Till innehåll på sidan

Civilt försvar

MSB har en viktig roll i att se till att planeringen för civilt försvar nu genomförs.

En av MSB:s huvuduppgifter rör civilt försvar. Myndigheten ska bland annat företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser.

MSB har också uppgifter enligt ett antal lagar och förordningar som rör totalförsvarsfrågor och även föreskriftsrätt inom ett flertal av dessa områden.

MSB:s fyra roller

Planering

MSB ska tillsammans med Försvarsmakten åstadkomma en sammanhängande planering för totalförsvaret.

Målet är att år 2020 ska det finnas ett sammanhållet, känt och effektivt planeringssystem för totalförsvaret. MSB driver på utvecklingen och stödjer, samordnar och följer upp utvecklingen. MSB säkerställer, ur ett nationellt perspektiv, att identifierade brister och utmaningar omhändertas i arbetet.

Stöd

MSB ska praktiskt och åtgärdsinriktat stödja aktörer i arbetet med att genomföra den politiska inriktningen inom området.
MSB har experter inom olika frågor som rör till exempel krigsplacering, säkra kommunikationstjänster, ledningsplatser, ransonering, förfogande och avtalsskrivande med privata aktörer. Målet är att år 2020 ska civila aktörer få det målgruppsanpassade stöd som behövs för utvecklingen samt att aktörerna ska veta var de ska vända sig för att få svar på sina frågor om totalförsvar.

Särskilt ansvar

MSB har inom ramen för sina särskilda ansvarsområden ansvar för att planera och driva förmågeutveckling för höjd beredskap.
Utvecklingsområden inom MSB:s särskilda ansvar är bland annat:

 • Befolkningsskydd
 • Räddningstjänst under höjd beredskap
 • Informationssäkerhet på alla nivåer i samhället
 • Mediernas beredskapsplanering
 • Säkra kommunikationer
 • Verka för inriktning och samordning och kunna bidra med materiella och personella förstärkningsresurser.

Önskvärt läge 2020 är att utvecklingsarbetet för befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap har påbörjats av berörda aktörer på alla nivåer och drivs i takt med övrig totalförsvarsutveckling. Detta i syfte att en sammanhållen och grundläggande förmåga att skydda befolkningen mot krigets verkningar uppnås på sikt. MSB inriktar och är sammanhållande för arbetet med att utveckla befolkningsskydd och räddningstjänst under höjd beredskap, med utgångspunkt i nationella behov.

Operativ hantering

Under höjd beredskap ska MSB bedriva operativ hantering för att aktivt minska konsekvenserna för samhället. MSB ska planera för att under höjd beredskap kunna verka för inriktning och samordning, samt för att kunna bidra med materiella och personella förstärkningsresurser, bland annat för befolkningsskyddet.

Myndigheten ska verka för inriktning och samordning av de åtgärder som vidtas av aktörer på nationell nivå, verka för en effektiv användning av samhällets resurser och företräda det civila försvaret i frågor om avvägningar mellan civila och militära behov.

Enligt 1§, p. 8 i myndighetens instruktion har MSB en roll att företräda det civila försvaret på central nivå i frågor som har betydelse för avvägningen mellan civila och militära behov av samhällets resurser, om inte något annat följer av annan författning. Rollen innebär att om det uppstår behov av att prioritera resurser (såsom livsmedel, sjukvård, drivmedel) på central nivå tar MSB fram inriktningar och beslutsunderlag utifrån den nationella lägesbilden. På så sätt kan berörda myndigheter och regeringen fatta avvägda beslut.

MSB:s tre roller vid samhällsstörningar

För att stärka samhället vid samhällsstörningar arbetar MSB operativt utifrån tre roller:

 • Stärker den nationella beredskapen
 • Driver aktörernas gemensamma hantering
 • Genomför insatser och stärker aktörer med kompetens och material 

Under höjd beredskap kommer MSB att:

 • göra samlade nationella lägesbilder och lägesrapportera till regeringen
 • driva aktörernas gemensamma arbete genom att samordna och inrikta hanteringen på central myndighetsnivå
 • driva beslutsprocesser och följa upp att tagna beslut får avsedd effekt
 • identifiera och möta informationspåverkan i samverkan med andra
 • informera allmänhet och media, via tillgängliga kanaler och se till att myndigheter och andra aktörer samordnar sina budskap
 • bidra med materiella och personella förstärkningsresurser, bland annat för befolkningsskyddet
 • samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet genom råd och stöd
 • stödja hanteringen av IT-incidenter inom samhällsviktig verksamhet och hålla kontakt med motsvarande funktioner i andra länder
 • säkerställa förmåga att kunna överta ansvaret för räddningstjänst i enlighet med lagen om skydd mot olyckor, om så bedöms nödvändigt.

Civilt försvar och krisberedskap

Arbetet med civilt försvar bedrivs samordnat så långt det går med krisberedskapsarbete. Genom att använda befintliga strukturer och verktyg bygger utvecklingen av civilt försvar vidare på den förmåga som redan finns inom krisberedskapen på ett resurseffektivt sätt.

Senast granskad: 27 maj 2021

Till toppen av sidan