Till innehåll på sidan

Jämställdhet och mångfald inom räddningstjänsten

Skälen till att arbeta för ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänstens verksamhet är flera. De berör både interna perspektiv, alltså räddningstjänsten som arbetsplats, och externa perspektiv, det vill säga vilken verksamhet och service som organisationerna erbjuder befolkningen.

I enlighet med regeringens jämställdhetsmål ska kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Det inkluderar rätten att välja utbildning och yrke utifrån eget val, inte utifrån föreställningar om kön. Diskrimineringslagen ställer också krav på att arbetsgivaren ska förebygga och motverka diskriminering.

I det externa perspektivet måste räddningstjänsten kunna möta alla på ett likvärdigt sätt, oavsett invånarnas kön, språk, kulturell bakgrund, ålder, funktionsvariationer, sexualitet och religion eller annans trosuppfattning.

För att såväl det operativa som det förebyggande arbetet ska bli mer effektivt krävs kunskap om och erfarenhet av hela samhället. Personalen, på alla nivåer, behöver spegla befolkningen.

Så är det inte idag. Endast 5,7 procent av de heltidsanställda brandmännen är kvinnor. Av dem som är räddningstjänstpersonal i beredskap är 7,7 procent kvinnor.

Även om det inte på samma sätt finns statistik över andra aspekter av mångfald än kön, så är det uppenbart att personalstyrkan i operativ tjänst fortfarande är mycket homogen. Till exempel arbetar få personer med utländsk bakgrund och få öppet homosexuella män inom räddningstjänsten.

Sedan slutet av 1990-talet har en rad åtgärder genomförts i syfte att rekrytera fler kvinnor till räddningstjänsten. Resultatet är att antalet kvinnor ökat något, men ökningen går mycket långsamt.

Samtidigt finns det ett växande intresse inom de kommunala räddningstjänstorganisationerna för att bredda rekryteringen, skapa en mer inkluderande arbetsmiljö och arbeta mer medvetet för att erbjuda invånarna en jämlik service.

Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2010-2020: forskningsöversikt och rekommendationer

MSB:s jämställdhetsarbete

MSB:s interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete tar sin utgångspunkt i de sju diskrimineringsgrunder som finns angivna i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2009. MSB stödjer även utvecklingen av jämställdhet och mångfald i kommunal räddningstjänst, bland annat genom att finansiera forskning på området.

MSB:S arbete med jämställdhet och jämlikhet

Just nu ser MSB över hur stödet till mångfaldsarbetet i räddningstjänsten behöver utformas i framtiden. Möten och dialoger kommer att hållas med räddningstjänster och intresseorganisationer för att precisera önskad inriktning och utmaningar.

Hösten 2021 ska MSB presentera en ny inriktning och handlingsplan med konkreta aktiviteter som syftar till ökad jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten.

Handlingsprogram 2009-2014

Mellan 2009 – 2014 inriktades MSB:s arbete i det femåriga Handlingsprogrammet för jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet. Programmet reviderades 2013.

Handlingsprogram 2009-2014

Inriktning 2015-2018

MSB stödjer fortsatt räddningstjänsternas arbete för mångfald. Det sker bland annat genom samverkan med Nätverket Jämställda Räddningstjänster, genom att informera politiker på lokal och regional nivå och genom att fortsätta med strategisk spridning av kunskap om jämställdhet och mångfald. MSB har antagit en Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2015 – 2018

Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2015 – 2018Utvärdering av Inriktning av jämställdhet och mångfald i det kommunala säkerhetsarbetet 2015 – 2018Jämställdhet och mångfald i räddningstjänst 2009-2020. En bakgrundsbeskrivning

Senast granskad: 14 april 2021

Till toppen av sidan