Till innehåll på sidan

Infosäkkollen

Infosäkkollen är ett verktyg som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Med verktyget kan organisationen själv undersöka vilken nivå arbetet befinner sig på och hur det kan utvecklas. Resultatet ger underlag för planering och prioritering, och med regelbundna uppföljningar kan utvecklingen följas över tid.

Så här funkar det

1. Besvara frågor

Infosäkkollen är ett verktyg i Excel. Kärnan är ett formulär med frågor om olika aspekter av det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Era svar är för hela kommunen, regionen eller den statliga myndigheten, varför underlag från olika delar av organisationen behövs. Ett bra sätt att samla in den nödvändiga informationen är en workshop där olika funktioner och roller deltar. Organisationens informationssäkerhetssamordnare kan med fördel hålla ihop arbetet (alternativt någon i stabsfunktionen). Det samlade svaret bör förankras hos ledningen.

Alla organisationer behöver inte svara på alla frågor för att få ett resultat. Även organisationer som inte har kommit så långt ska kunna använda Infosäkkollen.

2. Återkoppling

Direkt när ni har fyllt i svaren kan ni se vilken nivå organisationen befinner sig på och vilka arbetsområden som behöver utvecklas. Återkopplingen presenteras direkt i Infosäkkollen. Där finns också tips på relevant stöd och länkar. Infosäkkollen ger en översiktsbild som ni kan använda som underlag för diskussion i till exempel en ledningsgrupp.

För dig som har genomfört Infosäkkollen - tips och hänvisningar

3. Inrapportering

Organisationer som genomförde Infosäkkollen 2021 erbjöds också att rapportera in sina resultat, för att kunna få ytterligare återkoppling och för att bidra till ett samlat underlag om informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen. Analys av underlaget kommer att användas för att utveckla MSB:s stöd på området och för att lämna en samlad bedömning till regeringen. Nästa inrapporteringsperiod blir 2023.

4. Efter inrapporteringen - vad händer sen?

Omkring 300 svar har skickats in till MSB, och i januari 2022 återkopplade myndigheten till dem som skickat in sina rapporter med en återkopplingsfil. Det har gjort det möjligt för dem att jämföra sina egna resultat med andra svarande organisationer (på gruppnivå) och även att samverka mellan organisationer kring resultaten.

Arbetet med resultaten fortlöper och även kvalitativa analyser kommer att presenteras i en rapport. Den samlade bedömningen från rapporten ska även redovisas till regeringen.

MSB publicerar inte något som avslöjar en enskild aktörs egna förhållanden, och under hösten kommer myndigheten även att närmare analysera hur mycket, och vad, som senare kommer att kunna publiceras.

Frågor och svar om Infosäkkollen

Infosäkkollen benchmark 2021

Verktyget Infosäkkollen benchmark 2021 kan användas för att visa några av de samlade resultat som MSB har fått genom de ca 300 Infosäkkollen-rapporter som har inkommit till myndigheten från kommuner, regioner och statliga myndigheter under hösten.

Verktyget gör det också möjligt för respektive organisation att på ett överskådligt sätt jämföra sitt eget resultat med hur det har gått för olika grupper bland de inrapporterade organisationerna (så kallade benchmarks).

Det går även att jämföra olika resultat med organisationens egna uppsatta målsättningar, och hur resultatet förhåller sig till de krav som ställs i MSB:s föreskrifter för statliga myndigheters informationssäkerhet. Beroende på organisationens resultat kan sedan verktyget automatiskt generera en lista på åtgärder som verksamheten behöver genomföra för att uppnå de egna uppsatta målen, och för att uppfylla de krav som ställs i MSB:s föreskrifter för statliga myndigheters informationssäkerhet. 

Ladda ned verktyget nedan:

Infosäkkollen benchmark 2021

Utskick och nedladdning av verktyget

Infosäkkollen skickades den 17 maj 2021 till registraturen på din myndighet. Inrapporteringsdatum är den 30 september 2021. För att få jämförande återkoppling behöver ni skicka in resultaten i den officiella versionen av Infosäkkollen. Det senaste versionen finns alltid för nedladdning här.

Infosäkkollen

 

Senast granskad: 24 januari 2022

Till toppen av sidan