Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:02

Planeringsinriktning för civil beredskap – nytt stöd för att stärka beredskapssystemet

Sveriges civila beredskap behöver stärkas för att möta den breda och allvarliga hot- och riskbild som samhället står inför. MSB har därför tagit fram en planeringsinriktning som vänder sig främst till beredskapsmyndigheter.

Syftet med planeringsinriktningen är att ge beredskapsmyndigheterna ett samlat stöd för att skapa en ökad förmåga hos den egna myndigheten och dess samhällsviktiga verksamheter för att kunna hantera fredstida kriser, krigsfara och krig. Planeringsinriktningen riktar sig till dem som arbetar med beredskapsplanering på en beredskapsmyndighet men den kan även vara användbar för dem med motsvarande roll inom en region eller kommun.

Konkreta förslag inom ett antal fokusområden

Att stärka Sveriges förmåga att förebygga och hantera olika former av samhällsstörningar är en gemensam angelägenhet men det är varje aktörs eget ansvar att utifrån sina ingångsvärden, som exempelvis planeringsinriktning, regeringsuppdrag och sektorsspecifika behovsanalyser, identifiera vilka beredskapsåtgärder som krävs.

Ett samlat stöd förenklar för myndigheterna att göra en prioritering av vilka åtgärder som ska vidtas på både kortare och medellång sikt, cirka 1 – 10 år. Stödet utgörs främst av utvecklingssteg inom ett antal fokusområden som MSB bedömer vara av särskild betydelse i arbetet med att stärka Sveriges förmåga att förebygga och hantera fredstida kriser och ytterst krig. Stegen ger konkreta förslag på åtgärder för en stegvis ökad förmåga. Med utvecklingsstegen som stöd kan myndigheten göra en analys av sin nuvarande förmåga och identifiera vad som behöver göras för att höja nivån. Beredskapsmyndigheterna kan med fördel integrera planeringsinriktningen i myndighetens verksamhetsplanering.

Ofta behöver åtgärdsförslag tas fram i en aktörsgemensam planering som kräver samordning mellan flera aktörer. Som stöd i det arbetet finns ”Vägledning – planering för civil beredskap: process och metod (version 2023)”, se länk nedan. Vägledningen och denna planeringsinriktning bör läsas tillsammans.

Fortsatt utveckling sker

Utvecklingen av civil beredskap är inne i ett formativt skede. Den planeringsinriktning som nu ges ut kommer behöva utvecklas. Den kommer behöva innefatta fler delar, exempelvis de krav som följer av CER och NIS2 liksom ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO. Utvecklingen kommer ske i dialog med berörda aktörer. Planeringsinriktningen ger dock redan ett stöd utifrån de förutsättningar som råder i nuläget.

Länkar

Planeringsinriktning för civil beredskap - Ett underlag till stöd för fortsatt planering

Vägledning – planering för civil beredskap: process och metod (version 2023)

Läs mer om det svenska civila beredskapssystemet

Publicerad: 14 november 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:02

Senast granskad: 14 november 2023

Till toppen av sidan