Till innehåll på sidan

Vad är Nato?

Nato är en försvarsallians vars främsta uppgift är att verka för att bevara freden för sina medlemmar – genom både politiska och militära medel.

Nato står för North Atlantic Treaty Organization och består av både en politisk och en militär del. Syftet är att bevara freden för sina 32 medlemsländer genom politiska och militära medel. Grunden för Nato är det nordatlantiska fördraget , en överenskommelse mellan medlemsländerna som består av 14 artiklar.

Grunderna i Nato – 14 artiklar

Nordatlantiska fördraget är Natos grundläggande dokument, det består av 14 artiklar som medlemsländerna kommit överens om. Några artiklar är särskilt viktiga – artikel 1, 3, och 5.

 • Fredliga lösningar – artikel 1

  Enligt artikel 1 söker Nato främst en fredlig lösning på konflikter. Alliansen verkar för bibehållen fred i Europa och Nordamerika, baserat på medlemmarnas gemensamma värderingar såsom individuell frihet, demokrati, mänskliga rättigheter samt lag och rätt.

 • Motståndskraftiga länder ger motståndskraftig allians – artikel 3

  Artikel 3 förklarar att alla Natos medlemmar behöver kunna försvara sig själva och bidra till det kollektiva försvaret. Det innebär till exempel förmågan att motstå väpnat angrepp, men också att ha en hög nivå av motståndskraft i den civila delen av samhället för att se till att de viktigaste samhällsfunktionerna fungerar även vid kriser och konflikter. Artikel 3 har både en militär del och en civil del.

 • Ett väpnat angrepp mot ett land är ett angrepp mot alla – artikel 5

  Den mest kända artikeln är artikel 5, den beskrivs som kärnan i alliansen och handlar om att ett väpnat angrepp mot något av medlemsländerna ses som ett angrepp mot samtliga. Artikel 5 beskrivs ibland som ”En för alla, alla för en”. Det innebär att alla länder gemensamt har ett ansvar att bidra till att försvara Natos medlemsländer. 

  För att artikel 5 ska aktiveras krävs en omröstning där alla medlemsländer röstar ja. Varje medlemsland beslutar själv om vad det ska bidra med om en annan medlem angrips och artikel 5 aktiveras. Historiskt har detta skett vid ett tillfälle: efter terrorattacken mot USA den 11 september 2001.

Hela nordatlantiska föredraget finns att läsa på regeringens webbplats

Vem bestämmer i Nato?

Nato är en mellanstatlig organisation där medlemmarna tillsammans bestämmer och alla länder behöver vara överens, så kallad konsensus.

Nordatlantiska rådet (North Atlantic Council) är Natos högsta beslutande organ. Här sitter medlemsländernas Nato-ambassadörer och alla medlemmar har en röst. Rådet leds av Natos generalsekreterare.

Under rådet finns ett antal kommittéer som driver Natos arbete inom olika frågor. Natos militära del styrs av militärkommittén, det civila beredskapsarbetet sköts av resilienskommittén.

Organisationens struktur på Natos webbplats

Vanliga frågor om Nato

 • Har Nato kärnvapen?

  Kärnvapen är Natos yttersta verktyg för avskräckning. Med avskräckning menas att man genom närvaro och uppvisad förmåga, både militär och civil, avskräcker en motståndare från att angripa ett Natoland. Nato som organisation har inga egna kärnvapen utan de är nationella resurser och kontrolleras av de länder som har dem.

  Storbritannien, USA och Frankrike har kärnvapen, men Frankrike har valt att inte delta i Natos kärnvapenplanering som sker i en särskild kommitté parallellt med det Nordatlantiska rådet (North Atlantic Council, NAC).

  I Europa finns för närvarande ett hundratal amerikanska kärnvapen utplacerade på amerikanska anläggningar i några allierade länder.

 • När bildades Nato?

  Nato bildades 1949 genom att tolv stater, två i Nordamerika och tio i Europa, undertecknade det Nordatlantiska fördraget (North Atlantic Treaty) som är Natos grunddokument. Syftet var att garantera kollektivt försvar om Sovjetunionen valde att försöka utöka sitt territorium i Europa, men även att främja politiskt samarbete för att motverka den nationalistiska militarism som plågat Europa under världskrigen. Några år senare blev Nato en permanent organisation.

 • Vad betyder Nato?

  Nato står för North Atlantic Treaty Organization. Det svenska namnet är Nordatlantiska fördragsorganisationen, men det används bara i mycket formella texter.

  Nato har två officiella språk, engelska och franska, därför kan du ibland se den franska förkortningen OTAN som står för Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.

 • Hjälper Nato till vid naturkatastrofer?

  Nato har en krishanteringsmekanism som heter Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre (EADRCC). EADRCC omfattar både medlemmar och partners och koordinerar förfrågningar om hjälp och erbjudanden om stöd. Det gör att Natos medlemsländer och partners kan hjälpas åt vid kriser och katastrofer. Till exempel vid skogsbränder där många länder hjälps åt med brandsläckande resurser.

 • Vilka länder är med i Nato?

  Nuvarande 32 medlemmar i Nato är Albanien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Nederländerna, Norge, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och USA.

Senast granskad: 13 mars 2024

Till toppen av sidan