Till innehåll på sidan

MSB:s insatsverksamhet

MSB bedriver insatser i Sverige och utomlands vid stora olyckor, kriser, katastrofer eller konflikter. Vi har över 30 års erfarenhet av att bedriva både hjälp- och förebyggande insatser. Insatserna har sin grund i MSB:s instruktion och regleringsbrev, svensk biståndspolitik samt behov och erfarenhet.

Insatsverksamheten har en lång historia på MSB och tidigare Räddningsverket. Den första internationella insatsen var en sök- och räddningsinsats i Armenien 1988. Sedan dess har insatsverksamheten utvecklats och består i dag av nationella insatser inom räddningstjänst, resurser för kriser och förhöjd beredskap, samt internationella insatser inom områdena humanitärt, resiliensbyggande, fredsfrämjande och civilskydd.

När ett behov av stöd från MSB uppstår, kan vi skräddarsy och tillhandahålla flexibla lösningar med experter och materiel. Sammanfattningsvis inriktar, samordnar och stärker MSB ansvariga aktörers hantering av allvarliga olyckor, kriser, katastrofer, krig och konflikter så att konsekvenserna begränsas eller förebyggs.

Gemensamma mål

Det övergripande målet för MSB:s insatsverksamhet att rädda liv, lindra nöd, skydda egendom och värna miljö, främja frihet och säkerhet, samt stärka motståndskraft mot kriser och katastrofer i samhället.

Målbilden för insatsverksamheten är att MSB ska vara en aktör som med engagemang och erfarenhet bedriver nationella och internationella insatser genom proaktiva dialoger och samarbeten med relevanta samarbetsaktörer.

MSB:s långa erfarenhet att bistå i hanteringen av olyckor, kriser och katastrofer i Sverige och i andra länder gör att vi kan bidra från flera olika perspektiv in i en insats. De internationella erfarenheterna har i de senaste årens kriser visat sig behövas i svensk krishantering och det faktum att vi bistår i såväl resiliens-, som fredsfrämjande och humanitära insatser förstärker och skapar förutsättningar åt varandra i en kris.

Insatsområden

Insatsverksamheten bygger på behov, erfarenhet, dialoger med relevanta aktörer och etablerade arbetssätt. En styrka i vår insatsverksamhet är det breda mandatet och synergier mellan insatserna. MSB har beredskap och kapacitet att utföra insatser inom fem övergripande insatsområden; nationella, civilskyddande, humanitära, fredsfrämjande och resiliensbyggande.

Nationella insatser

Nationella insatser genomförs utifrån en nationell riskbild där MSB ska upprätthålla beredskap med förstärkningsresurser. Vi ska kunna bistå med stöd i samband med allvarliga olyckor och kriser samt vid höjd beredskap. Vi ska också bidra till att samhällets samlade resurser används effektivt.

När ordinarie resurser inte räcker till kan MSB mäkla och på andra sätt underlätta för en aktör att hitta ändamålsenliga resurser för att hantera en samhällsstörning. Vi har också egna förstärkningsresurser som kan ställas till förfogande. Våra egna förstärkningsresurser består av särskild kompetens och specialanpassad utrustning som en enskild aktör inte kan förväntas ha beredskap med själv. MSB kan ge stöd under ett intensivt skede, tills en ansvarig aktör kunnat bygga upp sin egen förmåga inom ett område. Vi utgör däremot inte stommen i en annan aktörs beredskap och tar aldrig över ansvaret för hanteringen av en händelse. MSB har samma roll vid höjd beredskap och krig.

MSB:s förstärkningsresurser

Civilskyddsinsatser

Civilskyddsinsatser bedrivs samordnat och genomförs både inom och utanför EU. Sverige har rapporterat in resurser i EU:s civilskyddspool och står även värd för EU-resurser inom ramen för rescEU. Det är ett sätt att samla EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka EU:s beredskaps- och insatskapacitet.

I dagsläget har Sverige skopande flygplan tillgängliga för skogsbrandsbekämpning inom rescEU. Sverige är också, genom MSB, ett av de länder som har i uppdrag att ansvara för rescEU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Utöver det ansvarar Sverige även för EU:s beredskap för att stödja drabbade med nödbostäder. Ibland bistår MSB även med experter i behovsbedömningsinsatser.

MSB är kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism och tar emot alla förfrågningar som kommer till Sverige via European Response and Coordination Center (ERCC) och förmedlar svenskt stöd till länder som drabbats av katastrofer och kriser. Vi kan också begära stöd via civilskyddsmekanismen om Sverige skulle drabbas av en omfattande kris eller katastrof. Samordnade internationella civilskyddsinsatser genomförs både inom och utanför EU.

EU och civilskyddssamarbetet, inklusive rescEUEU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel

EU:s beredskap för att stödja drabbade med nödbostäder

Om flygande förstärkningsresurser vid skogsbrand

Humanitära insatser

MSB stöttar FN och andra internationella organisationer med humanitära insatser för att nå och stödja enskilda människor som drabbas av olika kriser eller katastrofer. Det kan handla om snabbt uppkomna eller eskalerande katastrofer eller utdragna kriser och konflikter i världens mest utsatta länder.

Humanitära insatser ska leda till stärkt förmåga inom följande områden:

  • infrastruktur för humanitär närvaro,
  • krissamordning och informationshantering,
  • tillfälligt boende, vatten och sanitet,
  • miljö och klimat,
  • jämställdhet och förebyggande av könsbaserat våld samt
  • min- och ammunitionshantering.

Stödet sker ofta genom sekonderade experter eller större omfattande projekt inom logistik och infrastruktur, men också genom stöd till snabba behovsbedömningsinsatser.

MSB:s humanitära insatser

Fredsfrämjande insatser

Fredsfrämjande insatser är en del av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik och tar sig bland annat. uttryck i de svenska bidragen till de FN-, EU- och OSSE-ledda missionerna.

Insatserna fokuserar på att stärka multilaterala organisationers fredsfrämjande mandat eller att verka direkt fredsfrämjande gentemot civilsamhället. Det innebär olika typer av insatser för att stabilisera konflikt-, postkonfliktländer och sviktande stater för att förebygga lokala, nationella och globala hot och risker. Genom fredsfrämjande insatser kan gränsöverskridande säkerhetshot förebyggas och därmed också förbättra Sveriges säkerhet.

Inom området ansvarar även MSB för att stärka EU:s civila insatser, genom att leverera en logistiktjänst med systemstöd och ett strategiskt lager. Uppdraget går under namnet CSDP Warehouse och omfattar inköp, transporter, lagerhållning, samt ett globalt affärssystem för att effektivisera planering och resurssättning. Logistiktjänsten möjliggör ett mer flexibelt och skalbart arbetssätt inom EU:s fältinsatser.

MSB:s fredsfrämjande insatserEU:s logistiktjänst för civila krishanteringsinsatser

Resiliensbyggande insatser

MSB stödjer ansvariga aktörer i på nationell och lokal nivå, i krisdrabbade länder, så att de kan öka förmågan att identifiera och förstå risker samt förebygga och mildra risker.

Resiliensbyggande insatser ska leda till ökad motståndskraft i samhällen och länder inom följande områden;

  • risk- och sårbarhetsanalys,
  • samverkan och ledning samt
  • beredskap för respons och hållbar återuppbyggnad.

Arbetet bedrivs oftast i samarbete med andra europeiska civilskyddsmyndigheter eller organisationer med expertis inom katastrofriskhantering, oftast med MSB som ledande aktör, eller i bilaterala projekt med systermyndigheter i andra länder eller genom EU-finansierade konsortier.

MSB:s resiliensbyggande insatser

Samarbetspartners

MSB:s samarbetsaktörer i insatser varierar, men är vanligtvis FN, EU, OSSE, myndigheter eller lokala institutioner, frivilligorganisationer.

Internationella samarbeten

Senast granskad: 13 juni 2022

Till toppen av sidan