Till innehåll på sidan

Incidentrapportering för NIS-leverantörer

Både leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska rapportera incidenter till MSB. Det är även möjligt för andra verksamheter att frivilligt rapportera incidenter inom ramen för NIS-regleringen.

Incidentrapportering är en mycket viktig del för såväl organisationens som samhällets informations- och cybersäkerhet. Att hantera, analysera och rapportera incidenter är en av grunderna för den ständiga förbättringen av organisationens informationssäkerhetsarbete. På samhällsnivå är kännedom om allvarliga incidenter avgörande för att kunna mildra konsekvenserna och identifiera sårbarheter.

Incidentrapporterna skickas till MSB

NIS-leverantörernas incidentrapporter ska skickas till MSB som har till uppgift att stödja samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. MSB tar även emot incidentrapporter från statliga myndigheter i enlighet med andra regelverk, och från frivilliga rapportörer.

Genom att incidenter rapporteras kan MSB stödja hanteringen av incidenten och även upprätta en lägesuppfattning över situationen i svenska nätverk och informationssystem. MSB analyserar även rapporteringen för att erbjuda stöd i det förebyggande arbetet.

Hantering och förebyggande av it-incidenter - CERT.SE

Incidentrapporterna görs tillgängliga

MSB ska utan dröjsmål tillgängliggöra informationen i incidentrapporterna för tillsynsmyndigheterna och Socialstyrelsen. Detta sker på ett sätt som gör att skyddet av informationen i incidentrapporterna bevaras. Incidentrapporterna används vid planering och som underlag vid tillsyn.

Tillsyn inom ramen för NIS-regleringen på MSB:s webbplats

Skydd av information

Det är viktigt för MSB att den information som lämnas in och genereras i samband med rapporteringen av en incident ges ett kvalificerat skydd. Incidentrapporter som kommer in till MSB är en allmän handling. En central aspekt är därför MSB:s möjligheter att sekretessbelägga inkommen information. Om en uppgift begärs utlämnad gör MSB en prövning av sekretessen och om uppgiften bedöms omfattas av sekretess får den inte lämnas ut.

Så skyddar MSB din information: informationsbehandling vid it-incidenthanteringNyhet: Från och med den 1 oktober 2022 vidarebefordrar MSB inrapporterade incidenter som har sin grund i brottslig handling till Polisen

Incidenter som att döma av hur de beskrivs (i val av orsak eller i fritext) kan antas ha sin grund i en brottslig handling kommer att vidarebefordras till Polismyndigheten där en polisanmälan kan komma att upprättas. Klicka på rullgardinsrutan nedan för mer detaljer.

För frågor, kontakta: itbrottssamverkan@msb.se

Återkallande av incidentrapport

I det fall bedömningen av en inrapporterad incident förändras på det sätt att incidenten inte längre bedöms vara rapporteringspliktig är det möjligt att återkalla rapporten. Återkallande eller i annat fall korrigering av felaktiga uppgifter skall meddelas utan onödigt dröjsmål, dock senast inom ett år efter rapportering. Det kan göras oavsett hur många skeden av rapporteringen som redan skickats in, förutsatt att första skedets rapportering är inskickat.

Återkallande av incidentrapport kan ske både genom att kontakta aktuell tillsynsmyndighet alternativt CERT-SE, cert@cert.se.

Information om tillsynsmyndighet

 • Ny fördjupad it-brottssamverkan mellan MSB och Polisen

  På regeringens uppdrag vidarebefordrar MSB från och med 1 oktober 2022 de notifieringar och ifyllda formulär som rapporteras in till MSB, och som innehåller beskrivningar av incidenter som kan antas ha sin grund i en brottslig handling, till Polismyndigheten där en polisanmälan kan komma att upprättas. Syftet är att öka andelen polisanmälda it-brott och öka möjligheten att klara upp fler brott.

  Det är endast incidentrapporter där den rapporterande organisationen har angett att incidenten är orsakad av en mänsklig handling i antagonistiskt syfte, eller där den organisationen i fritext har beskrivit att det handlar om ett angrepp, som omfattas av detta.

  Notifieringar och ifyllda formulär bedöms var för sig. Om en rapporterande organisation i sin notifiering har angett att incidenten de notifierar om har, eller verkar ha, sin grund i en brottslig handling så kommer informationen att vidarebefordras till Polismyndigheten. Om den rapporterande organisationen därefter skickar en ett ifyllt formulär där de anger en annan orsak till incidenten så kommer inte det ifyllda formuläret att vidarebefordras till Polismyndigheten. På motsvarande sätt gäller också att om en rapporterande organisation vid sin notifiering anger en orsak som inte kan antas av vara brottslig så kommer informationen inte att vidarebefordras till Polismyndigheten. Om den organisationen sedan skickar in ett ifyllt formulär där de anger en orsak som kan antas vara brottslig så kommer det ifyllda formuläret att vidarebefordras till Polismyndigheten.

  Delningen av information till Polismyndigheten genomförs inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentrets (NCSC-SE) verksamhet. Information som delas till Polismyndigheten kan också komma att delas med andra myndigheter inom NCSC-SE:s verksamhet.

  När Polismyndigheten mottagit notifieringen eller incidentrapporten bedöms huruvida ett brott som hör under allmänt åtal har förövats, om en polisanmälan ska upprättas och om en förundersökning i så fall ska inledas. Informationen som inkommer till Polismyndigheten, såväl som till andra myndigheter inom NCSC-SE, behandlas utifrån tillämpliga sekretessregler.
  På detta sätt når de aktörer som rapporterar in incidenter den del av Polismyndigheten som hanterar it-brott på ett nytt sätt.
  Den nya rutinen för informationsdelning kommer att utvärderas om ett år, bland annat rörande sätt att både främja incidentrapportering och polisanmälan.

  MSB kommer även fortsättningsvis att uppmana NIS-leverantörer och statliga myndigheter att göra en polisanmälan om de bedömer att incidenten kan ha orsakats av en brottslig handling eftersom det åligger myndigheten att göra det enligt NIS-regleringen och krisberedskapsförordningen.

  Inom vissa organisationer sköts incidentrapportering respektive polisanmälan på olika sätt eller av olika delar av organisationen. Det kan vara värt att se över en sådan ordning i ljuset av det ovanstående. Det åligger rapporteringspliktiga organisationer att ha en intern rutin för att samlat hantera rapportering om inträffade incidenter utifrån den samlade kravbilden.

Senast granskad: 1 september 2023

Till toppen av sidan