Till innehåll på sidan

Projektet Blåljus

Målet för Projekt Blåljus är att ta fram en gemensam utbildningsplattform för området skydd, undsättning och vård. Organisationer som deltar i projektet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Räddningstjänsten Syd och Polisen. Projekt Blåljus pågår 2017-2019.

Blåljusmyndigheter i utbildningssamverkan

I takt med att risker och kriser blir alltmer komplexa och gränsöverskridande ökar också kraven på ändamålsenliga utbildningar inom risk- och förebyggandeområdet.

Det gäller också utbildningar för de aktörer som traditionellt sett fokuserar på skydd, undsättning och vård på skadeplats – polis, räddningstjänst och ambulanspersonal. Gemensamt för dessa blåljusaktörer är att de utöver att verka mot samma mål har krav på sig att samarbeta före, under och efter en händelse.

Projekt Blåljus ska förstärka dagens utbildningar med avseende på att främja rätt kompetens i kombination med gemensam problemförståelse, vilka båda är viktiga förutsättningar för att samverkan ska fungera. Projektet avser att stärka aktörernas förmåga till gemensamt och systematiskt risk-förebyggande arbete. Med gemensamma perspektiv på hur utbildning och träning planeras, genomförs och utvärderas utifrån identifierade, aktuella risker i samhället stärks förutsättningarna för aktörsgemensamt och systematiskt risk- och förebyggande arbete.

Ur ett samhällsperspektiv är det viktig att blåljusaktörer redan under utbildningstiden får en gemensam och stabil grund för att direkt eller indirekt bidra till att åtgärder inom risk- och förebyggandeområdet lyckas.

Informationsmaterial om projekt Blåljus

 • Aktiviteterna i projektet

  Projektets aktiviteter strävar efter att öka kunskapsutbytet mellan olika aktörer inom samhällsskydd och att skapa gemensamma perspektiv för ändamålsenlig utbildning inom risk och förebyggande. Målet är att utveckla ett pedagogiskt ramverk och en plattform för utbyte med validerat och för alla aktörer relevant innehåll.

  Forskarledda workshops

  Innehåll och utformning av den pedagogiska plattformen ska baseras på en inventering av kunskapsläget inom planering och genomföring av träning och utbildning, och ett arbete med workshops med yrkesverksam blåljuspersonal och instruktörer där kunskapssammanställningen diskuteras och utvärderas så att teori och praxis från fältet kommer samman.

  Demonstrationsövningar

  Identifierade behov och framtagna utbildningsmoduler ska testas i en serie demonstrationsövningar, för att bidra med kunskap och gemensamma perspektiv för operativ blåljuspersonal inom riskbedömning, träning och beredskap. I projektet kommer även erfarenhetsutbyte med svenska och europeiska utbildningsaktörer äga rum.

  Genom att tillsammans utveckla utbildningsformer med gemensamma perspektiv på samhällsskydd kan de förändrade kraven på ändamålsenliga utbildningar inom risk- och förebyggandeområdet mötas. Rätt kompetens kombinerad med en gemensam problemförståelse är grunden för att samverkan ska fungera.

Organisationer i projektet

Organisationer som deltar i projektet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Räddningstjänsten Syd och Polisen. Projekt BlåljUS pågår 2017-2019.

Projektpartners kontakt:

Tanja Ståhle (Projektledare), MSB
E-post: tanja.stahle@msb.se
Tel: 010-240 36 26

Carl-Oscar Jonson, KMC
E-post: carl-oscar.jonson@regionostergotland.se

Lynn Ranåker, Räddningstjänsten-Syd
E-post: lynn.ranaker@rsyd.se

Senast granskad: 15 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan