Till innehåll på sidan

Om krisberedskap

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Krisberedskapen bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i samhället kan resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga som skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör.

Grundläggande principer inom krisberedskapen är

  • Ansvarsprincipen – att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. Aktörer har även ett ansvar att agera även i osäkra lägen. Den utökade ansvarsprincipen innebär att aktörerna ska stödja och samverka med varandra.
  • Närhetsprincipen – att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar och av de som är närmast berörda och ansvariga.
  • Likhetsprincipen – att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten under samhällsstörningar ska fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

Läs mer om den svenska modellen för krisberedskap i kapitel 4 i boken Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningarRegeringens mål för krisberedskapAnsvar och roller om krisberedskap och civilt försvar

MSB:s beredskapsorganisation

Dygnet runt, året om har MSB beredskap att starta krishantering – i Sverige och i världen.

Om MSB:s arbete vid olyckor, kriser eller krig

Krisberedskap för privatpersoner

Din Säkerhet är en webbplats som vänder sig till privatpersoner. Där kan du läsa mer om krisberedskap och hemberedskap för privatpersoner.

Krisberedskapsinformation för privatpersoner på Din Säkerhet 

Senast granskad: 2 juni 2019

Till toppen av sidan