Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

MSB bidrar till nationell strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention

Den 1 september överlämnades ett förslag till ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention till regeringen från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. MSB har bidragit och samverkat i arbetet, tillsammans med 25 andra myndigheter från olika samhällssektorer. MSB:s verksamhet relaterar främst till suicidpreventionsområdet.

Strategins vision och fyra mål

Strategin består av visionen ”Ett samhälle som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och där ingen ska behöva hamna i en situation där den enda utvägen upplevs vara suicid” samt fyra övergripande mål. De fyra övergripande målen är:

• En förbättrad psykisk hälsa i hela befolkningen
• Färre liv förlorade i suicid
• Minskad ojämlikhet i psykisk ohälsa
• Minskade negativa konsekvenser på grund av psykiatriska tillstånd.

Till de fyra övergripande målen finns även sju delmål som enskilt och tillsammans bidrar till de olika övergripande målen. Inom varje delmål ryms ett antal insatsområden med prioriteringar som olika offentliga aktörer på nationell, regional och kommunal nivå samt aktörer från privat sektor och civilsamhället kan arbeta utifrån.

I strategin ingår både främjande och förebyggande åtgärder - för att så långt det går skapa förutsättningar för ett gott psykiskt välbefinnande och för att motverka att psykisk ohälsa uppstår. Den är tänkt att fungera som en gemensam plattform för hela samhällets arbete inom området under tio års tid.

Läs hela förslaget till ny nationell strategi hos Folkhälsomyndigheten

MSB:s fokusområde och del i regeringsuppdraget

– MSB:s verksamhet relaterar främst till målet om färre liv förlorade i suicid och det tillhörande delmålet om att stärka suicidpreventionsarbetet. Vårt fokus är på de kommunala räddningstjänstorganisationernas behov inom området, säger Martin Åberg, ansvarig handläggare vid enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB.

I uppdraget har MSB tidigare lämnat in analyser samt presenterat nuläget och de långsiktiga behoven. De utvecklingsbehov som identifierades var kring kunskapsspridning, vägledning och utbildning.

Individuell analys inom området psykisk hälsa och suicidprevention: underlag till nationell strategiMSB har även gjort en intervjuundersökning med tio kommunala räddningstjänstorganisationer för att kartlägga nuläget, men främst för att utreda vilka behov av utveckling som finns på längre sikt inom området.

Kommunal räddningstjänst inom området psykisk ohälsa och suicidprevention - en behovsanalys

Vägledning som stöd

– Vi ser att de kommunala räddningstjänstorganisationerna har ett behov av stöd och ökad kunskap inom området. Inledningsvis tänker vi oss att påbörja ett arbete under hösten med en vägledning som stöd och förtydligande till området. Detta är även något som de intervjuade kommunala räddningstjänstorganisationerna har uttryck önskemål om, fortsätter Martin Åberg.

MSB kommer även fortsättningsvis att arbeta med detta område framöver, dels utifrån de identifierade utvecklingsbehoven, men även utifrån troliga tillkommande uppdrag att bidra till genomförande och uppföljning av den nationella strategin.

Publicerad: 6 september 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 6 september 2023

Till toppen av sidan