Till innehåll på sidan

Cyberhot

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt. Om tekniken inte används genomtänkt eller felaktigt kan sårbarheter uppstå som kan utnyttjas. Ett angrepp i sin tur kan medföra stora konsekvenser för både företag, privatpersoner och samhället i stort.

Eftersom mycket i samhället är digitaliserat kan cyberattacker orsaka stora samhällsstörningar. På den här sidan beskrivs på en översiktlig nivå olika cyberhot, vilka metoder som används och vilka som kan tänkas ligga bakom angreppen. 

MSB:s roll

MSB arbetar aktivt med att informera om riskerna med det digitaliserade samhället och vill framhålla att alla myndigheter, regioner, kommuner och företag behöver vidta säkerhetsåtgärder för att öka skyddet mot angrepp eller minera skadan. MSB tillhandahåller också utbildningar, informationssatsning, verktyg och analyser för att aktörer och samhället ska blir mer robust och klara av de eventuella angrepp som ändå genomförs.

Hotbild

Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt. I dag är många it-system inte längre ett stöd för verksamheten, utan en förutsättning för att verksamheten ska fungera. Det är också ett större beroende mellan olika it-system. Därför gäller det för både myndigheter och företag att förebygga och åtgärda säkerhetsbrister i verksamhetskritiska system. Att vara medveten om hur hoten ser ut och vad som kan göras för att skydda viktigt data och information är en nationell angelägenhet. 

Cyberangrepp mot svenska mål

Målsättningen med ett angrepp kan vara flera. Det kan vara att skaffa sig obehörig åtkomst till information som angriparen finner värdefull. Det kan också vara att skapa oreda i, eller skada, it-system. Ett angrepp kan i många fall ha som mål att ge någon form ekonomisk vinning.

Aktörer

De cyberhot som riktas mot Sverige och som utgörs av illvilliga personer och grupper är mångfacetterade och kan kopplas till flera olika typer av aktörer. I huvudsak kan de delas upp i statliga aktörer och kriminella grupperingar. I viss omfattning förekommer även ideologiskt motiverade aktörer, såsom hacktivister eller grupperingar med terrorkopplingar.

Metoder som används

Metoder och verktyg för cyberangrepp utvecklas ständigt och hotaktörernas spelplan förändras i takt med teknikutvecklingen. De som genomför cyberangrepp använder sig ofta av enklast möjliga metod för att uppnå önskat resultat och i många fall krävs inte att man använder sig av avancerade metoder.

Bland de svenska mål som utsätts för cyberangrepp finns verksamheter som är väsentliga för vårt samhälles grundläggande funktioner, på kort eller lång sikt. Datorer och annan uppkopplad utrustning i Sverige angrips också i syfte att användas som verktyg i cyberangrepp mot mål i andra länder.

Metoder som används vid cyberangrepp

Myndigheters gemensamma bild av cybersäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i ett fördjupat samarbete med sex andra myndigheter tagit fram en gemensam bild av cybersäkerhet i Sverige 2020 – olika hot och konkreta säkerhetsåtgärder.

Det är en del i ett långsiktigt arbete med att höja samhällets motståndskraft mot cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.

CERT-SE

Stödjer samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter.

DISA

Kostnadsfri utbildning i informationssäkerhet för alla organisationer.

Tänk säkert

Årlig kampanj riktad till privatpersoner och företag.

Senast granskad: 20 november 2020

Till toppen av sidan