Till innehåll på sidan

Balansera rätt : faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador

Balansera rätt : faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador

Detaljer

Publikationsnummer
MSB306
ISBN-nummer
978-91-7383-156-7
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
68 s.
Pris
0 kronor
Fallolyckor är den i särklass
vanligaste olyckstypen eller skademekanismen. Över
hälften av alla dödsolyckor är en fallolycka.
Sjuttio procent av alla som behöver läggas in på
sjukhus till följd av olyckshändelser har skadats i
fallolyckor. Fallolyckor resulterar i ungefär 600
000 vårddygn per år vilket är nästan tio gånger fler
än vad som kommer ut från vägtrafikolyckor. Varje år
uppsöker över 300 000 människor en akutmottagning
efter att ha skadats i en fallolycka. Samhällets
kostnader för fallolyckor har beräknats uppgå till
22 miljarder årligen.


Enbart äldres
fallolyckor motsvarar 40 procent eller 9,4 miljarder
av samhällets totala kostnader för fallolyckorna.
Att kunna förebygga fallolyckor hos äldre personer
på ett systematiskt och effektivt sätt kan alltså,
redan idag, ge enormt utslag i bättre levnadsvillkor
hos äldre, hos deras anhöriga och spara mycket stora
belopp för samhället. Denna fråga blir ännu
viktigare i framtiden då antalet äldre förväntas öka
dramatiskt.

Mot den här bakgrunden beställde
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
faktaunderlag rörande riskfaktorer för fall
respektive fallrelaterade skador, en förteckning
över interventioner som visat sig ha effekt samt en
diskussion rörande dessa interventioners effekt i en
svensk kontext. Faktaunderlaget skall användas för
utveckling av bl a en nationell handlings- och
åtgärdsplan för säkerhetsfrämjande arbete för äldre
personer. Uppdraget har genomförts av docent och
legitimerad sjukgymnast Lillemor Lundin Olsson vid
Umeå universitet. MSB arbetsgrupp bestod av Jan
Schyllander, Per Nyström och Inger Mörk.

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan