Till innehåll på sidan

Projektet BlåljUS - Blåljus i UtbildningsSamverkan

Målet för Projekt Blåljus är att ta fram en gemensam utbildningsplattform för området skydd, undsättning och vård. Organisationer som deltar i projektet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Räddningstjänsten Syd (Rsyd) och Polisen. Projekt Blåljus pågår 2017-2019.

För att skapa grunderna för en gemensam utbildningsplattform har projektet genomfört olika grundläggande aktiviteter. En litteratur- och kunskapsöversikt har genomförts för att kartlägga nuläget och det vetenskapliga läget för träning och övning, och tar upp bland annat hur man väljer och anpassar metoder för övning och träning, och hur man på ett framgångsrikt sätt utvärderar olika typer av övning och träning.

Kunskapsöversikten är indelad i tre delar där första delen behandlar generella teoretiska ramverk och variabler för träning. Den andra delen går in på begrepp och teorier om simuleringsbaserad träning, som en sammanhållande struktur för mycket av den typ av träning och övning som sker inom blåljusverksamhet.  Den sista delen tar upp några specifika områden som är relevanta för samtliga blåljusmyndigheter, till exempel identifieras gemensamma problem som blåljusaktörer kan ha med att upprätthålla beredskap för en sällan-händelse, vilken ofta är en större allvarlig händelse med någon typ av masskadeutfall.

Kartläggningen har fungerat som en grund för olika typer av forskarledda workshops, där praktiker och instruktörer runtom i Sverige har diskuterat teori kring övning och träning, och praktik från fältet för att bilda en uppfattning och konsensus om blåljusaktörers övning och riskhantering i dag. Samtidigt har frågor om hur en ideal utbildningssamverkan skulle kunna se ut i Sverige diskuterats.

Arbetet har lett till utvecklandet av tre gemensamma utbildningsmoduler. Två av dem, pågående dödligt våld och hot mot blåljus, baseras på MSB:s nationella vägledningar. Den tredje modulen behandlar grundläggande kunskaper om blåljusorganisationer, såsom styrande lagar.

 • Aktiviteter i projekt Blåljus

  Projektets aktiviteter strävar efter att öka kunskapsutbyte mellan blåljusaktörer. Målet är att ta fram för alla aktörer relevanta utbildningsmoduler och en plattform för att dela validerade utbildningar, kunskaper och erfarenheter.

  Ett av de grundläggande arbetssätten i projektet har varit att inkludera blåljusaktörer och praktiker i projektarbetet. Projektet har undersökt hur blåljusaktörer övar och tränar i egna organisationer eller i samverkan, och hur detta stämmer överens med dagens evidens för planering av träning och övning, utbildning och utvärdering av utbildningsinsatser. Projektet har utfört försök under MSB:s samverkansövningar på Sandö och haft ett utbyte av erfarenheter med instruktörer på plats.

  Utöver arbetet med att etablera kunskapsläget för träning och övning har frågan om en mer strategisk styrning av utbildningssamverkan i Sverige lyfts. Under en workshop under konferensen ”Framtidens skadeplats” (Linköping, 5 februari 2019) undersöktes hur en ideal utbildningssamverkan kunde se ut i Sverige. På plats fanns praktiker, forskare, instruktörer, lärare och beslutsfattare inom blåljusmyndigheter, och en stor del av diskussionen kom att handla om normativ strategisk styrning, där diskussionspunkterna viktades och poängsattes av deltagarna. Ju viktigare frågan ansågs, desto högre poäng skulle ges. Diagrammet visar antalet personer som prioriterat frågan på y-axeln, och storleken på cirkeln reflekterar antalet poäng som frågan fått. Frågorna är därefter placerade utmed x-axeln utifrån om frågan är lokal, upp till nationell nivå.

  Bilden visar ett diagram över hur frågor kring utbildningssamverkan har prioriterats av workshop-deltagare. Y-axeln anger hur många personer som prioriterat frågan. Hur många poäng de gett respektive fråga reflekteras i storleken på cirkeln i diagrammet, ju viktigare fråga, desto högre poäng. Cirklarna är placerade utmed x-axeln utifrån om det är en lokal, regional eller nationell fråga.

  Kopplat med tidigare resultat och kunskap inhämtad från studieresor inom projektet visar resultaten från flera workshops att utbildningssamverkan är en fråga som måste arbetas med både från toppen och från botten. Botten-upp har varit fokus i projektet under de första två åren, och där projektet nu är i ett läge att påbörja arbetet med toppen och verkan ner i organisationerna. Samtidigt gäller det att inte tappa fokus på varför projektet vill skapa en förändring; att tredje man i slutändan ska få bättre hjälp, tack vare blåljusaktörer som samverkat under utbildning och har gemensamma perspektiv på skadeplats och skadehantering.

Organisationer i projektet

Organisationer som deltar i projektet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Räddningstjänsten Syd och Polisen. Projekt BlåljUS pågår 2017-2019.

Projektpartners kontakt:

Tanja Ståhle (Projektledare), MSB
E-post: tanja.stahle@msb.se
Tel: 010-240 36 26

Carl-Oscar Jonson, KMC
E-post: carl-oscar.jonson@regionostergotland.se

Lynn Ranåker, Räddningstjänsten-Syd
E-post: lynn.ranaker@rsyd.se

Senast granskad: 12 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan