Till innehåll på sidan

Skogsbrand och vegetationsbrand

Här finns samlad information som rör hur skogsbränder förebyggs och hanteras, dels operativt men också genom kommunikation. Informationen riktar sig främst mot kommuner, länsstyrelser och kommunal räddningstjänst.

Aktuell beredskap för helikoptrar och skopande flygplan

Aktuell beredskap för helikoptrar och skopande flygplan finns på webbsidan för våra förstärkningsresurser

Förstärkningsresurser vid skogsbrand

När kommunens och regionens egna resurser inte räcker till vid en olycka, kris eller annan större händelse, har MSB förstärkningsresurser som kan ställas till förfogande.

Förstärkningsresurser skogsbrand inklusive aktuell beredskap för skopande flygplan och helikoptrar

Förstärkningsresurs samverkan och ledning

Ansvar och roller för bränder i skog och mark

Beredskapen för bränder i skog mark utgörs av ett system på lokal, regional, nationell och EU-nivå.

Ansvar och roller

Prognoser och karttjänster

Kartor och prognoser är viktiga verktyg för beslutsfattande och inriktning. Det kan handla om beslut om eldningsförbud, förebyggande åtgärder, planering av beredskap för och genomförande av släckinsatser, skogsbrandsbevakning med flyg och naturvårdsbränning.

Brandriskprognoser och brandriskkartor

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Prognoserna uppdateras flera gånger per dygn och finns tillgängliga för sex dygn avseende skogsbrandsrisk respektive gräsbrandsrisk.  Brandriskprognoserna tas fram av SMHI på uppdrag av MSB.

Brandriskprognoser och brandriskkartor

Brandbränsleklassificering

Brandbränsleklassificering är en webbaserad karttjänst som främst ska ge underlag till kommunal räddningstjänst och länsstyrelser om skogsvegetationens brandbenägenheten.

Brandbränsleklassificering

Nationell bakgrundskarta

En gemensam bakgrundskarta är en viktig förutsättning för att koordinera och genomföra insatser, såväl inom den egna verksamheten som, när flera aktörer är inblandade. MSB har tagit fram en webbplats med information och rekommendationer för kartanvändning inom krisberedskap och blåljus – före, under och efter en händelse. Här finns också gemensamma kartsymboler, det som kallas för SiTaC-symboler, för nedladdning.

Kartor för krisberedskap och blåljus

Sjöar och vattendrag som är lämpliga för skopning av vatten

För att underlätta beslutsfattande vid räddningsinsatser då luftburet stöd aktiverats har länsstyrelserna tagit fram ett gemensamt underlag för lämpliga sjöar och vattendrag för skopning och fyllning av vatten. Inför säsongen 2022 har detta stöd fortsatt att utvecklas.

Sjöar och vattendrag som är lämpliga för skopning av vatten på länsstyrelsens webbplats

Besluta om eldningsförbud

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda föreskrifter om eldningsförbud. Som ett stöd för vad lagen avser finns en vägledning om eldningsförbud som riktar sig mot kommuner, kommunal räddningstjänst och länsstyrelser. Här finns också ett informationspaket för att underlätta kommunikationen kring ett eldningsförbud.

Vägledning om eldningsförbud

Informera allmänheten om brandrisk och eldningsförbud

Här finns stöd och material för hur du kan informera allmänheten förebyggande om brandrisk eller när eldningsförbud har införts.

Informera allmänhetenInformationspaket om eldningsförbud

Utbildning och stöd - skogsbrand

Skogsbrand - webbutbildning via FortbildningstjänstenVägledning i skogsbrandssläckningIntroduktion för räddningsvärn i digitala plattformen FortbildningstjänstenBroschyr för rekrytering till räddningsvärn

Handbok i kommunal krisberedskap - skogs- och vegetationsbränder

Bevakning för tidig upptäckt av skogsbrand

Alla län har rätt att söka statliga medel från MSB för att kunna bedriva skogsbrandbevakning med flyg. Målet är att så tidigt som möjligt upptäcka och positionsbestämma skogsbränder för att kunna hindra deras spridning och därmed kostnadskrävande räddningsinsatser samt stora egendomsförluster. Sedan 2022 är också satellitdetektion driftsatt direkt i samhällets sammanhållna larmkedja via SOS Alarm.

Skogsbrandbevakning med flyg

Satellitdetektion av vegetationsbrand

Olycksutredningar efter bränder i skog och mark

Senast granskad: 19 juni 2024

Till toppen av sidan