Till innehåll på sidan

Risk- och sårbarhetsanalyser

En risk- och sårbarhetsanalys är ett första steg i en kedja för att reducera risker, minska sårbarheter och förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner ska enligt lagar och förordningar göra en risk- och sårbarhetsanalys (RSA).

Vissa myndigheter och samtliga kommuner och regioner ska rapportera sina RSA:er enligt MSB:s föreskrifter.

Flera användningsområden

Att göra en RSA bidrar till

  • beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,
  • underlag för kommunikation om samhällets risker till allmänheten och anställda,
  • underlag för samhällsplanering.

De bidrar även till samlade regionala lägesbilder och en nationell bild av samhällets förmåga i den årliga Nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB). Den ligger i sin tur ligger bland annat till grund för den strategiska inriktningen på krisberedskap och civilt försvar, hur medel i anslag 2:4 Krisberedskap ska användas samt inriktning för övning och utbildning.

Hantering av inkomna handlingar

Vid utlämningsärenden av RSA-redovisningar som belagts med sekretess av redovisande myndighet söker MSB samråd med uppgiftslämnande myndighet inför en eventuell utlämning till en enskild person. Om en myndighet begär utlämnande hänvisar MSB alltid tillbaka till den myndighet som upprättat handlingen.

Kontakt RSA

RSA

Senast granskad: 8 december 2021

Till toppen av sidan