Till innehåll på sidan

Gemensamma grunder vidareutveckling

I januari 2022 startades ett treårigt utvecklingsprojekt som ska vidareutveckla Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Vi kallar det med ett kort ord GGV (Gemensamma Grunder Vidareutveckling).

MSB leder projektet men arbetet genomförs tillsammans med många andra aktörer från central, regional och lokal nivå. Projektet har sin bas i nuvarande Gemensamma grunder. Arbetet sker utifrån inriktningen att förstärka det som redan fungerar bra och vidareutveckla de delar som aktörer och systemet efterfrågar utifrån det samlande utvecklingsbehovet.

Projektets syfte är att stärka förmågan till aktörsgemensam inriktning och samordning inom civil beredskap. Det handlar om att stärka förmågan hos aktörer att agera samordnat så att samhällets samlade resurser används effektivt och konsekvenserna av samhällsstörningar begränsas.

 • Arbetssätt och arbetsgrupper

  Projektet drivs just nu igenom ett antal referens- och arbetsgrupper.

  Arbetssättet präglas av samskapande vilket innebär att de deltagande aktörerna är med på hela resan – från att ta fram behoven, att ta fram leveranser för att åtgärda behoven till att implementera resultaten.

  Följande grupper är igång inom ramen för projektet:

  Styrgrupp och strategisk inriktningsgrupp

  Fokus är att styra projektet i rätt riktning mot våra uppsatta mål samt att kunna göra strategiska vägval under tiden.

  Referensgrupper (en inom MSB och en aktörsgemensam)

  Dessa grupper är med och säkerställer samskapande för helheten. I dessa forum provskjuter vi idéer och tidiga tankar för att våra leveranser och aktiviteter i slutändan ska nå den effekt vi vill ha hos våra målgrupper.

  Arbetsgrupp med fokus på innehållssamordning och helhetssyn

  Denna arbetsgrupp bidrar till att projektets olika leveranser har en röd tråd och tillsammans skapar en helhet vad gäller innehåll, struktur, termer, språk och form. Gruppen ansvarar även för att vidareutveckla de delar i Gemensamma Grunder som handlar om exempelvis Utgångspunkter, Förhållningssätt och att beskriva den konceptuella grunden.

  Utvecklingsarbetsgrupp med fokus på lägesbild, rapportering och operativ rytm

  Gruppen arbetar med att vidareutveckla och konkretisera de behov som finns inom detta område. Fokus är att tydligare beskriva HUR:et, konkretisera arbetsformer och ta fram checklistor samt beskrivningar.

  Utvecklingsarbetsgrupp med fokus på aktörsgemensamma arbetsformer

  Gruppen arbetar med att vidareutveckla och konkretisera de behov som finns inom detta område. Fokus är att tydligare beskriva HUR:et, konkretisera arbetsformer och ta fram checklistor samt beskrivningar. ISF-konceptet är den del av detta arbete.

  Arbetsgrupp med fokus på inriktning och samordning på central nivå

  Gruppen arbetar med att vidareutveckla och konkretisera de behov som finns inom detta område. Fokus är på att tydliggöra roller, ansvar och mandat på central nivå under samhällsstörningar. Till exempel vad innebär sektorsansvaret under en hantering.

 • Projektet tar sin utgångspunkt i nio utvecklingsområden

  Under hösten 2021 tog MSB fram en sammanställning över de behov man sett utifrån tidigare arbete och erfarenheter. Detta konkretiserades till nio utvecklingsområden vilka är:

  • Visualisering av systemet och tydliggörande av begrepp
  • Generiska metoder för aktörsgemensam inriktning och samordning
  • Inriktning och samordning på nationell nivå
  • Centrala myndigheters ansvar kontra geografiskt områdesansvar
  • Flöden, tempo och operativ rytm
  • Lägesbild
  • Metoder för organisationsintern ledning under påfrestande förhållanden
  • Att professionalisera nyckelroller inom samverkan och ledning
  • Samordning mellan genomförandenivå och politisk styrning

  Utvecklingsområdena fungerar som utgångspunkt för inriktning av projektets arbete och leveranser. Projektet kommer att göra fördjupade analyser av behoven i respektive utvecklingsområde för att kunna anpassa vilka former av vidareutveckling som behövs.

  Läs mer om de nio utvecklingsområdena i ett PM

Nyheter

30 januari 2023
Klockan 8.08

Satsning inom området samverkan och ledning

I september 2021 startade MSB en satsning med fokus på att stärka det samlade stödet inom samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Satsningen har hittills lett till ett gediget material kring stabsarbete, stödinsatser till flertalet aktörer och uppstarten av ett aktörsgemensamt projekt för att vidareutveckla gemensamma grunder.

19 december 2022
Klockan 15.01

Namnanrop i Rakel – tabell finns på webben

Nu finns tabellen över namnanrop i Rakel på MSB:s webbplats. Tabellen låg tidigare sist i bilagan till Nationella riktlinjer för samverkan i Rakel.

19 december 2022
Klockan 8.32

Användning av Rakelterminaler

Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att använda Rakelterminaler utan abonnemang kopplade till dessa. Ett felaktigt nyttjande av Rakelterminaler kan leda till att obehöriga får tillgång till systemet och det strider mot lagen om elektronisk kommunikation.

23 november 2022
Klockan 14.59

Välbesökt digitalt forum för säkra kommunikationer

För ett år sedan startade MSB ett nytt digitalt forum; Forum för säkra kommunikationer. Nu har vi genomfört tre forum och fler kommer under 2023.

23 november 2022
Klockan 8.36

Fortsatt nöjda användare av Rakel och Rakel kundstöd

Årets kundundersökning för Rakel gav åter ett mycket gott betyg åt servicen hos Rakel kundstöd och en hög nöjdhet av kommunikationssystemet Rakel.

22 november 2022
Klockan 14.43

Ny funktion i WIS-appen – läsa dokument

Nu har vi släppt en ny version av WIS-appen.

18 november 2022
Klockan 9.39

Förändringsuppehåll i Rakelnätet

Från och med den 15 december till och med den 15 januari är det förändringsuppehåll i Rakelnätet.

14 november 2022
Klockan 10.59

Nya administrativa bestämmelser för WIS

Nu finns nya administrativa bestämmelser för WIS. Bestämmelserna riktar sig till dig som är användare eller aktörsadministratör i WIS. Rutiner för arkivering, gallring och inloggning är några nyheter i de nya administrativa bestämmelserna.

26 oktober 2022
Klockan 15.08

MSB har godkänt ny utrustning för användning i Rakelsystemet

Nu finns en ny utgåva av dokumentet ”Rakel – godkänd utrustning” på msb.se.

13 oktober 2022
Klockan 9.00

Bilder om rapporteringsvägar vid fred och inför höjd beredskap

Vidareutvecklingen av Gemensamma grunder för samverkan och ledning som aktörer som blir inblandade i att hantera en samhällsstörning ska använda har pågått sedan januari 2022. Nu presenteras den senaste leveransen i form av bilder som visar rapporteringsvägar under både fred och höjd beredskap mellan olika aktörer, från lokal till nationell nivå.

Bakgrund

MSB har sedan år 2012, tillsammans med aktörerna, utvecklat och implementerat Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar.

Sedan de gemensamma grunderna lanserades år 2014 har utveckling skett i beredskapssystemet, både genom praktisk tillämpning, erfarenheter av flera större samhällsstörningar (som hanteringen av Covid-19) och ett ökat behov av att samverkan och ledning ska bedrivas inom totalförsvaret.

Under hösten år 2021 inledde MSB arbetet med att ta fram ett förslag på hur en aktörsgemensam sammanhållen utveckling av området samverkan och ledning skulle drivas. MSB:s generaldirektör tog den 30 november 2021 ett inriktningsbeslut att MSB tillsammans med övriga aktörer i samhället ska stärka förmågan till aktörsgemensam inriktning och samordning inom civil beredskap. Projektet Gemensamma grunder vidareutveckling syftar till att vara en stark motor i det arbetet.

Senast granskad: 6 april 2022

Till toppen av sidan