Till innehåll på sidan

Kritisk infrastruktur i rymden

Den snabba globala utvecklingen inom rymdområdet påverkar många delar av vårt samhälle – mer än vi ofta är medvetna om.

Satellitbaserade tjänster så som telekommunikation, tillhandahållande av tid, takt och position samt jordobservation får större betydelse för allt fler samhällsfunktioner och får en ökad påverkan på samhället inom allt fler områden.

För 25 år sedan förmedlade satelliter i stort sett enbart analog telefoni, radio och TV. Idag förmedlar satelliter en stor mängd olika kommunikationsformer och fungerar ofta som komplement till markbundna lösningar. På så vis löser de tillsammans problem som de inte kunnat lösa var för sig.

Tid, takt och position är kritiska faktorer för många funktioner i vårt samhälle. Vid bortfall av GNSS (Global Navigation Satellite System, t.ex. GPS) kan många system och tjänster inte längre fungera normalt. Exempel på system som kan drabbas av störningar i tjänster som tillhandahåller tid, takt och position är styrsystem för vattenrening, transporter,  tekniska system som används inom jordbruket, drift av elnät och kommunikationssystem. Utryckningsfordon från polis, brandkår och ambulans får via GNSS snabbare och exaktare uppgifter om destination och vägval. I framtiden kommer GNSS även vara viktigt för applikationer inom smarta städer, så som självkörande fordon.

Samhällets beroende av korrekt tids- och positionsangivelse

De många satelliter som används för observation av förhållanden på jorden genererar stora mängder data som kan användas för väderleksprognoser, klimatövervakning, jord- och skogsbruk. Jordobservationssatelliter används även i allt högre utsträckning för katastrofhantering och av aktörer inom skydd och säkerhet.

Möjligheterna som rymdtjänster ger att förenkla och effektivisera samhällsfunktioner skapar ett starkt beroende av att tjänsterna fungerar, vilket också gör samhället sårbart i de fall som de inte fungerar.

Hot mot rymdinfrastruktur

I takt med ett ökande beroende av rymdinfrastruktur, mark- och rymdbaserad infrastruktur tillhörande ett rymdsystem, har vi ett växande behov av kunskap om vilka kaskadeffekter som störningar i rymdinfrastruktur ger. Ett ensidigt beroende av rymdtjänster innebär en risk då satellittjänster kan påverkas av olika typer av hot. Det finns naturliga hot, hot som skapats av mänskliga aktiviteter och antagonistiska hot.

Naturliga hot

De naturliga hoten är dels rymdväder som kan störa ut satelliternas elektronik, dels rymdobjekt som asteroider och liknande objekt som passerar nära jorden och riskerar att krocka med satelliter i banor runt jorden.

Om solstormar

Rymdskrot

De hot som uppstått som följd av mänsklig aktivitet i rymden kommer från både aktiva och uttjänta satelliter, de senare ibland refererade till som ”rymdskrot”. Rymdskrot uppstår också när uttjänta satelliter krockar och skapar ett otal delar som fortsätter i olika banor runt jorden under lång tid. Fram till idag har det skickats upp cirka 8000 satelliter, varav drygt 4600 fortfarande är i bana runt jorden. Av dessa 4600 satelliter är endast omkring 38 procent, eller cirka 1700 satelliter operativa. De övriga, dvs. cirka 2900 satelliterna, är förbrukade och far fram med en hastighet av nästan 30 000 km/h. Om en sådan satellit kolliderar med en annan satellit eller andra föremål i deras väg ökar mängden rymdskrot markant.

Elektromagnetiska hot

Elektromagnetiska hot definieras som en åtgärd som involverar användning av riktad elektromagnetisk energi för att styra det elektromagnetiska spektret. Rymdsystem kan på detta vis påverkas funktionellt genom störning, vilseledning eller att slås ut helt.

Cyberhot

Eftersom satellittjänster används inom mycket komplexa försörjningskedjor och rymdrelaterad operativ infrastruktur, utgör rymdsystem intressanta mål i ett cyberperspektiv då en attack på en kritisk nod kan påverka ett stort antal viktiga nationella och internationella samhällsfunktioner.

När fler aktörer tillträder rymden, en utveckling som ökat under de senaste åren, ökar också behovet att följa vad som händer där. MSB samarbetar tillsammans med ett flertal andra myndigheter för att analysera utvecklingen och uppmärksamma nationell sårbarhet för infrastruktur i rymden.

Regeringens strategi för svensk rymdverksamhet

Senast granskad: 27 maj 2019

Till toppen av sidan