Till innehåll på sidan

Skolmaterial

Här kan du som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium få tips på material om samhällets och den enskildes säkerhet och beredskap vid olyckor, kriser och krig. Materialet vill inspirera till lärande om hot och risker såväl i vardagen som ur ett nationellt och globalt perspektiv.

Klara lärare

Nu finns det lärarhandledning och inspiration till hur du som lärare kan arbeta med Klara, färdiga på lektioner.

Vad är syftet med MSB:s skolmaterial?

Syftet med MSB:s utbildningsmaterial är att öka barns och ungas riskmedvetande och att utveckla deras kunskap och förmåga att hantera risker och olyckor i den egna vardagen, samt ge dem kunskap om sårbarheter och hot i samhället.

Som ett led i MSB:s arbete med att stödja den enskilde att förhindra och hantera olyckor och kriser, tillhandahåller vi kostnadsfria utbildningsmaterial till barn och unga inom skolans alla åldersgrupper. Det är viktigt att barn och unga i tidig ålder får möjlighet att utveckla sitt riskmedvetande och sina kunskaper, för att öka sin förmåga att hantera olyckor och risker i sin vardag liksom allvarliga händelser och kriser.

Materialet ska ses som ett stöd i undervisningen för lärare, förskolepersonal, räddningstjänst och andra som arbetar med barn och unga i olika sammanhang. 

  • Brand
  • Olyckor
  • Krisberedskap och civilt försvar
  • Naturolyckor

Hur har skolmaterialet tagits fram?

Materialet har tagits fram i samarbete med referensgrupper bestående av lärare, elever och räddningstjänst, samt med stöd av pedagoger, beteendevetare, brandingenjörer, forskare och annan expertis inom respektive sakområde. Som grund för framtagningen av materialet om brand och eld finns en omfattande forskning inom området. Forskningen visar bland annat att många barn och unga leker med eld och att det ofta finns en överdriven tillit till den egna förmågan att hantera olyckssituationer. 

Kunskapsmålen som finns för de olika materialen riktade till för- och grundskolan är framtagna med utgångspunkt från respektive åldersgrupp och elevernas behov av kunskap inom ämnet - en bedömning som gjorts av lärare, räddningstjänstpersonal samt beteendevetare. Det är viktigt att utgå från barnens vardag och hur deras omgivning ser ut, exempelvis:

  • Omges de av vuxna?
  • Vistas de själva i några miljöer och/eller situationer?
  • Vad kan hända?
  • Vilken kunskap behöver de?

Vårt skolmaterial är fristående, där kunskapsmålen bygger på varandra från åldersgrupp till åldersgrupp.

Senast granskad: 4 maj 2023

Till toppen av sidan