Till innehåll på sidan

Nationellt center för cybersäkerhet

Ett cybersäkerhetscenter syftar till att förstärka myndigheternas förmågor att lösa sina respektive uppdrag, samtidigt som det ger förbättrade möjligheter att höja den nationella förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.

Regeringen har gett fyra myndigheter – Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen – i uppdrag att inrätta ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Arbetet kommer att göras i nära samverkan med Post- och telestyrelsen, Polismyndigheten samt Försvarets materielverk .

Myndigheterna är eniga om värdet av att fördjupa sitt redan etablerade samarbete. Ett center syftar till att förstärka myndigheternas förmågor att lösa sina respektive uppdrag, samtidigt som det ger förbättrade möjligheter att höja den nationella förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.

Verksamheten i centret ska successivt ska byggas upp under en femårsperiod för att kunna ge full effekt 2025. Målet är att centret på sikt ska:

  • sammanställa gemensamma analyser och övergripande lägesbilder avseende hot och sårbarheter
  • sprida information mellan ingående myndigheter och andra aktörer
  • koordinera arbetet vid it-incidenter och cyberangrepp

 

Rapporter som stöd

Myndigheterna vill uppmärksamma och sprida kunskap så fler kan skydda sig och vidta åtgärder för att stärka sin motståndskraft mot olika typer av cyberangrepp.

Som ett stöd har två rapporter tagits fram i ett samarbete mellan myndigheter med uppgifter som är centrala för att skydda Sverige mot cyberhot.

Rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden är en sammanställd beskrivning över cybersäkerhetsrelaterade hot och innehåller exempel från verkligheten. Rapporten är avsedd att ge stöd till analyser och riskbedömningar vid exempelvis beslut om verksamhetsutveckling, kontrakt eller investeringar.

Den andra rapporten, Cybersäkerhet i Sverige 2020 - rekommenderade säkerhetsåtgärder ger rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas och hur man rent praktiskt bör gå tillväga för att bygga en säkrare IT-miljö. I många fall handlar det om ett ändrat arbetssätt inom organisationen och att planera, testa, och införa tekniska åtgärder på ett systematiskt sätt.

Rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 – hot, metoder, brister och beroenden(pdf)

Rapporten Cybersäkerhet i Sverige 2020 - rekommenderade säkerhetsåtgärder(pdf)

Fakta om nationellt center för cybersäkerhet

  • Den 10 december fattar regeringen beslut om inrättande av ett nationellt center för cybersäkerhet
  • Centret kommer att inrättas av fyra samverkande myndigheter – Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt (FRA), Säkerhetspolisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
  • Centret ska ha nära samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS), Polismyndigheten samt Försvarets materielverk (FMV) som ska ges möjlighet att medverka i centrets verksamhet.
  • Det övergripande målet för Nationellt center för cybersäkerhet kommer att vara stärka Sveriges samlade förmåga att förebygga, upptäcka och hantera antagonistiska cyberhot mot Sverige och minska cybersårbarheterna.
  • Samverkan med privata och offentliga aktörer ska utgöra en central del av uppdraget.
  • Samverkan inom centret ska utvecklas stegvis mellan 2021-2023.

Senast granskad: 8 december 2020

Till toppen av sidan