Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:44

Rekommendationer för det civila försvaret efter analys av lärdomar från krigets Ukraina

Samordning av räddningsresurser, säker lagring av samhällsviktig information och förberedda effektiva former för mottagande och distribution av internationellt stöd, är några av de rekommendationer MSB lämnar till regeringen i dag i en delrapportering av regeringsuppdraget ”Erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina”.

Fokus för MSBs redovisning till regeringen idag är på erfarenheter och lärdomar som det är av särskild vikt att Sverige fångar upp till utvecklingen av det civila försvaret.

I delrapporten presenterar MSB konkreta exempel på lärdomar, men lämnar också ett antal rekommendationer framåt för utvecklingen av det civila försvaret.

Ett urval av rekommendationer för utveckling av det civila försvaret

Bland rekommendationerna i rapporten märks bland annat

  • För att minska risken för att räddningspersonal skadas i områden där strider pågår eller förväntas inledas bör räddningstjänsten och Försvarsmakten ha ett i förväg etablerat nära samarbete.
  • Ett möjligt framtida scenario är ett kraftigt ökat antal sofistikerade cyberangrepp före ett krigsutbrott, på samma sätt som skett i Ukraina. Svenska aktörer bör planera för utökade hotbildsscenarier som inkluderar sofistikerade cyberangrepp före de kinetiska attackerna.
  • För att viktig information inte ska gå förlorad och för att data ska hållas konfidentiella är det angeläget att utreda hur samhällskritiska data bör säkras.
  • Sverige behöver förbereda effektiva former för mottagande och distribution av internationellt stöd. Här finns viktiga lärdomar att hämta från Ukrainas och Polens arbete med logistiska hubbar och samarbete med civilsamhället.

Arbetet med att fördjupa analysen av vilka lärdomar Sverige kan dra av kriget i Ukraina fortsätter nu och slutredovisas i juni 2024.

Delrapport ”Erfarenheter från Ukraina, Initiala lärdomar för det civila försvaret”

Bakgrund

Regeringen gav den 13 juli 2023 i uppdrag till MSB att till Regeringskansliet, Försvarsdepartementet redovisa hur erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina kan tas tillvara i MSB:s verksamhet och i den fortsatta utvecklingen av det civila försvaret. MSB ska lämna en delredovisning till Regeringskansliet senast den 6 november 2023, och en slutredovisning senast den 7 juni 2024.

I uppdraget till MSB anges också att myndigheten ska samverka med relevanta svenska myndigheter. I arbetet fram till delredovisningen har MSB främst samverkat med Försvarsmakten, FM, och Försvarets materielverk, FMV, som båda fått motsvarande uppdrag inom sina respektive verksamhetsområden.

MSB har även inlett samverkan med Försvarshögskolan, FHS, sektorsmyndigheterna och beredskapsmyndigheterna.

I arbetet med delredovisningen har MSB fått stöd från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, vilket också anges i uppdraget.

Den del av uppdraget som anger att MSB, om möjligt, bör inhämta erfarenheter och information från ukrainska myndigheter samt relevanta organisationer, främst Europeiska Unionen, EU och Förenta Nationerna, FN, kommer MSB att gå vidare med till slutredovisningen.

Publicerad: 6 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:44

Senast granskad: 6 november 2023

Till toppen av sidan