Till innehåll på sidan

Kommunala handlingsprogram enligt LSO

Kommunerna är skyldiga att anta handlingsprogram för olyckor som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammen ska beskriva vilka risker som finns i kommunen och vilken förmåga kommunen har att hantera riskerna.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) är en målstyrd lagstiftning för att färre människor ska dö eller skadas och för att minska skador på egendom och miljö. I handlingsprogrammen ska det formuleras lokala, så kallade verksamhetsmål, som ska sträva mot de nationella målen. De lokala verksamhetsmålen och utformningen av den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten ska utgå från en analys av de lokala riskerna för olyckor.

I juni 2021 utfärdade MSB föreskrifter om handlingsprogrammens innehåll och struktur.

De kommunala handlingsprogrammen ska vara det övergripande politiska styrdokumentet för kommunens arbete med skydd mot olyckor såväl som att kunna användas som information till allmänheten och kunna vara underlag för statens tillsyn. Programmen bör grunda sig i underliggande, mer detaljerade arbeten. Exempel på sådant underliggande arbete kan gälla beskrivningen av risker, förmåga till räddningstjänst och tillsyn av den enskildes brandskydd i form och nationella sammanställningar, regionala planer, karteringar med mer.

Stöd och vägledning

MSB har tagit fram kunskapsstöd i form av en handbok kopplad till föreskrifterna och två fördjupningsrapporter, en om nationell beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats, som stöd för kommunernas lokala riskanalyser, och en som handlar om beskrivning av förmåga till räddningsinsats. För att stödja kommunernas egna lokala/regionala analyser utifrån den nationella beskrivningen i rapporten "Beskrivning av olyckor" finns ett statistikunderlag. Det finns även stöd i form av en GIS-visualisering nedan.

Handbok - innehåll och struktur i kommunernas handlingsprogramFördjupningsrapport - beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsatsFördjupningsrapport - förmåga till räddningsinsatsStatistikunderlag till Beskrivning av olyckor som kan leda till räddningsinsats (uppdaterad: 210629) (xlsx)GIS-visualisering av olyckor och tillbud med responstid 2018-2022

Senast granskad: 25 oktober 2021

Till toppen av sidan