gävle Översvämning 3 018 600
Geotekniska utredningar Munkedal Ras och skred 271 637
Bergrensning inom Gårvik Västra Munkedal Bergras 38 400
Översvämningsskydd Färjestaden Mörbylånga Översvämning 55 440 000
Jordskred Kusmark Skellefteå Ras och skred 535 200
Stora Högaskolan Trafik-Infart Stenungsund Ras och skred 1 800 000
Översvämningsskydd Våtmarksparken Stockholmsvägen Vallentuna Översvämning 900 000
    SUMMA 64 291 037
Publicerad: 5 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:01

Senast granskad: 5 september 2023

Till toppen av sidan