Till innehåll på sidan

It-incidentrapportering för statliga myndigheter

Från och med 1 april 2016 ska alla statliga myndigheter rapportera it-incidenter som inträffar i myndighetens informationssystem eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation. Incidenterna som ska rapporteras är de som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för.

Hantera pågående it-incident

Behöver ni hjälp med att hantera en pågående it-incident?

Ring CERT-SE på 010-240 40 40 eller skicka e-post till cert@cert.se.

Vid användning av PGP-kryptering finns CERT-SE:s publika PGP-nyckelCERT-SE:s publika PGP-nyckel

Varför it-incidentrapportering?

Syftet med obligatorisk it-incidentrapportering för statliga myndigheter är enligt regeringen att

 • stödja samhällets informationssäkerhet
 • möjliggöra en förbättrad lägesbild över informationssäkerheten
 • skapa förutsättningar för att vidta rätt skyddsåtgärder
 • utveckla förmågan att förebygga, upptäcka och hantera it-incidenter

Genom att skyndsamt rapportera till MSB, som därigenom får en samlad och övergripande bild, kan MSB samordnat vidta åtgärder för att avvärja eller begränsa konsekvenserna av allvarliga it-incidenter.

Vilka ska rapportera?

Förordningskravet gäller för statliga myndigheter under regeringen med undantag av

 • Regeringskansliet
 • Kommittéväsendet
 • Säkerhetspolisen
 • Försvarsmakten
 • Försvarets materielverk, FMV
 • Försvarets radioanstalt, FRA
 • Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

För utlandsmyndigheterna tillämpas bestämmelserna endast i den utsträckning som bestäms i föreskrifter som meddelas av Utrikesdepartementet vid Regeringskansliet.

Regeringen har bland annat med hänsyn till den verksamhet vissa myndigheter bedriver beslutat att undanta dessa från rapporteringskravet i 20 § Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Även myndigheter som inte omfattas av skyldigheten, liksom andra organisationer och företag är välkomna att rapportera vid it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten. Ju bredare underlag desto bättre för samhällets krisberedskap.

För organisationer som omfattas av NIS-direktivet gäller rapporteringsplikt enligt NIS-föreskrifterna.

Incidentrapportering för NIS-leverantörer

Lägesbilder och rapporter

MSB använder it-incidentrapporterna, för att upptäcka förhållanden eller pågående skeenden som andra aktörer bör ta del av, för att kunna erbjuda stöd till den drabbade organisationen och för statistik över vilka incidenter som inträffar och deras konsekvenser.

Om flera aktörer drabbats samtidigt kan det krävas omedelbara åtgärder, såväl av den rapporterande aktören som på samhällsnivå. Fler aktörer än de som direkt är berörda kan då få tidig information och förvarningar. Detta innebär en möjlighet att begränsa konsekvenser och spridning av en inträffad it-incident. Vid dessa tillfällen kan rapporterande myndigheter uppmanas att komplettera sina uppgifter för att möjliggöra en fördjupad analys.

Det övergripande syftet med rapporteringen är att ge MSB bättre förutsättningar att stödja arbetet med, samt stärka, samhällets informations- och cybersäkerhet. MSB arbetar kontinuerligt med att ta tillvara den information som kommer till myndigheten för att på bästa sätt bedriva såväl ett operativt som ett proaktivt arbete gällande statliga myndigheters informations- och cybersäkerhet.

Varje år presenterar MSB en rapport till regeringen kring den obligatoriska rapporteringen samt tar fram en offentlig årsrapport som omfattar rapportering om it-incidenter. Dessa ger en statistisk bild över hur mycket och vad som har rapporterats.

Vilka it-incidenter ska rapporteras?

Enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, ska it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för, eller i tjänster som myndigheten levererar till en annan organisation rapporteras till MSB.

En it-incident är en oönskad och oplanerad it-relaterad händelse som kan påverka säkerheten i organisationens eller samhällets informationshantering och som kan innebära en störning i organisationens förmåga att bedriva sin verksamhet.

Följande it-incidenter ska rapporteras:

 • Påverkan på riktigheten, tillgängligheten eller konfidentialiteten hos information som bedömts ha behov av utökat skydd.
 • Om informationssystem som behandlar information som bedömts ha behov av utökat skydd inte kunnat upprätthålla avsedd funktionalitet.
 • Påverkan på myndighetens förmåga att utföra sitt uppdrag.
 • Allvarlig påverkan på säkerheten i den informationshantering som myndigheten ansvarar för, eller i tjänster som myndigheten tillhandahåller åt en annan organisation.

Bedömningen av om informationen är i behov av utökat skydd ska ske genom informationsklassning enligt 6 § punkt 1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om informationssäkerhet för statliga myndigheter (MSBFS 2020:6).

Det kan finnas många orsaker till att en it-incident uppstår men exempel på orsaker är:

 • mänsklig handling i antagonistiskt syfte
 • mänsklig handling utan antagonistiskt syfte
 • systemfel
 • naturhändelse

Varje myndighet behöver sedan göra en självständig bedömning av vilka it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten i organisationens informationssystem.

Föreskrifter, allmänna råd och stöd

Krav på åtgärder för att hantera incidenter och avvikelser och på att myndigheten klassar sin information finns i Föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters informationssäkerhet.

Krav på att myndigheten dokumenterar it-miljön och vilka informationssystem som har behov av utökat skydd finns i Föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsåtgärder i informationssystem.

Kontaktuppgifter för återkoppling

Varje myndighet meddelar aktuella kontaktuppgifter för den funktion som ska ta emot återkoppling om it-incidenter från MSB. Fyll gärna i uppgift om när funktionen är bemannad också. Förändrade kontaktuppgifter bör rapporteras snarast.

Blankett för kontaktuppgifter till myndigheten

När och hur ska rapportering ske?

En myndighet ska skyndsamt, dock senast sex timmar från det att myndigheten har identifierat en it-incident som omfattas av rapporteringsskyldighet, lämna en övergripande beskrivning av vad som inträffat, en notifiering.

Notifieringen görs via telefon och bidrar till CERT-SE:s lägesuppfattning över vad som händer i Sverige, samtidigt som den gör det möjligt för CERT-SE att tidigt lämna stöd till den drabbade myndigheten. CERT-SE organiserar eventuell samverkan som krävs för att lösa incidenten och sprider rekommenderade åtgärder eller varningar.

I telefonsamtalet ger myndigheten den information om incidenten som är möjlig med hänsyn till hur mycket myndigheten känner till samt med hänsyn till att notifieringen sker över öppen telefonlina.

CERT-SE kommer att ställa följande frågor

 • Vad har hänt?
 • Hur och när upptäcktes problemet?
 • Vilka parter är inblandade i incidenthanteringen?
 • Finns det en brottsmisstanke och har en polisanmälan upprättats?
 • Behov av stöd från CERT-SE och kontaktvägar för detta?

En slutrapport ska sedan lämnas in till MSB senast inom fyra veckor efter att incidenten har upptäckts. Myndigheten anses ha upptäckt it-incidenten när information om den hanteras i utpekad intern process för hantering av it-incidenter eller när säkerhetsansvarig eller motsvarande fått kännedom om incidenten.

Om det finns misstankar om att de it-incidenter som har rapporterats kan få snabb spridning eller omfattande konsekvenser för samhället kan en fördjupad analys behövas. Kompletterande uppgifter kan också begäras in för att avgöra om it-incidenter som olika myndigheter har rapporterat in har något samband med varandra eller om de exempelvis har orsakats av samma typ av grundorsak.

Syftet med att komplettera uppgifter är att förbättra möjligheterna att bidra i arbetet med att begränsa skada och förebygga liknande it-incidenter i samhället.

Slutrapportens innehåll

Slutrapporten ska innehålla information om tidpunkten när it-incidenten inträffade, när man upptäckte incidenten, huruvida den är pågående eller avslutad och bedömning av omfattningen och konsekvenser.

I det fall den rapporterande myndigheten vid sin efterföljande interna utredning av it-incidenten konstaterar att inrapporterade uppgifter om kategorier, omfattning och konsekvenser varit missvisande eller felaktiga ska myndigheten komplettera eller korrigera sin rapport så snart som möjligt.

Syftet är att säkerställa att information om it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten hos statliga myndigheter blir rättvisande och kan utgöra en god utgångspunkt för arbete med samhällets informationssäkerhet.

Så här rapporterar du

Nedan finns utförliga uppgifter om vad som behövs för att kunna rapportera it-incidenter.

Steg 1: Notifiering

Behöver göras inom sex timmar.

Ring CERT-SE på 010-240 40 40

Steg 2: Skapa en slutrapport

Behöver göras inom fyra veckor.

Fyll i rapporteringsformuläret nedan. Formuläret innehåller funktioner som stödjer myndigheten i att fylla i svaren på ett korrekt sätt. I vissa webbläsare fungerar inte alla funktioner. MSB rekommenderar därför att formuläret öppnas i en programvara för läsning av pdf-filer, till exempel Adobe Reader.

Rapporteringsformulär för it-incidentrapportering

Steg 3: Skicka in it-incidentrapporten till MSB

It-incidentrapporter ska enligt huvudregeln skickas till MSB via e-post: rapport@it-incident.se.

För information där skyddsvärdet kräver extra säkerhet erbjuder MSB idag en kryptolösning som kallas Kurir it-incident. Det är ett skydd vid överföring med e-post. Lösningen bygger på ett filkrypto som är granskat av Försvarsmakten. Den 30 juni kommer MSB sluta erbjuda kryptolösningen och rapporteringsvägen kommer då ersättas med rekommenderat brev.

Rapporterande myndigheter väljer lämpligt kommunikationssätt vid rapportering av allvarliga it-incidenter baserat på informationens skyddsvärde.

Om kryptolösningen

Kurir it-incident är avsedd att användas för skydda it-incidentrapporter vid överföring till MSB med e-post eller annan utpekad kontaktväg. Kryptolösningen baseras på programvaran Kurir, version 2.0, med en av MSB framtagen hantering av kryptonycklar.

MSB bedömer att Kurir it-incident kan användas för inrapportering av it-incidenter att skydda information som omfattas av sekretess enligt 18 kapitel 8 § och 18 kapitel 13 § i offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400) och som inte rör Sveriges säkerhet.

Varje myndighet ansvarar för att bedöma utifrån it-incidentrapportens innehåll om kryptolösningen ger erforderligt skydd.

Om uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet, så kallad säkerhetsskyddsklassificerad uppgift, tidigare så kallad ”hemliga uppgift”, säkerhetsskyddslagen 2018:585 ska överföras, så ska detta ske via lämpligt signalskyddssystem, personlig leverans eller eventuellt REK/VÄRDE-post.

Myndigheter behöver en licensnyckel för att kunna använda Kurir it-incident. Denna har MSB skickat ut till den kontaktperson som har angetts. Om inte licensnyckel har erhållits, kontakta MSB/CERT-SE: cert@cert.se.

Så skyddar MSB din information

Sekretess

Precis som för andra myndigheter styrs MSB:s hantering av information av handlingsoffentlighet och sekretess. Den information som kommer till MSB i samband med it-incidentrapportering utgörs av olika kategorier av information, där delar av den kan omfattas av sekretess medan andra delar kan vara information som normalt inte omfattas av sekretess.

Den information som kommer till MSB kan vara av olika slag men ger i många fall upplysningar om en organisations it- eller kommunikationssystem. Om MSB bedömer att det finns en risk att säkerhetsarbetet försvåras om informationen röjs finns det stöd i lagen att sekretessbelägga sådan information. Sekretessbestämmelsen innebär också en tystnadsplikt för MSB:s medarbetare och brott mot denna är straffsanktionerat.

Vilken information som kan omfattas av sekretess och inte beror till stor del på sammanhanget, vilket gör att informationen som inkommer behöver bedömas. Exempelvis kan bara själva uppgiften om att en organisation har utsatts för en allvarlig incident i sig utgöra känslig information, då andra myndigheter eller organisationer som har liknande brister också kan riskera att utsättas innan riskerna har hunnit åtgärdas.

Om en uppgift begärs utlämnad gör MSB därför en prövning av sekretessen. Det är MSB som självständigt prövar frågan och MSB:s beslut att neka utlämnande kan överklagas till Kammarrätten.

Fördjupad information om hur MSB skyddar informationen finns i faktabladet Så skyddar MSB din information.

Så skyddar MSB din information

Säkerhet

Det är avgörande att information hanteras säkert i rutiner och verktyg. Den information som kommer till MSB ges ett kvalificerat skydd genom rutiner och processer som säkerställer ett korrekt hanterande av informationen samt system med hög teknisk säkerhetsgrad.

 

Senast granskad: 29 april 2021

Till toppen av sidan