Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Stärkt jämlikhet i MSB:s internationella verksamhet för ökad resiliens i samhället

Den 13 oktober infaller den internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer, International day for Disaster Risk Reduction, som uppkom 1989, efter en uppmaning från FN:s generalförsamling för att främja riskmedvetenhet globalt. Dagen är tänkt att uppmärksamma hur människor och samhällen runt om i världen minskar sin exponering för katastrofer och för en ökad medvetenhet om de risker vi står inför. Årets tema fokuserar på stärkt jämlikhet för ökad resiliens i samhället, vilket också följer Sendairamverket för katastrofriskreducering.

Katastrofer påverkar människor i samhället på olika sätt. Exempelvis har kvinnor, flickor, pojkar och män, äldre, personer med funktionsvariationer och etniska och religiösa minoriteter olika behov, sårbarheter och prioriteringar vid katastrofer. Förmågan att förbereda sig för, stå emot och hantera katastrofer är därför inte lika för alla.

  • Fältövning där mångfalden bland den drabbade befolkningen inkluderas genom att ta med människor med funktionsvariation och olika behov i evakueringsmomentet.
  • Övningsledningen går igenom campreglerna under den fullskaliga övningen i Georgien juni 2023.
  • Chiara Gorni, PPRD East 3 expert från italienska Röda Korset observerar frivilliga under utbildning inom civilskydd.

På MSB arbetar enheten för resiliensinsatser med internationella kapacitetsutvecklingsprojekt för att förebygga och hantera kriser och katastrofer. För att ta itu med hur befintliga sociala ojämlikheter formar konsekvenserna av katastrofer och för att se till att ingen glöms bort i insatser för att hantera katastrofrisker, är ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv prioriterade perspektiv i samtliga insatser.

– Vi ser att sociala normer och ojämlikheter i samhället formar vem som drabbas och på vilket sätt. Marginaliserade grupper i ett samhälle upplever redan en utmanande och sårbar situation. När en katastrof inträffar blir de ofta mer utsatta, säger Jenny Molin, som är jämställdhetsrådgivare på enheten för resiliensinsatser

Vi svarar upp mot behoven som finns i samhället

Vi stärker andra länder och organisationer att förebygga, hantera och återhämta sig från kriser och katastrofer, utifrån deras egna behov och kapacitet att ta emot stöd. MSB ger stöd genom utveckling av teknisk och funktionell kapacitet, men också ett politiskt och rådgivande stöd.

– Ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv i vår verksamhet handlar om att belysa de här frågorna och se till att vi utför vårt arbete på ett sätt som svarar upp mot behoven som finns i samhället. Att vi inkluderar, lyssnar på och försöker förstå de människor vi jobbar för, säger Jenny Molin.

Vi integrerar jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljö som tvärgående frågor i alla våra projekt. Projekten sträcker sig vanligtvis över flera år och kan innefatta att stödja ett nationellt system eller fokusera på specifika eller delar av organisationer. MSB:s mandat utgår från ramen för den svenska biståndspolitiken och den europeiska utvecklingsagendan.

Arbetet med tvärgående frågor är ett gemensamt ansvar för alla som arbetar med planering, genomförande och uppföljning av ett projekt och alla funktioner har en viktig roll att spela. Tillvägagångssättet kan skilja sig åt mellan olika projekt, beroende på projektets inriktning, upplägg och region.

Hur vi gör detta i våra projekt

I det EU-finansierade programmet Prevention Preparedness and Response to natural and human made disasters, phase 3 (PPRD East 3), fick vi goda resultat genom att systematiskt integrera jämställdhet, mänskliga rättigheter och miljöfrågor i en regional fullskaliga brandövning i Georgien. Detta var ett banbrytande arbetssätt som inte hade testats i tidigare övningar. Två rådgivare anslöt sig till övningsteamet från första början och stöttade processen genom att ge strategisk och teknisk rådgivning, utveckla material, verktyg och processer, ge input till material och organisera utbildningstillfällen.

Förändringsinitiativ för att skapa en säkrare miljö

I International Training Program on Disaster Risk Management (ITP DRM) arbetar deltagarna med förändringsinitiativ som syftar till att skapa förändring i sin egen organisation.

Genom olika lärotillfällen, nätverksmöjligheter och med stöd från en dedikerad jämställdhetsrådgivare och mentor tar deltagarna sig an uppgiften. Ett exempel är ett förändringsinitiativ i Bangladesh som arbetar för att öka antalet kvinnliga volontärer som deltar i det nationella Cyclone Preparedness Programme, för att bättre nå ut till kvinnor och flickor. Efter ITP rapporterade deltagarna att arbetet hade resulterat i att kvinnor och flickor kände sig säkrare att söka skydd vid en cyklon och därmed har det bidragit till färre dödsfall.

Integrering av jämställdhet och mänskliga rättigheter i alla aktiviteter

Det EU-finansierade projektet Leveraging ASEAN Capacities for Emergency Response (LACER) utformade sin aktivitetsplan för att öka inkluderingen av ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv i katastrofriskhantering i hela ASEAN-regionen. Inom LACER har ett särskilt fokus varit på att uppmärksamma sårbarheter hos kvinnor, barn och personer med funktionsvariationer i kriser och vi har arbetat genom ASEANs egna ramverk för ”Protection, Gender and Inclusion (PGI)”.

Det EU-finansierade programmet Capacity for Risk Management of Earthquakes and Health Emergencies in the Western Balkans and Türkiye (IPA CARE) befinner sig i inledningsfasen. Under behovsbedömningarna i alla partnerländer integreras jämställdhet mänskliga rättigheter för att bygga en hållbar grund under hela programmets genomförande.

Frågorna har inkluderats i utbildningar, övningar och strategiska dokument. MSB:s dedikerade jämställdhetsexpert observerade ASEAN:s stora regionala katastrofberedskapsövning (ARDEX) och gav rekommendationer om hur man kan stärka integreringen av PGI i framtida övningar.

–  Om vi tänker på den mångfald av behov, prioriteringar och erfarenheter som finnsi ett samhälle är det ganska lätt att förstå att vi inte kan tillämpa ett ”one-size-fits-all” tankesätt i vårt arbete. Vi måste ha en helhetssyn för att våra insatser ska funka säger Jenny Molin.

Publicerad: 13 oktober 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Senast granskad: 13 oktober 2023

Till toppen av sidan