Till innehåll på sidan

EU och transport av farligt gods

Inom EU pågår ett kontinuerligt arbete för att stärka säkerheten vid landtransport av farligt gods inom och mellan medlemsländerna.

Arbetet bedrivs i huvudsak av EU-kommissionens Generaldirektorat för transport och rörelse och dess kommitté om transport av farligt gods. MSB företräder Sverige i kommittén.

EU:s lagstiftning

EU:s lagstiftning om landtransport av farligt gods är helt baserad på överenskommelserna ADR och RID om internationell transport av farligt gods på väg respektive järnväg, vilka FN och OTIF ansvarar för.

EU har genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG (RID/ADR-direktivet) angett att alla medlemsländer och länder anslutna till EES ska tillämpa ADR och RID både för transporter mellan och inom EU- och EES-länderna. På detta sätt är ADR och RID även tvingande för nationella transporter. Den faktiska utvecklingen av innehållet i ADR och RID görs dock helt av FN och OTIF.

Förutom RID/ADR-direktivet har EU även antagit flera andra direktiv för att stärka säkerheten kring landtransport av farligt gods. I följande lista redovisas samtliga direktiv som EU-kommissionens kommitté om transport av farligt gods har ansvar för och förvaltar.

 

  1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.
  2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU av den 16 juni 2010 om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG
  3. Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods.

Rapporter

Rapport tillämpningen av rådets direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av väg transport av farligt gods

Läs mer

EU och farligt gods

Senast granskad: 13 april 2022

Till toppen av sidan