Till innehåll på sidan

Genusmedvetenhet i MSB:s insatsverksamhet

Här finns konkreta råd för MSB:s insatspersonal om hur MSB anser att de ska arbeta medvetet med genusfrågan på insatser. Denna sida är ett utdrag ur handboken för insatspersonal "Handbok för insatspersonal – Före, under och efter internationella insatser". Det finns även en handbok som fokuserar på jämställdhet "Handbok i jämställdhet - praktiska råd vid internationella insatser"

Kvinna eller man – genusmedvetenhet i MSB:s insatsverksamhet

MSB ska uppnå högsta möjliga kvalitet och effektivitet i sina insatser. Därför driver MSB ett aktivt arbete att vid insats ta hänsyn till och inkludera såväl kvinnors som mäns, flickors som pojkars olika behov. MSB:s målsättning är att all personal som deltar i insatser ska vara medveten om skillnader i sårbarhet, risker, förutsättningar och möjligheter beroende på om man är kvinna eller man, flicka eller pojke. Med medvetenhet kan du göra stor skillnad så att hjälpen når alla berörda. Stort fokus ligger fortfarande på att öka kvinnors synlighet och deltagande på olika nivåer då kvinnor som grupp fortfarande i många sammanhang diskrimineras.

MSB är inte ensam om detta arbete, utan följer internationella överenskommelser, där FN resolutionerna om Kvinnor, fred och säkerhet från 2000 och 2008 (UNSCR 1325 och 1820) är de viktigaste. Resolutionen 1325 är omsatt i en svensk handlingsplan som MSB rapporterar mot. Våra samarbetsparter följer samma riktlinjer och de flesta insatsländerna har lagstiftat för kvinnors rättigheteroch olika utsatta gruppers och minoriteters rättigheter.

MSB eftersträvar att nå följande målsättningar:

 • Att allas olika situation och behov ska vara utgångspunkten vid utformning av insatsen
 • Att kvinnor deltar i och att deras kapacitet tas till vara vid insatsen
 • Att personal som arbetar med insatser har en god förståelse för och förmåga att arbeta för jämställdhet och mångfald
 • Att jämställdhet och mångfald är prioriterade frågor i dialogen med samarbetsorganisationer

Vad innebär det här för dig som insatspersonal?

 • Bestäm dig för något konkret.

  Bestäm dig för något konkret. Tänk igenom vad du kan göra. Det är bättre att göra något än inget. Beroende på vilken roll du har i insatsen kan du bidra på olika sätt till MSB:s målsättningar om jämställdhet och mångfald. Som insatschef har du alltid ett extra ansvar för att de kvalitetshöjande perspektiven, miljö och genus, genomsyrar insatsen.

 • Tänk ”kvinnor, män, flickor, pojkar”

  Tänk ”kvinnor, män, flickor, pojkar” istället för att tänka ”målgruppen” eller ”befolkningen” eller ”alla”. Om man tänker alla i en klump glömmer man lätt att förutsättningarna är olika för olika människor, där kön är det mest utslagsgivande.

 • ”Räkna huvuden”

  En viktig fråga är kvinnors och mäns lika deltagande i olika sammanhang, det vill säga könsbalans. MSB strävar efter att 40 procent av den utsända personalen ska vara kvinnor. I ditt arbete ska du också eftersträva att såväl kvinnor som män finns representerade i de kurser du genomför, bland de personer du informerar, bland de aktörer som du hämtar information ifrån, bland dem du anställer, bland dem som deltar och diskuterar i möten, och såvidare.

 • Tänk innehåll och analys.

  Men det handlar inte bara om att räkna huvuden. Varför deltar till exempel inte kvinnorna (vilket ju är vanligare än att män inte deltar)? Vad kan du göra för att påverka deras deltagande? Ofta handlar det om praktiska frågor som man lätt kan åtgärda (till exempel tid eller plats för aktiviteten) eller om attityder hos kvinnorna själva eller hos deras män, chefer, eller andra runt omkring. När det gäller attityder kan man komma långt genom att föra samtal med berörda parter.

 • Din egen roll

  Oavsett om du är man eller kvinna så påverkar ditt kön ditt agerande liksom hur du blir bemött. Det blir särskilt tydligt i kulturereller sammanhang som har andra grunder ände vi är vana vid hemifrån. Rätt eller fel, men könsroller är olika i olika delar av världen. Var realist, ta reda på vad som gäller i det sammanhang du ska arbeta. Det kan rentav påverka din säkerhet. Ibland är det lämpligt med ett visstmått av anpassning, i andra sammanhang ärdet viktigare att markeraen position. Det finnsingen enkel checklista som avgör vad som ärbäst i alla lägen och sammanhang. Var ödmjuk och lyhörd.

 • Säkerhet

  Det finns ytterst lite sammanställd kunskap om skillnader i säkerhet mellan kvinnor och män. Det som är känt är att riskbenägenheten inte skiljer sig åt mellan könen, men däremot finns det information som tyder på att typen av risk och hot som kvinnor och män utsätts för skiljs åt. Notera att det är skillnad att vara ung eller äldre kvinna, respektive ung eller äldre man. Använd sunt förnuft, ta reda på vilka kulturella normer som gäller där du ska verka och följ uppförandekoden så har du redan gjort mycket för din säkerhet, oavsett kön. Om du råkar ut för något så rapportera det.

 • Samtal och dialog

  Att jämställdhet och mångfald är viktiga frågor är fastställt i en mängd olika globala och nationella styrdokument. Det är dock svårare att arbeta med dessa frågor praktiskt,och fortfarande möter man motstånd när man tar upp frågorna i internationellt arbete. En inte ovanlig kommentar är ”men det här är inte Sverige”, eller ”här har vi inte tid med genusfrågor!” eller liknande. Vi har med andra ordk ommit långt på policynivå, globalt och i de flesta länder, men är bara i början vad gäller medvetande och ansvarsfullt agerande på organisations- och individnivå. Därför är det enskilda samtalet så viktigt. Det är alltid klokt att ge sig tid att föra samtal om dessa frågor när tillfälle bjuds. Var ödmjuk men ge konkreta exempel. Det brukar ge resultat. För varje person som börjar tänka genusmedvetet har vi kommit en bit längre

 • Be om råd

  Att arbeta med genusfrågor är ofta svårt. Behöver du stöd och någon att bolla med är du välkommen att kontakta MSB:s genusrådgivare eller kontakta genusrådgivaren hos samarbetsorganisationen, eller andra lokala organisationer.

 • Använd MSB:s Handbok för jämställdhet

  Använd MSB:s Handbok för jämställdhet. Där hittar du många tips på hur du i ditt dagliga arbete kan jobba med dessa frågor. Den finns på svenska och engelska.

 

Senast granskad: 20 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan