Till innehåll på sidan

Aktuellt inom projektet ELS

Här finns sådant som är aktuellt och relevant för arbetet inom projektet ELS. En viktig del i utvecklingsarbetet är att det finns en stor delaktighet från kommunal räddningstjänst och andra berörda aktörer. Därför kommer det på denna sida finnas leveranser som fortfarande är under utveckling där det önskas synpunkter från branschen.

Här finns sådant som är aktuellt och relevant för utvecklingsarbetet inom projektet ELS. Även andra aktuella områden som påverka utvecklingen av ledning av kommunal räddningstjänstverksamhet kommer att ligga under respektive rubrik nedan.

 • Aktuella kalenderhändelser

  Workshop - Utformning av räddningsledningssystem

  Syfte/innehåll:

  Stödja pågående implementering samt den utformningen som sker i landet. Avsikten är att stimulera erfarenhetsutbyte mellan räddningsledningssystemen när det gäller utformning samt att bidra med kunskapsförmedling in området. Visst fokus under dagarna kommer att ligga på utövande av systemledning.

  Tid och plats: Vecka 3, 2023. Måndag 16/1 – torsdag 19/1 i Rosersberg.
  Anmälan: Via mejl till els@msb.se senast 9/12

  För frågor kontakta Per Delhage, Projektledare ELS. 073-047 72 40, per.delhage@msb.se

 • Nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst från 2022

  MSB har utvecklat nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst som ersätter de nuvarande ledningsutbildningarna från och med 2022. Syftet med de nya utbildningarna är att bidra till en ledningsutbildning anpassad till nutidens och framtidens räddningstjänstorganisationer.

  Utvecklingsarbetet har skett i mycket nära samarbete med projektet för ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst, ELS, men även utredningar, förändrad lagstiftning och kommande föreskrifter har varit katalysatorer för utvecklingen av de nya utbildningarna. MSB har haft löpande dialog med räddningstjänsten under utvecklingsarbetets gång för att säkerställa att de nya utbildningarna går i takt med de utvecklingsarbeten som räddningstjänsten själva bedriver för att stärka ledningen av kommunal räddningstjänst.

  Utbildningssystem för ny ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst

 • Projektet gemensamma grunder vidareutveckling (GGV)

  Parallellt med ELS-projektet pågår sedan januari 2022 ett treårigt utvecklingsprojekt som ska vidareutveckla Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar (GGV). Projektets syfte är att stärka förmågan till aktörsgemensam inriktning och samordning inom civil beredskap. Det handlar om att stärka förmågan hos aktörer att agera samordnat så att samhällets samlade resurser används effektivt och konsekvenserna av samhällsstörningar begränsas.

  Arbetet inom ELS-projektet bedrivs i nära samarbete med projektet GGV. Där det är relevant behöver ELS-projektet förhålla sig till de resultat som kommer ut från det arbetet. Ett utbyte mellan dessa två projekt sker kontinuerligt för att dela erfarenheter med varandra och samplanera innehåll och aktiviteter där så är relevant.

  Gemensamma grunder för ledning och samverkan vid samhällsstörningar

 • Sektorn räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

  Det finns 60 statliga myndigheter som är så kallade beredskapsmyndigheter. Det är myndigheter med särskild betydelse för samhällets civila beredskap. Myndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap.

  Ett antal beredskapsmyndigheter är indelade i 10 beredskapssektorer. För varje sektor finns en sektorsansvarig myndighet som leder arbetet med att samordna åtgärder både inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap.

  MSB är sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen. Arbetet med vidareutvecklingen inom sektorn sker i nära samarbete med berörda områden i ELS-projektet.

  Beredskapssektorn Räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen

Senast granskad: 16 januari 2023

Till toppen av sidan