Till innehåll på sidan

Sendairamverket

Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015-2030 antogs vid FN:s tredje världskonferens i Sendai, Japan, den 18 mars 2015. Sendairamverket är det efterföljande ramverket till Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015.

Sendai Framework DRR 2015-2030Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015-2030MSB är nationell kontaktpunkt för ramverket som är handlingsinriktat och har fyra prioriterade områden och sju mål. Ramverket syftar till att reducera riskerna för och minska konsekvenserna av olyckor och katastrofer.

Ramverket ersatte det tidigare Hyogo Framework for Disaster Risk Reduction 2005- 2015. Det nya ramverket är bredare i sin ansats och innebär nya utmaningar och möjligheter för samverkan och samarbete nationellt och internationellt. Det innebär att former för samverkan har utvecklats.

Ramverket omfattar numera både små- och storskaliga, frekventa och icke frekventa, plötsliga och långsamma katastrofer. Förutom naturolyckor ingår bl.a. även teknologiska, biologiska, miljömässiga och hälsorelaterade risker. Detta täcker ett brett spektrum av de risker som MSB och andra aktörer inom samhällsskydd och beredskap arbetar med., men med två viktiga undantag – antagonistiska händelser och krig.

Ramverket har fyra fokusområden:

 1. Utveckla förståelsen för och bedömningen av risker.
 2. Stärka berörda aktörers förmåga att ta ansvar för katastrofriskreducering, enskilt och i samverkan med andra aktörer.
 3. Investera i förebyggande åtgärder för att skapa resiliens.
 4. Stärka beredskapen och återuppbyggnaden i efterskedet av en katastrof ("build back better").

Sendairamverkets globala mål:

 • minska den globala dödligheten som orsakas av katastrofer,
 • minska antalet personer som påverkas negativt av katastrofer,
 • minska de ekonomiska förlusterna,
 • minska skador på kritisk infrastruktur,
 • öka antalet länder med nationella och lokala strategier för katastrofriskreducering,
 • stärka det internationella samarbetet med utvecklingsländer,
 • öka användningen av system för tidig varning och krisinformation.

Globala indikatorer

Generalförsamlingens mellanstatlig expertarbetsgrupp (OIEWG) och berörda partners utarbetade en uppsättning indikatorer som används för att mäta globala framsteg i genomförandet av Sendairamverket. Dessa ligger till grund för Sveriges nationella rapport till FN som tas fram några gånger fram till 2030.

Rapporter och studier om Sendairamverket

Under 2017 gav MSB i uppdrag åt Utrikespolitiska Institutet (UI) att genomföra en studie i syfte att öka kunskapen om hur Sendairamverket fungerar i praktiken. Analysen fokuserar på förutsättningarna för att omsätta ramverkets målsättningar i god styrning. Studien bidrar till stöd för Sveriges arbete med att implementera ramverket. Underlag till studien är intervjuer med svenska aktörer som arbetar med katastrofriskreducering.

Developing a national strategy for disaster risk reduction and resilience in Sweden

The Sendai  Framework - Swedish Disaster Risk Reduction Governance

Samverkan om ramverket i Sverige

Det finns sex samverkansområden inom vilka cirka 50 myndigheter träffas och samverkar för att skapa en bättre krisberedskap och förmåga att hantera kriser i samhället. Förutom länsstyrelser och centrala myndigheter deltar även representanter från kommuner, landsting och frivilligorganisationer.

Sendairamverket är, som nämnts tidigare, bredare och innefattar fler risker än föregångaren Hyogo Framework for Action (HFA). När Sendairamverket antogs 2015 påbörjade MSB en process för att utveckla den nationella samverkan/plattformen på området. De sex samverkansområdena ska utvecklas till än mer strategiska fora för en sammanhållen planering för krisberedskap, inklusive genomförande av Sendairamverket.

MSB fortsätter det arbete som den tidigare nationella plattformen för arbete med naturolyckor har bedrivit. Det gäller till exempel kunskapsuppbyggnad och konkreta åtgärder för hur man förebygger och hanterar händelser som ras, skred, översvämningar m.m. samt den klimatanpassning som krävs för att bättre hantera de sårbarheter och risker som uppstår i samhället på grund av ett ändrat klimat. Detta kommer att ske inom ramen för en tvärsektoriell arbetsgrupp.

Nationell säkerhetsstrategi

Sveriges nationella säkerhetsstrategi utgör Sveriges nationella katastrofriskreduceringsstrategi, vilket är Sendairamverkets globala mål E1. Till det tar MSB, i samverkan med externa aktörer, fram en handlingsplan med åtgärder, nationella indikatorer och tidsramar.

Nationella indikatorer

United Nations Office of Disaster Risk Reduction (UNDRR) uppmuntrar FN-länder att skapa egna nationella indikatorer. Dessa ska läggas upp i Sendai Monitor och rapporteras på samma sätt som de globala indikatorerna. MSB tar fram sina indikatorer i samverkan med externa aktörer. Dessa görs i samband med framtagandet av en nationell handlingsplan.

 

Senast granskad: 5 maj 2021

Till toppen av sidan