Till innehåll på sidan

Oljeskadeskydd

MSB är sammanhållande av Nationell samverkansgrupp för oljeskadeskydd (NSO) och det strategiska aktörsgemensamma arbetet inom svenskt oljeskadeskydd.

Sveriges strategi för oljeskadeskydd

Sedan 1980-talet har strategiska dokument tagits fram i samverkan mellan ansvariga myndigheter och aktörer. Den aktuella strategin revideras löpande och saknar slutdatum. Den vänder sig till alla berörda aktörer och omfattar ett före-under-efter perspektiv. Strategin består av tre dokument, enligt bilden nedan och finns att ladda ner på sidan.

Bilden beskriver en strategisk process och består av en pil indelad i fyra delar. Varje del av pilen beskriver en del av strategin för oljeskadeskydd. Pilen ska läsas från vänster och den pekar mot en cirkel som symboliserar målbilden. Samtliga av pilens fyra delar bidrar tillsammans till den gemensamma målbilden och delarna står för riskbild, strategi, handlingsplan och samordning. Den gemensamma målbilden är att minimera miljöskada och skada på andra samhällsvärden. Varje del av processpilen har en stödtext i form av en textruta som förklarar innebörden av respektive del lite närmare.

Den nationella processen för oljeskadeskydd består av fem delar: riskbild, strategi, underlagsrapport, handlingsplan och samordning. Arbetet bidrar till fastställda mål och prioriteringar. Samtliga delprocesser utvecklas och förvaltas aktörsgemensamt av NSO.

I november 2020 publicerades en ny upplaga av riskbilden. Den reviderade rapporten ger en aktuell kunskapsbild vad gäller nya fartygsbränslen, trafikflöden och andra förändringar i riskbilden som framkommit sedan föregående rapport togs fram 2016. Riskbilden utgör aktuellt kunskapsunderlag för alla berörda aktörers arbete inom oljeskadeskydd, exempelvis i framtagandet av risk- och sårbarhetsanalyser och kommunala handlingsprogram.

Publikation

Riskbild för oljeolyckor till sjöss : en kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet och de stora sjöarna

Publikationsnummer: MSB1643

Utgivningsår: 2020

Den här rapporten är tredje upplagan Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige inom ramen för Sveriges strategi för oljeskadeskydd. Rapporten är utarbetad av Nationell samverkansgrupp för oljeskad...

Omslagsbild för  Riskbild för oljeolyckor till sjöss : en kunskapsöversikt för Östersjön, Västerhavet och de stora sjöarna

Publikationsnummer: MSB1643

Utgivningsår: 2020

Aktuellt

Publikation

Scenarioanalys oljeutsläpp : En analys inom nationell risk- och förmågebedömning

Publikationsnummer: MSB1688

Utgivningsår: 2021

Denna rapport beskriver resultatet av en scenarioanalys för ett oljeutsläpp till sjöss. Scenarioanalysen är framtagen, i första hand, som ett underlag inom ramen för arbetet med nationell risk- och fö...

Omslagsbild för  Scenarioanalys oljeutsläpp : En analys inom nationell risk- och förmågebedömning

Publikationsnummer: MSB1688

Utgivningsår: 2021

Senast granskad: 4 februari 2021

Till toppen av sidan