Till innehåll på sidan

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

Lag om skydd mot olyckor fördelar ansvaret för förebyggande åtgärder och förmåga att hantera en olycka mellan den enskilde, kommunen och ett antal statliga myndigheter. Kommunen ansvarar för tillsyn över den enskildes åtaganden. MSB ansvarar för tillsyn över kommunernas och länsstyrelsernas skyldigheter, samt samordningen avseende statlig räddningstjänst. Vi ger även stöd och råd till dessa myndigheter.

Operativ tillsyn

MSB utövar tillsyn över lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) inom tre områden.

 • Kommunernas ansvar för räddningstjänst och olycksförebyggande arbete.
 • Länsstyrelsernas planläggning och beredskap i händelse av en kärnteknisk olycka eller vid övertagande av ansvaret för kommunal räddningstjänst.
 • Samordningen mellan den statliga räddningstjänstens olika grenar.


Tillsynen över kommunerna blev MSBs ansvar från och med 1 januari 2021. Inom området sker två typer av tillsyn, dels genomförs en planerad tillsynsverksamhet baserad på prioriterade områden enligt fastställd tillsynsplan, dels hanteras uppkomna situationer där MSB löpande bedömer behov av tillsynsåtgärder. Tillsynen kontrollerar att kommunen har tillräcklig förmåga inom området och att lagstadgade krav följs.

Tillsynen över länsstyrelserna sker genom tillsynsbesök hos länsstyrelserna (fysiska eller digitala möten) som föregås av granskning av de program och planer som länsstyrelsen ska ha inom området. I de fall tillsynsbesöket resulterat i att länsstyrelsen ska vidta åtgärder följs dessa upp efter ett år, eller mer ofta vid behov.

Tillsynsplan

MSB tar varje år fram en tillsynsplan där olika tillsynsaktiviteter beskrivs. I tillsynsplanen framgår vilka tillsynsbesök som planeras för året, så att länen får sina besök så välplanerade som möjligt.

 • Tillsyn och årsuppföljning över kommunerna

  Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ger kommunerna ett långtgående ansvar inom olycksområdet med syfte till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

  Kommunen ska dels ha en organisation för räddningstjänst som är ändamålsenligt ordnad och där räddningsinsats kan påbörjas inom godtagbar tid, och dels ska det bedrivas ett förbyggande arbete mot brand och andra olyckor. Kommunens förmåga till räddningsinsats och olycksförebyggande arbete ska dimensioneras utifrån de risker som finns i kommunen. MSB har rätt att ge ut föreskrifter som mer i detalj reglerar vissa områden, bland annat krav på utformning av handlingsprogram, ledning av räddningsinsats och kommunens tillsynsarbete över enskilda.

  MSB:s tillsyn är i huvudsak inriktad på att kontrollera att kommunen har tillräcklig förmåga. Tillsynen sker genom flera aktiviteter och kan vara tematiska, det vill säga inriktade på ett visst sakområde, eller mer generella där MSB tittar på hela kommunens verksamhet inom ansvarsområdet. Tillsynsärenden kan bedrivas genom platsbesök, webbmöten eller genom granskning av information.

  En delmängd i tillsynsarbetet är att MSB varje år genomför en uppföljning över kommunernas arbete enligt LSO genom en enkätförfrågan. Uppföljningen fokuserar främst på de preciserade skyldigheterna kommunerna har enligt lagen. Sammanställningen av kommunernas svar medför att MSB får en nationell bild över hur kommunerna genomför de preciserade skyldigheterna. Årsuppföljningen är ett av flera underlag som MSB använder sig av i sin tillsyn över kommunerna. Kommunernas händelserapporter är en annan källa till information som MSB använder i sin analys.

  Målet med MSB:s tillsynsarbete är att kommunernas förmåga avseende räddningstjänst och olycksförebyggande arbete ska öka. Resultatet av tillsynsarbetet som bedrivs är också en delmängd av underlaget till MSB:s verksamhetsplanering inom området.

  Planerat tillsynsarbete

  2021 är ett utmanande år för landets räddningstjänstorganisationer med ett antal nya föreskrifter inom området som verksamheten ska anpassas till. Vidare är läget avseende den pågående pandemin fortsatt osäkert vilket påverkar möjligheten till tillsynsbesök.

  Arbetet under fortsättningen av 2021 kommer därför fokusera på följande områden:

  • Kommunens plan för räddningsinsatser enligt krav i FSO 3 kap 6§
  • Uppföljning av nyupprättade kommunala handlingsprogram enligt LSO.
  • Tillsyn kopplat till brister hos kommuner som identifieras i MSB:s dataanalys
  • Fortsatt hantering av pågående och nya uppkomna ärenden.

  Årsuppföljning LSO 2020

  Övergripande plan för MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO 2021-2023

  Tidigare årsuppföljningar finns på ida.msb.se

 • Övertagande av kommunal räddningstjänst

  Vid omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst får länsstyrelsen ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av insatsen. Om räddningsinsatserna även innefattar statlig räddningstjänst, ska länsstyrelsen ansvara för att räddningsinsatserna samordnas.

  Plan för övertagande

  Enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) 4 kap. 34 § ska länsstyrelsen efter att ha hört kommunerna i länet och berörda myndigheter upprätta de planer som myndigheten behöver för att kunna utöva sitt ansvar enligt FSO 4 kap. 33 §.

  Utöver det gör MSB tolkningen att den fastställda planen ska ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är tagna till regionala förhållanden och troliga olycksscenarier. Planen ska vara övad, allmänheten ha möjlighet att få information om innehållet i planerna samt att presumtiva räddningsledare är utsedda. Innan planen fastställs ska den ha varit på remiss hos kommunerna i länet och berörda myndigheter.

 • Räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen

  Länsstyrelsen har vid utsläpp från en kärnteknisk anläggning ansvar för räddningstjänst och sanering inom sitt län. Detta ansvar gäller om kärnkraftsolyckan inträffar i Sverige eller i ett annat land.
  Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor ansvarar länsstyrelsen för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning eller vid överhängande fara för ett sådant utsläpp.

  Länsstyrelsen är också ansvarig för sanering efter ett utsläpp för att göra det möjligt att åter använda mark, vatten, anläggningar och annan egendom som har förorenats.

  Länsstyrelsen är skyldig att utföra räddningstjänst och sanering i den utsträckning detta är motiverat med hänsyn till följderna av utsläppet, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.

  Länsstyrelserna i kärnkraftlänen Uppsala, Kalmar och Halland samt länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län ska bistå andra länsstyrelser i frågor om räddningstjänst vid en kärnteknisk olycka. Dessutom ska kärnkraftlänen särskilt planera för alarmering, utrymning och utdelning av jodtabletter.

  Program för räddningstjänst och sanering

  Länsstyrelsen ska ha fastställda program för räddningstjänst och sanering (FSO 4 kap. 21 §) som behandlar:

  • organisation och ledning
  • samband
  • strålningsmätning
  • information till allmänheten
  • personella och materiella resurser i länet
  • saneringsmetoder
  • andra frågor av betydelse för beredskapen

  Utöver detta gör MSB tolkningen att programmen ska ha ett aktuellt innehåll där hänsyn är taget till regionala förhållanden. Programmen ska vara övade och presumtiva räddnings- och saneringsledare ska vara utsedda. Innan programmen fastställs ska de ha varit på remiss hos berörda myndigheter, kommuner och landsting.

Senast granskad: 27 juli 2021

Till toppen av sidan