Till innehåll på sidan

Ledningskurs Gruppledare

Kursen syftar till att ge deltagarna förutsättningar att utveckla grundläggande kunskap och kompetens för att verka inom ledningsfunktionen gruppledare och dess olika roller.

Detaljer

Målgrupp

För dig som arbetar inom kommunal räddningstjänst och som din arbetsgivare har behov av att vidareutbilda inom ledning av kommunal räddningstjänst. Ansökan till kursen ska godkännas av arbetsgivaren.

Förkunskaper

Den sökande ska ha:

 1. anställning i organisationen för räddningstjänst i en kommun eller ett kommunalförbund,
 2. a. avlagt examen i räddnings- och säkerhetsarbete från utbildning
  Skydd mot olyckor, eller
  b. genomgått Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap med betyget Godkänd,
  c. eller genomgått utbildning motsvarande ovan enligt äldre utbildningssystem

Utöver formella behörighetskrav kopplat till tidigare behörighetsgivande utbildning som beskrivs ovan, så rekommenderas det att deltagare utöver detta har god erfarenhet av att tidigare ha arbetat som räddningstjänstpersonal för att tillgodogöra sig innehållet i kursen.

Kostnad

Kursen är avgiftsfri.
Resor samt kost och logi bekostas av deltagaren/arbetsgivaren.

Civilplikt: Information om lagring av dina personuppgifter

Från och med den 19 januari 2024 har civilplikten aktiverats inom räddningstjänsten. MSB har fått i uppdrag att ta reda på om det finns personer med räddningstjänstutbildning som kan bli aktuella som civilpliktig räddningstjänstpersonal. 

MSB vill nu informera dig om att dina personuppgifter som registreras hos myndigheten, när du anmäler dig till denna utbildning, kan komma att behandlas i syfte att se över om just du kan bli aktuell för civilplikt.

Bakgrund

Att leda räddningsinsatser i ett alltmer komplext samhälle ställer höga krav på räddningstjänstpersonalen och kommunens ledningssystem. Personalen behöver ha förmåga att leda både enskilda räddningsinsatser och bedriva övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten, inklusive att tillsammans med andra aktörer åstadkomma gemensam inriktning och samordning.

Lagkrav, arbetsmiljö, riskbedömning, taktik, metoder, teknik och ledarskap är några av de områden som påverkar ledning av kommunal räddningstjänst, oavsett om ledning bedrivs skadeområdesnära eller övergripande. Ledningsprocessen är central, liksom de rättsliga krav som ställs på arbetet och ledningssystemet. Även förhållningssätt, principer, systemsyn, beslutsdomäner, roller, taktik, makt och normer är aspekter som behöver förstås och hanteras.

Ledningsfunktionen gruppledare beskrivs inom Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS) som en ledningsfunktion som har sitt ursprung i en individ som har genomgått en relativt begränsad lokal utbildning som arbetsledare och har således en begränsad förmåga att utöva ledning och hantera händelser vid räddningsinsats.

En gruppledare förutsätts ha tillgång till stöd från övergripande ledning samt ledas av räddningsledare inom det ledningssystem denne verkar inom för att hantera och agera vid räddningsinsats. Gruppledaren förväntas kunna agera i rollerna insatschef (räddning) vid begränsade räddningsinsatser. Gruppledaren förväntas också kunna agera i rollen sektorchef för en begränsad mängd räddningstjänstpersonal som vanligtvis står under gruppledarens befäl. Kursens underliggande syfte är således att bidra till att skapa en enhetlighet för ledningsfunktionen gruppledare och dess roller.

Om kursen

Kursen som enskild kurs riktar sig till ledningsfunktionen gruppledare. Kursen ingår också som en delkurs i Ledningskurs Styrkeledare som riktar sig till ledningsfunktionen styrkeledare.

Kursens tonvikt ligger på det inledande skedet av en räddningsinsats/händelse, där uppstart och initial bedömning av hjälpbehovet på skadeområdet är centralt. Ledning vid räddningsinsats/ händelse utgår från olika olyckstyper och skeenden, där löpande bedömning av hjälpbehovet, riskbedömning samt utfall av metod- och taktikval och teknik på skadeplatsen är centralt.

Utöver detta behandlas bland annat;

 • ledarskap
 • grundläggande ledningsteori
 • förhållningssätt
 • principer och ledningsfunktioner/roller
 • räddningstjänstens roll utifrån ett större samhällsperspektiv
 • en orientering i aktuell och central lagstiftning för ledningsfunktionen i det initiala skedet

Kursplan Ledningskurs Gruppledare

Första och sista anmälningsdag

Första anmälningsdag är 15 augusti respektive 15 februari. Sista anmälningsdag är 15 september respektive 15 mars (under förutsättning att dessa inte inträffar under en helg då sista anmälningsdag flyttas till närmast efterkommande vardag).

Sen anmälan

Sen anmälan görs via webb. Anmäl dig till det kurstillfälle som heter "sen anmälan" på ort. I anmälan kan du ange vilken skola eller vilket/vilka kurstillfällen som passar. Anmälan skickas till arbetsgivaren för godkännande. Sen anmälan hanteras endast i det fall en reserv behöver antas och du är på tur.

Upplägg och omfattning

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande genom bland annat föreläsningar, diskussioner, scenarioövningar/case, seminarier, simulering samt interaktivt via lärplattform.

Kursen genomförs som platsförlagd utbildning på MSB:s skolor och omfattar tre studieveckor på heltid.

Kursupplägg Gruppledare
 • Återbudsregler för kurser som genomförs av MSB

  MSB har beslutat om återbudsregler för kurser som genomförs av MSB.

  Reglerna gäller för Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap Grib, förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade samt övriga kurser.

  Med förordningsreglerade kurser för räddningstjänst som inte är studiemedelsberättigade menas ledningsutbildningarna för kommunal räddningstjänst samt Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet A och B. Med övriga kurser menas avgiftsbelagda kurser, detta gäller också för kurser som genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av MSB.

  Avbokning/återbud ska göras skriftligt till Enheten för utbildningsadministration på utbildning@msb.se.

  Beslut om återbudsregler

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 10 oktober 2024
Ort: Sen anmälan
Antal platser:
Längd: 15 dagar
Anmälan stängd
Ort: Revinge
Antal platser: 6
Längd: 15 dagar
Anmälan stängd
Ort: Sandö
Antal platser: 6
Längd: 15 dagar
Anmälan stängd
Ort: Revinge
Antal platser: 6
Längd: 15 dagar
Anmälan stängd
Ort: Sandö/Rosersberg
Antal platser: 6
Längd: 15 dagar
Anmälan stängd
Ort: Sandö
Antal platser: 6
Längd: 15 dagar

Senast granskad: 20 januari 2022

Till toppen av sidan