Till innehåll på sidan

Teknik och digitala verktyg

Geografiskt informationssystem - GIS

GIS omfattar verktyg och metoder för att samla in, skapa, lagra, bearbeta, analysera och presentera geografiska data. GIS kan vara ett bra stöd för aktörerna när de ska analysera och kommunicera olika former av information, data och statistik som ger ökad förståelse och bidrar till en tydligare lägesbild och beslutsunderlag. Det görs genom att aggregera och analysera data som sedan illustreras och visualiseras som information på en karta.

Genom att till exempel identifiera och visualisera samhällsviktig verksamhet, konsekvensanalyser, utrymningsplaner, hot och risker och översvämningskartering i förebyggande syfte skapas förutsättningar för stärkta och tydliga underlag till beslutsfattare.

Målgrupp: GIS kan vara ett stöd för aktörer i det förebyggande, operativa och i det lärande arbetet.

Läs mer om GIS på msb.se

Webbaserat informationssystem - WIS 

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar. Genom att aktivt dela information i WIS kan alla enkelt och effektivt skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild. WIS används för att dela, samla in och sammanställa information. WIS används också för omvärldsbevakning.

Målgrupp: Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar under en kris får använda WIS.

Läs mer om WIS på msb.se

Radio Kommunikation för Effektiv Ledning -Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktig verksamhet i vardagen viden kris eller höjd beredskap. Rakel är byggt för att klara svåra väderförhållanden och långa elavbrott. Eftersom Rakel är ett eget system fungerar det när andra system, som mobiltelefoni och internet, drabbats av överbelastningar, elavbrott eller andra störningar.

Målgrupp: Aktörer med ansvar för samhällsviktig verksamhet

Läs mer om Rakel på msb.se

Lupp för ledning och uppföljning 

Lupp är ett program för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. Det primära syftet är att tillhandahålla ett verktyg för noggrann dokumentation av händelseförloppet före, under och efter en räddningsinsats. Lupp ska förse beslutsfattare med korrekt, relevant och tillförlitlig information, jämte prognoser av möjliga framtida scenarion och dessas konsekvenser, vilket leder till bättre beslut och effektivare räddningstjänstarbete.

Målgrupp: I första hand till svensk kommunal räddningstjänst men även andra aktörer kan använda systemet.

Läs mer om Lupp för ledning och uppföljning på msb.se

Signalskydd och kryptering

Signalskydd används för att skydda information som omfattas av sekretess eller annan information med högt skyddsbehov. Kryptering innebär att information inte kan läsas eller ändras av obehöriga och för att säkerställa riktigheten i informationen. Signalskyddssystem är nationellt godkända av Försvarsmakten, som är utpekad av Regeringen att granska och godkänna dessa då Försvarsmakten innehar en unik förmåga och expertkompetens inom området krypto och IT-säkerhet.

Målgrupp: Krav på att använda signalskyddssystem framgår i Säkerhetsskyddsförordning (2018:658), 3 kap. Informationssäkerhet.
Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som i någon form har behov av att kommunicera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter bör i första hand välja signalskyddssystem.

Läs mer om signalskydd och krypto på msb.se

Senast granskad: 30 maj 2022

Till toppen av sidan