Till innehåll på sidan

Kurser hos Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS)

Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) bedriver utbildning inom signalskydd och är en del av informationssäkerhetsområdet för civil och militär verksamhet.

Utbildningar

Utbildningarna består främst av befattningsutbildningar inom signalskydd, utbildning på system med kryptografiska funktioner godkända av Försvarsmakten, säkra gemensamma system och komponenter samt krypto för skyddsvärda uppgifter (KSU).

Signalskyddsutbildning

Befattningsutbildningar inom signalskyddsutbildning är exempelvis utbildning av signalskyddschefer, kortadministratörer som hanterar aktiva kort inom Totalförsvaret samt utbildning av signalskyddslärare som i sin tur ska utbilda på signalskydd vid lokal och regional nivå.

 • Kontroll av signalskyddsutbildad personal

  (Information från 2023-04-26)

  Det är många som kontaktar TSS och vill att vi kontrollerar behörigheter i TSS centrala utbildningsregister.

  TSS förbereder för konvertering till ett nytt system för uppföljning av signalskyddsutbildad personal, i och med detta har vi begränsade möjligheter att kontrollera behörigheter.

  Ni som har frågor angående genomförd utbildning ska kontakta er signalskyddschef som har till uppgift att hålla ett aktuellt lokalt register för utbildad personal i signalskydd.

  Ni som har genomfört en signalskyddsutbildning i TSS regi har utöver ifyllt behörighetsbevis fått en godkännande skrivelse till ert verksamhetsställe för respektive utbildning.

Kryptografiska funktioner

Utbildning på system med kryptografiska funktioner omfattar utbildning inom talkrypton, meddelandekrypton eller datakomkrypton. Vi har flera utbildningsanläggningar med utbildningssystem som nyttjas för ändamålet, och som även kan bokas av externa signalskyddslärare för utbildning av egen personal

Säkra gemensamma system och komponenter

Säkra gemensamma system och komponenter är ett nytt fokusområde för Totalförsvarets signalskyddsskola och omfattar främst system och komponenter ingående i informationssäkerhetssystem, såsom exempelvis Viruskontrollterminal (VKT).

Krypto för skyddsvärda uppgifter

Krypto för skyddsvärda uppgifter är en del av vårt utbildningsutbud och som omfattar Kryptoansvarig samt exempelvis systemutbildning på KURIR. KSU används för att skydda sekretessbelagd information men som inte omfattar sekretess rörande Sveriges säkerhet.

Krypto för skyddsvärda uppgifter (KSU)Om behörighet att utbilda i KSU

Behörighetsbevis för KSU (doc)

Om signalskyddslärare

En stor del av signalskyddsutbildning kan genomföras av sådana som har utbildats till signalskyddslärare.

Vad en behörig signalskyddslärare får utbilda

Signalskyddslärarmötet 2024

Årets signalskyddslärarmöte sker på distans, med en CD-skiva med utbildningsmaterial.

Deltagande är ett sätt för signalskyddslärare att bibehålla sin behörighet, tänkt främst för de som inte bibehåller behörighet genom kompletterande utbildning. Någotdera behöver göras minst vartannat år.
Anmälan enligt TSS kurskatalog.

CD-skiva kommer att skickas ut under vecka 45 till de som anmält sig till signalskyddslärarmötet 2024.

Kurskatalog och anmälningsblankett

TSS Kurskatalog 2024

TSS anmälningsblankett

Indateringsunderlag

Nytt indateringsunderlag som gäller från och med 2023-06-01. Gäller för samtliga signalskyddschefer som genomför GK Signalskydd samt samtliga signalskyddslärare som genomför signalskyddsutbildning. All utbildning av systemoperatörer skall återrapporteras till TSS för hantering i centralt register.

Mall för kursrapportering 2024 (xlsx)

TSS Behörighetsbevis signalskydd (docx)

Om TSS

Våra kurser riktar sig till verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Skolan finns lokaliserad i Enköping men bedriver även utbildningar i Karlskrona och Halmstad.

Skolan främjar även utvecklingen av metoder inom signalskyddstjänsten samt är delaktig i utvecklingen för olika signalskyddssystem.

Pedagogisk idé

TSS ska leda, samordna och genomföra signalskyddsutbildning för Totalförsvaret samt erbjuda en delaktig och lärorik studiemiljö.

TSS Pedagogiska idé vilar på Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn och värdegrund som direkt och indirekt ligger till grund inom all utbildning för säkra kryptografiska funktioner.

Utbildningen ska vara verklighetsanpassad för att förbereda eleven att kunna möta olika scenarion – i fred, kris och krig.

Vi skapar ett engagemang och ett intresse för signalskydd samt dess viktiga funktion för verksamheterna.

Om signalskyddssystem

Kontaktuppgifter

TSS: tss@mil.se

Kursadministration: tss-kursadm@mil.se

För distansstudier: tss-distansutbildning@mil.se

Inför besök hos oss:

Föranmäl ditt besök via tss@mil.se

Postadress:

TSS (lärarens namn)
Ledningsregementet, by 223
PL 920
749 81 Enköping

Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten med kommentar

För att ge en bättre förståelse för innebörden i Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten (FFS 2021:1), har säkerhetskontoret vid den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten utarbetat kommentarer till dessa. Den primära målgruppen av kommentarerna är signalskyddspersonal, främst signalskyddschefer, hos verksamhetsutövare som bedriver signalskyddstjänst.

Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2021:1) om signalskyddstjänsten

Senast granskad: 17 juni 2024

Till toppen av sidan