Till innehåll på sidan

Om totalförsvar och civilt försvar

Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Återupptagen planering för totalförsvaret

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde beslutade regeringen den 10 december 2015 att Försvarsmakten, MSB och övriga berörda civila myndigheter ska återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Webbutbildning: Totalförsvar - ett gemensamt ansvar

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i en organisation med uppgifter inom totalförsvarsplaneringen. Syftet är att utveckla grundläggande kunskap och uppmuntra till gemensamt ansvarstagande. Se gärna trailern nedan innan du startar utbildningen.

Webbutbildningen Totalförsvar - ett gemensamt ansvar

 

Civilt försvar - hela samhällets motståndskraft

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är en verksamhet inte en organisation. Det är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

Från kunskap till planläggning

Sedan 2015 har bevakningsansvariga myndigheter, regioner och kommuner arbetat för att öka kunskap och förståelse för vad som behöver göras i händelse av höjd beredskap eller krig. Nu går utvecklingen från att bygga kunskap till konkret planläggning.

Målet med civilt försvar är att:

 • skydda civilbefolkningen,
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
 • lämna stöd till Försvarsmakten.

Prioriterade områden enligt den Nationella risk- och förmågebedömningen är:

 • Energiförsörjning
 • Livsmedel och dricksvatten
 • Information och kommunikation
 • Finansiella tjänster
 • Skydd och säkerhet
 • Transporter
 • Hälso- och sjukvård

Aktörer som ansvarar för dessa områden ska arbeta med att höja förmågan till exempel genom att ta fram beredskapsplaner för personalförsörjning, evakuering eller för ledning och samverkan.

Beredskapsplanering måste koordineras både inom och mellan dessa områden. Det behöver koordineras på alla samhällsnivåer, nationellt, regional och lokalt och dessutom mellan offentliga och privata aktörer.

Inriktningar och ramverk för arbetet med civilt försvarAnsvar och roller inom krisberedskap och civilt försvar

 

Kort om krisberedskap, civilt försvar och totalförsvar

I filmen nedan får du en kort introduktion till krisberedskap, civilt försvar samt totalförsvar. FIlmen riktar sig främst till dig som privatperson.

På webbsidan dinsakerhet.se finns mer information om totalförsvar och civilt försvar som riktar sig till privatpersoner

Historik och centrala begrepp

 • Historik om civilt försvar

  Under många år har det bedrivits ett begränsat arbete att planera och förbereda civilt försvar. Detta har sin grund i den hotbild och den inriktning för försvaret som följde efter det kalla krigets slut.

  I praktiken upphörde berörda myndigheters och andra aktörers planering för höjd beredskap eftersom det inte längre fanns något behov. De resurser som specifikt hade skapats för det civila försvaret under andra världskriget och det kalla kriget fram till åren kring 1990 har blivit inaktuella och kunnat tas ur drift. Vissa resurser, till exempel livsmedelslagren, har avvecklats. Endast avseende skyddsrummen, drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia, elförsörjningen och upprätthållande av elektroniska kommunikationer har det även fortsättningsvis genomförts åtgärder för att upprätthålla viss specifik förmåga.

  Från civilt försvar till krisberedskap

  Förändringen av arbetet med det civila försvaret pågick samtidigt som beredskapsarbetet fokuserades på hanteringen av krissituationer I fredstid. Denna omorientering från civilt försvar till krisberedskap har sin grund i 1990-talets breddning av den säkerhetspolitiska hotbilden.

  Från andra världskriget till slutet av 1990-talet genomfördes beredskapsplanering inför krig och krigsfara inom totalförsvaret. Det civila försvaret bestod av olika delar som det ekonomiska försvaret, det psykologiska försvaret samt civilförsvaret. Det fanns myndigheter med tydligt samordningsansvar som Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, Styrelsen för psykologiskt försvar senare också Överstyrelsen för civil beredskap. Dessutom fanns på högre regional nivå Civilbefälhavare och regionalt länsstyrelserna som högsta civila totalförsvarsmyndighet. Idag är det bara länsstyrelserna som finns kvar på regional nivå.

  Om begreppet "civilförsvar"

  Begreppet civilförsvar används inte längre i Sverige. Idag benämns samma typ av verksamhet räddningstjänst under höjd beredskap och befolkningsskydd. Dock finns begreppet kvar i folkrättslig mening där civilförsvarspersonal, de som under höjd beredskap tjänstgör i den kommunala räddningstjänsten eller fullgör uppgifter inom befolkningsskyddet, ska vara utmärkta med det internationella tecknet för civilförsvar för att få folkrättsligt skydd.

  Fördjupning om civilt försvar hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

Centrala begrepp

 • Totalförsvar

  Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

 • Militärt försvar

  Det militära försvaret består av Försvarsmakten inklusive Hemvärnet samt ett antal andra myndigheter som har till huvuduppgift att stödja det militära försvaret. Försvarsmakten försvarar vårt territorium och våra gränser.

  www.forsvarsmakten.se

 • Civilt försvar

  Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är en verksamhet inte en organisation. Det är den verksamhet som ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

  Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

 • Höjd beredskap

  För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap.

  Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Om Sverige är i krigsfara eller om det råder sådana utomordentliga förhållanden som är orsakade av att det är krig utanför Sveriges gränser, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder högsta beredskap.

Relaterad information på msb.se

Senast granskad: 15 mars 2020

Till toppen av sidan