Till innehåll på sidan

Uppgifter och stöd till kommuner enligt överenskommelser

På den här sidan hittar du en översikt av kommunens uppgifter och stöd enligt de överenskommelser som tecknats mellan MSB och Sveriges Kommuner om kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Överenskommelser mellan MSB och SKR

Kommunens uppgifter finns detaljerat beskrivna i överenskommelserna.

Överenskommelse om kommuners arbete med krisberedskap 2023 Överenskommelse om kommuners arbete med civilt försvar 2023

Finansiering av åtgärder

Senast i juni varje år betalas statlig ersättning ut till kommuner.

Anvisningar för hur den statliga ersättningen till kommunerna får användas

Viktiga datum

 • 31 okt vart fjärde år

  Rapportering av risk- och sårbarhetsanalys, nästa gång 2023

 • 15 februari

  Årlig uppföljning av indikatorer, händelser, aktiviteter och ekonomi till länsstyrelserna enligt en mall som sänds till kommunen.

 • 31 dec, mandatperiodens första år

  • plan för extraordinära händelser, beslutad av som lägst kommundirektör
  • utbildnings-och övningsplan, beslutad av som lägst kommundirektör
  • styrdokument, beslutad av kommunfullmäktige

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)

Uppgifter:

 • Sammanställa en RSA
 • Utifrån analysen genomföra åtgärder för att öka förmågan att bedriva samhällsviktig verksamhet och hantera extraordinära händelser
 • Efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering. Underlaget ska användas i arbetet med RSA.

Vart fjärde år ska resultatet av RSA:n redovisas till  länsstyrelsen, senast den 31 oktober under det första kalenderåret efter ordinarie val till kommunalfullmäktige. Nästa rapportering sker 2023.

Stöd:

Stöd i riskområden som kan användas i aktörers egna analyser och planering Stöd i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysOm rapportering av risk- och sårbarhetsanalys

Planering

Kommunen bör till exempel planera för:

 • personella och materiella resurser, identifiera och planera för att ta emot förstärkningsresurser
 • specifika funktioner, till exempel krisstöd
 • specifika händelser, till exempel värmebölja, skogsbrand eller oljeutsläpp
 • kontinuitet för kommunens samhällsviktiga verksamheter

Det ska finnas ett reglemente, där kommunen under mandatperiodens första år ska ta fram:

 • ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap
 • ett reglemente för krisledningsnämnden
 • en plan för hantering av extraordinära händelser
 • en utbildnings- och övningsplan

Stöd:

Handbok i kommunal krisberedskap

Juridisk vägledning - Kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelserVägledning för kommunens arbete med styrdokument 2023-2026Vägledning för kommunens utbildnings- och övningsplan 2023-2026
FörstärkningsresurserNaturolyckor och klimatSamhällsviktig verksamhetKontinuitetshantering

Geografiskt områdesansvar

Uppgifter:

 • Ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område möjlighet att samverka för att uppnå samordning av förberedelser
 • Samverka med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det egna geografiska området
 • Säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls

Kommunen ska vid en extraordinär händelse:

 • kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
 • ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram
 • verka för att information till allmänheten samordnas

Kommunens uppgifter inom civilt försvar:

 • Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå

Stöd:

Vägledning för lokal ISFKrisberedskapsveckanGuide i att kommunicera risker i en kommunVMA-anläggningar

Utbildning och övning

Uppgifter:

 • Ha en regelbundet utbildad och övad krisorganisation
 • Genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod
 • Öva kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning minst en gång per mandatperiod
 • Delta i samverkansövningar på regional eller nationell nivå, om möjlighet ges

Stöd:

ÖvningsstödUtbildningarUtbildningsmaterialVägledning för utvärdering av hantering av inträffade händelserUtbildning i regionens Krisledningsnämnd

Rapportering

Uppgifter inom krisberedskap:

 • Ha förmåga att ta emot och dela information med stöd av den teknik och metodik som används för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, till exempel WIS och Rakel.
 • Ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse

Uppgifter inom civilt försvar:

 • Medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte
 • I samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och för lägesbilder

Stöd:

RakelWIS - webbaserat nationellt informationssystemstödÖvningsstöd för kommunstyrelser

Kompetenshöjning

Uppgift:

 • Nyckelpersoner ska ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar

Stöd:

Webbutbildning om totalförsvaret

Grundläggande förberedelser i frågor av betydelse för totalförsvaret och Sveriges säkerhet

Uppgifter:

 • Kommunen ska ha de förutsättningarna som behövs och som följer av säkerhetsskyddslagen för att kunna arbeta med uppgifterna enligt 3 kap. i LEH.

Stöd:

Grundläggande interaktiv utbildning i säkerhetsskydd

Webbutbildning i hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar

Vägledning för säker och robust samverkan

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen!: riskreducerande åtgärder för lokal avsedd för delgivning av hemliga uppgifter

Det nya totalförsvaret – En hjälp på vägen! : hantering av hemliga uppgifter i en fristående dator

Om säkerhetsskydd på informationssäkerhet.se

Om säkerhetssskydd på Säkerhetspolisens webbplats

Krigsorganisation och dess bemanning

Uppgifter:

 • Kommunen ska påbörja en planering för sina uppgifter inom totalförsvaret. Det ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess krigsorganisation och dess bemanning.

Övergripande planeringsförutsättningar för planering för det civila försvaret finns i en bilaga i vägledningen.

Stöd:

Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering

Ledningsansvar

Uppgifter:

 • Utbilda och öva kommunstyrelsen i att under höjd beredskap ansvara för kommunens ledning
 • Medverka i utbildningar  och  övningar  som  anordnas  av  länsstyrelsen och delta i övning anordnad av annan statlig myndighet

Stöd:

Övningsstöd för kommunstyrelser

Kontakt

LEH-funktionen

LEH-funktionen
0771-240 240

Senast granskad: 9 mars 2023

Till toppen av sidan