Till innehåll på sidan

Ledningskurs Insatsledare

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla kunskap, färdighet och kompetens för att kunna verka i ledningsfunktionen som insatsledare inom kommunal räddningstjänst.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom ledning av kommunal räddningstjänst. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

 • anställning i organisationen för räddningstjänst i en kommun eller ett kommunalförbund,
 • genomförd Ledningskurs: Styrkeledare med godkänt resultat eller,
 • genomförd Räddningsledare A med godkänt resultat eller,
 • genomgått påbyggnadsutbildning för brandingenjörer (RUB) med godkänt resultat
 • annan äldre motsvarande utbildning.

Utöver formella behörighetskrav kopplat till tidigare behörighetsgivande utbildning som beskrivs ovan, så rekommenderas det att deltagare utöver detta har god erfarenhet av ledningsfunktionen styrkeledare och de roller som knyts till denna ledningsfunktion för att tillgodogöra sig innehållet i kursen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.

Bakgrund

Att leda räddningsinsatser i ett alltmer komplext samhälle ställer höga krav på räddningstjänstpersonalen och kommunens ledningssystem. Personalen behöver ha förmåga att leda både enskilda räddningsinsatser och bedriva övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten, inklusive att tillsammans med andra aktörer åstadkomma gemensam inriktning och samordning. Lagkrav, arbetsmiljö, riskbedömning, taktik, metoder, teknik och ledarskap är några av de områden som påverkar ledning av kommunal räddningstjänst, oavsett om ledning bedrivs skadeområdesnära eller övergripande. Ledningsprocessen är central, liksom de rättsliga krav som ställs på arbetet och ledningssystemet. Även förhållningssätt, principer, systemsyn, beslutsdomäner, roller, taktik och makt och normer är aspekter som behöver förstås och hanteras.

Ledningsfunktionen insatsledare förväntas enligt Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) att kunna agera i rollerna storsektorchef, räddningsledare och insatschef såväl som i stödjande roller i både system-, insats- och uppgiftsledning. I ett räddningsledningssystem finns det samtidigt flera insatsledare. Kursens underliggande syfte är således att bidra till att skapa en enhetlighet för ledningsfunktionen insatsledare och dess roller.

Ledningsfunktionen insatsledare förväntas sammantaget kunna leda och hantera insatser/händelser med omfattande hjälpbehov, komplexitet, med fler resurser att hantera, oftast i en skadeområdesnära kontext. Denne förväntas i aktuella roller kunna ha helhetssyn och perspektivförståelse, och navigera väl inom beslutsdomänerna uppgiftsledning, insatsledning och systemledning, vilket kräver kunskap utifrån både teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Om kursen

Under kursen behandlas en rad olika ämnesområden med kopplingar till både skadeområdesnära- och övergripande ledning av kommunal räddningstjänst för att bl.a. betona vikten av helhetssyn och perspektivförståelse. Vidare lyfts anpassad samhällskunskap upp, där både krisberedskapssystemet behandlas samt principer från gemensamma grunder för samverkan och ledning.

Vidare så behandlas teoribildning kring bl.a. ledningsprocesser, principer för ledning samt beslutsdomäner kopplat till ledning av kommunal räddningstjänst. Viss juridik lyfts fram, utifrån bl.a. uppdragsparallellitet och kännedom om andra aktörers lagstiftning, men även juridiska aspekter vid mediehantering.

Riskbedömning för skadeområdet behandlas från olika perspektiv, utifrån både systematik och kontinuerlig utvärdering, samt kommunikation gällande genomförd riskbedömning till både egen personal och samverkande aktörer. Inom kursen ingår även att följa upp, utvärdera, verkställa, samordna samt optimera taktik och metod i samband med räddningsinsats/händelse. Användning av olika typer av ledningsstöd behandlas i kursens innehåll. Organisering vid insats med fler resurser för att bl.a. skapa uthållighet, säkerställande av kommunikation vid omfattande hjälpbehov samt samlad, aktörsspecifik lägesbild lyfts i innehållet. Några olika beslutsstöd behandlas, likväl som en variation av förstärkningsresurser samt viss mediehantering i samband med räddningsinsats/händelse.   

Kursplan Ledningskurs Insatsledare

Första och sista anmälningsdag

Första anmälningsdag är 15 augusti respektive 15 februari. Sista anmälningsdag är 15 september respektive 15 mars (under förutsättning att dessa inte inträffar under en helg då sista anmälningsdag flyttas till närmast efterkommande vardag).

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom bl.a. föreläsningar, diskussioner, scenarioövningar/case, seminarier, simulering samt interaktivt via lärplattform.

Kursen omfattar totalt 8 studieveckor. Kursen genomförs genom en blandning av distans- och platsförlagd undervisning. Under kursen genomförs närträffar varvat med föreläsningar och exempelvis gruppredovisningar på distans. Examinationer kan ske både skriftligt och under olika praktiska moment under närträffar.

 

Kursupplägg Insatsledare
 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Sen anmälan
Antal platser:
Längd: 40 dagar
Anmälan stängd
Ort: Revinge
Antal platser: 24
Längd: 40 dagar

Senast granskad: 20 januari 2022

Till toppen av sidan