Till innehåll på sidan

Säkerhet i offentlig miljö

Samhällsplaneringen behöver uppmärksamma att det kan inträffa terrorism och andra antagonistiska hot. På särskilt sårbara platser behöver det skapas skydd mot sprängningar, skjutningar och fordon som vapen. MSB har en roll i det arbetet, tillsammans med andra centrala aktörer.

I den svenska strategin mot terrorism delas terrorismbekämpning in i tre områden som benämns förebygga, förhindra och försvåra.

Det förebyggande arbetet ska motverka och minska avsikt att begå eller stödja terrorattentat.

Det förhindrande arbetet ska motverka och minska förmåga och möjlighet att begå terrorattentat.

Det försvårande arbetet syftar till att skapa och upprätthålla skydd för individer och minska samhällets sårbarhet.

Samhället ska även ha en förmåga att hantera konsekvenserna av ett terrorattentat.

Regeringsuppdrag till MSB

I oktober 2017 fick MSB i uppdrag av regeringen att verka för samordning av berörda aktörers risk- och sårbarhetsarbete, för att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer där det vistas många människor. I uppdraget ingick att kartlägga ansvarsförhållanden mellan berörda aktörer, sammanställa väsentliga risker och sårbarheter, samla och sprida kunskap inom området, ge nationell vägledning för de skyddsåtgärder som behöver vidtas samt identifiera eventuella behov av författningsförändringar.

Uppdraget rörde främst delområdet försvåra, vilket handlar om att skydda målen för eventuella terrorattentat. Uppdraget redovisades i maj 2018 och föreslår olika typer av aktiviteter, däribland kunskaps- och förmågehöjande stöd till olika aktörer.

Planerade aktiviteter

  • Utveckla vägledning och stöd för kommuners arbete med samhällsplanering som beaktar antagonistiska hot och terrorism.
  • Ta fram stöd för kommuners arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.
  • Utveckla vägledningar om förmågehöjande åtgärder inom olika branscher (besöksnäring, handel, hälso- och sjukvård, skola, religiösa samfund, evenemang och arenor, kollektivtrafik samt finansiella centrum). Ett prioriterat område är säkerhet vid evenemang.
  • Öka allmänhetens medvetande och kunskap för att upptäcka en pågående händelse och för att kunna mildra konsekvenserna av ett terrorattentat.
  • Kartlägga kunskapsläget och behovet av ny forskning kring skyddsåtgärder mot terrorattentat och utifrån det initiera ny kunskapsutveckling för området.

De strukturer och nätverk som används inom krisberedskapsområdet kan i stor utsträckning användas i arbetet med försvårande åtgärder mot terrorism och antagonistiska hot.

Senast granskad: 5 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan