Till innehåll på sidan

Samlad information om it-incidenter

Den samlade informationen om it-incidenter som vi får in ger möjlighet att identifiera trender och dra slutsatser om samhällets informations- och cybersäkerhet. Dessa sammanställningar ligger till grund för de årsrapporter över inkommen it-incidentrapportering MSB publicerar årligen.

Rapporterna om it-incidenter används även i det strategiska analysarbete som MSB gör. De kan också skicka tydliga signaler om var mer säkerhetsarbete behöver göras. Förutom fördelarna för både samhället och den egna organisationen med att rapportera it-incidenter har vissa organisationer även krav på sig att rapportera.

Beroende på vad det rör sig om för incident och vilken organisation det är som utsätts kan det röra sig om olika typer av rapporteringskrav. Ibland kan en och samma it-incident behöva rapporteras till flera och ibland ska det bara rapporteras till en myndighet. MSB uppmanar därför alla organisationer att se över vilka rapporteringskrav en it-incident kan påverkas av. De organisationer som har rapporteringskrav till MSB är statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster.

Rapporter för 2021

Årets årsrapport innehåller förutom en sammanställning av de incidenter som inkommit till MSB även lärande exempel, information om incidentrapporteringen och rekommendationer till rapportens målgrupper. Rapporten visar bland annat att systemfel och misstag återigen är de mest frekventa orsakerna till incidenterna och att incidenterna ofta inträffar vid misslyckad förändringshantering.

Publikation

En inblick i Sveriges cybersäkerhet : årsrapport it-incidentrapportering 2021

Publikationsnummer: MSB1913

Utgivningsår: 2022

Denna årsrapport har sin grund i den it-incidentrapportering MSB mottar från både statliga myndigheter och från leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. Rapporten riktar sig främst till ...

Omslagsbild för  En inblick i Sveriges cybersäkerhet : årsrapport it-incidentrapportering 2021

Publikationsnummer: MSB1913

Utgivningsår: 2022

Utöver den årsrapport som redovisar de incidentrapporter som inkommit från både leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-leverantörer) och statliga myndigheter så publicerar MSB även en fördjupningsrapport över de incidenter som inkommit från NIS-leverantörer.

I rapporten redovisas en längre analys av de inkomna incidenterna i sin helhet, med information om orsaker, kostnader, störningar och organisationernas hantering. I årets rapport presenteras även sektorsspecifika redovisningar av inkomna incidentrapporter från leverantörer inom hälso- och sjukvård samt leverans och distribution av dricksvatten. Rapporten produceras inom ramen för MSB:s överenskommelse med EU-organet HaDEA som syftar till att utveckla MSB:s roll som nationell kontaktpunkt inom NIS-samarbetet.

Publikation

It-incidenter som påverkar samhällsviktiga och digitala tjänster : NIS-leverantörers it-incidentrapportering 2021 årsrapport

Publikationsnummer: MSB1916

Utgivningsår: 2022

Denna rapport behandlar inkomna it-incidentrapporter under 2021 från leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster, så kallade NIS-leverantörer. NIS-leverantörer är några av de viktigaste orga...

Omslagsbild för  It-incidenter som påverkar samhällsviktiga och digitala tjänster : NIS-leverantörers it-incidentrapportering 2021 årsrapport

Publikationsnummer: MSB1916

Utgivningsår: 2022

Senast granskad: 31 maj 2022

Till toppen av sidan