Till innehåll på sidan

Joint-möten

Här finns sammanfattning över förslag och rapporter från Joint-möten.

Joint-mötet är ett harmoniseringsmöte som hålls två gånger per år gällande gemensamma regler för transport av farligt gods, på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN).

De beslut som fattas vid detta möte är vägledande för de formella beslut som därefter fattas vid RID-Fachausschuß (Committee of Experts for the Carriage of Dangerous Goods on Rail) och WP.15 (Working Party on the Transport of Dangerous Goods on Road).

Dessa möten är beslutande organ för reglerna för transport av farligt gods på järnväg (RID) respektive väg (ADR). När det gäller ADN har Sverige inte implementerat dessa bestämmelser utan tillämpar istället sjöreglerna (IMDG-koden) på inre vattenvägar.

Nästa möte

Nästa Joint-möte kommer att hållas i Bern  den 15 – 19 mars  2021. I dokumentsammanställningen nedan finns en sammanfattning av de förslag som ska behandlas, med länkar till respektive dokument.

Dokumentsammanställning

Dokumenten i sin helhet på FN:s webbplats

Officiella dokumentInformella dokument (INF)

Välkommen att lämna skriftliga synpunkter till henric.stromberg@msb.sejohan.karlsson@msb.se, eller malin.jonsson@msb.se.

Rapporter från tidigare möten

Rapporter från harmoniseringsmöten (Joint) gällande regler för transport av farligt gods på järnväg, väg och inre vattenvägar (RID/ADR/ADN).

Senast granskad: 2 oktober 2020

Till toppen av sidan