Till innehåll på sidan

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Bestämmelser som reglerar detta heter ADR och RID. Om du ska transportera farligt gods krävs oftast en ADR-utbildning.

Farligt gods och covid-19

Covid-19 påverkar vissa bestämmelser för transport av farligt gods som transport av avfall (UN 3291). Här finns också vad som gäller vid transport av handsprit.

Lagen om transport av farligt gods – gränsdragning mot andra lagar

MSB får en del frågor om när en transport av farligt gods kan anses som påbörjad respektive avslutad. Detta gäller särskilt gränsdragning mot bestämmelser som gäller för lagring.

Handboken Transport av farligt gods - Väg och järnväg 2021/2022

Denna handbok informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg.

ADR-utbildning

När du ska transportera farligt gods eller vara delaktig i transporten, måste du ha genomgått ADR-utbildning.

Förlorat ADR-intyg

Kontakta oss om du har förlorat ditt ADR-intyg eller har andra frågor om intygen och ADR-utbildningen.

Farligt gods som tas med vid ett arbete

Företag som tar med farligt gods för att kunna utföra ett arbete i samband med mätningar, reparationer eller underhållsarbete är undantagen från bestämmelserna i ADR-S och RID-S.

Litiumbatterier

För att få skicka utrustning som datorer, mobiltelefoner och annan utrustning med batterier krävs att bestämmelser om hur batterierna ska klassificeras, förpackas, märkas och deklareras följs.

Privatpersoner

Följande bestämmelser gäller för privatpersoner som har med sig farligt gods i sitt eget fordon eller skickar farligt gods med något fraktbolag.

ADR-S

Föreskrifterna i ADR-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på väg.

Nyheter

10 december 2021
Klockan 16.35

Rapport möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

Här kan du ta del av rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté som hölls i december.

9 december 2021
Klockan 16.47

Förlängning av multilaterala avtalet angående antal fordon i en transportenhet

Det multilaterala avtalet M 304 om antalet fordon i en transportenhet har förlängts.

29 november 2021
Klockan 10.16

Reviderade föreskrifter om transport av farligt gods

Från den 1 januari 2022 gäller ändrade föreskrifter om transport av farligt gods. Föreskrifterna innehåller mindre ändringar till ADR-S 2021 och RID-S 2021.

15 november 2021
Klockan 14.06

Rapport från möte med WP.15 gällande kommande ändringar i ADR

Nu finns den svenska rapporten från det senaste mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg tillgänglig. Mötet behandlade frågor som gäller ändringar till ADR 2023.

Senast granskad: 13 december 2021

Till toppen av sidan