Till innehåll på sidan

Brandriskprognoser och brandriskkartor

Här finns brandriskkartor som består av tre olika kartor: skogsbrandsrisk spridning, skogsbrandsrisk bränsleuttorkning och gräsbrandsrisk. Det finns också information hur man får tillgång till tjänsten Brandrisk skog och mark.

Vädret påverkar brandrisken i skog och mark. Prognoser tas fram en gång per dygn för 6 dygn, därutöver finns timprognoser under 48 timmar. Brandriskprognoserna görs av SMHI på uppdrag av MSB och utgående från dessa utfärdar SMHI meddelanden om brandrisk

Appen Brandrisk Ute

MSB har tagit fram en app, Brandrisk Ute, som på ett enkelt sätt kan användas för att visa brandriskprognos för aktuell plats. Appen innehåller också råd och information, till exempel om eldning och grillning i skog och mark.

Ladda ner appen Brandrisk Ute

Vad är brandriskkartor?

Brandriskkartorna består av tre olika kartor:

  • Skogsbrandsrisk spridning anger brandbeteende och spridningsrisk.
  • Skogsbrandsrisk bränsleuttorkning anger uttorkningen i bränslet och de nedre markskikt som har störst betydelse för en skogsbrand.
  • Gräsbrandsrisk avser brandrisken i det torra fjolårsgräset under våren.

Brandrisken kan variera lokalt

Brandrisken på kartorna är en prognos som beräknas i rutor om 2,8 kilometer gånger 2,8 kilometer. Det kan lokalt finnas områden som har högre eller lägre risk än vad prognosen anger. Till exempel när det under sommaren kommer lokala regnskurar kan brandrisken variera inom beräkningsrutan.

Även om dagens brandrisk är liten kan det vara olämpligt att elda om det har varit en längre tids torka, eftersom det då finns risk att glöd biter sig fast längre ned i marken. Bedömningen om brandrisk görs bäst lokalt.

Om du är osäker på brandrisken i ditt område, kontakta räddningstjänsten i kommunen. De kan ge dig besked och råd om eldning samt om vilka regler som gäller (till exempel eldningsförbud).

Kartor för brandriskprognoser

Skogsbrandsrisk spridning (FWI-index)

För att se färgförklaringar, klicka på pilen under kartan.

Kartan för skogsbrandsrisk spridning, FWI-index (Fire Weather Index), anger brandbeteende och spridningsrisk.

Detta visar kartan

Kartan visar prognoser för skogsbrandrisk spridning (FWI-index) under sex dygn. Det finns prognos för varje timme för de första 48 timmarna. Därefter är det enbart dygnsvärden som avser eftermiddagen då brandrisken oftast är som högst.

5E - Extremt stor skogsbrandsrisk

Förutsätter långvarig torka, låg relativ luftfuktighet och en del vind. Markens ytskikt är extremt torrt. Antändningsrisken är mycket stor och en brand kommer att utvecklas explosivt. Det är stor risk för toppbrand, det vill säga att elden tar sig upp i trädkronorna. När det är 5E ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark. När det är 5E är det ofta eldningsförbud.

5 - Mycket stor skogsbrandsrisk

En brand kommer att utveckla sig mycket snabbt och häftigt. Toppbränder, dvs. att elden tar sig upp i trädkronorna, kan förekomma. När det är 5 ska du avstå från att elda eller grilla i skog och mark. När det är 5 kan det vara eldningsförbud.

4 - Stor skogsbrandsrisk

Här sprider sig en brand i de flesta typer av skogsmark. Det är stor risk att branden sprider sig snabbt.

3 - Måttlig  skogsbrandsrisk

Det kan finnas en påtaglig risk för brandspridning i vissa typer av skogsmark, exempelvis på hyggen.

2 - Liten skogsbrandsrisk

I de flesta typer av skog är det svårt för en brand att sprida sig.

1 - Mycket liten skogsbrandsrisk

Liten eller obefintlig risk för brandspridning i de flesta typer av skogsmark.

Data saknas/Ej säsong

Anger att skogsbrandrisk spridning inte beräknas då det inte är säsong.

Skogsbrandsrisk bränsleuttorkning

För att se färgförklaringar, klicka på pilen under kartan.

Kartan för skogsbrandsrisk bränsleuttorkning anger uttorkningen i bränslet och de nedre markskikt som har störst betydelse för en skogsbrand.

Detta visar kartan

Uttorkningen beskrivs på kartan med sex olika nivåer:

5E- Extremt torrt (röd)
5- Mycket torrt (ljusröd)
4- Torrt (orange)
3 – Måttligt blött (gul)
2 – Blött (turkos)
1 – Mycket blött (blå)
Data saknas/Ej säsong (grått) – anger att skogsbrandrisk bränsleuttorkning inte beräknas då det inte är säsong.

Vid 5E (Extremt torrt) och 5 (Mycket torrt) är det riktigt torra förhållanden och det är då större risk för långvariga och svårsläckta glödbränder.

Gräsbrandsrisk

För att se färgförklaringar, klicka på pilen under kartan.

Under torra dagar på våren är det risk för att elden sprids snabbt i det gamla fjolårsgräset. Gräsbränder kan då sprida sig snabbt efter bara några timmars torrt väder i det döda fjolårsgräset. Risknivån beror bland annat på aktuell relativ luftfuktighet, vindhastighet och solstrålning, men minskar också allt eftersom nytt grönt gräs börjar växa upp.

Gräsbrandsäsongen börjar vanligen i februari i södra Sverige och avslutas i juni i norr.

Den aktuella vädersituationen har en direkt påverkan på gräsbrandsrisken. Risken kan förändras mycket snabbt till exempel vid förändringar i sol och molnighet eller vind. Gräsbrandsrisken beräknas bara där prognosen anger snöfritt (barmark). Gränsen mellan barmark och snötäckt mark är dock svårdefinierat, speciellt på våren då stor variation kan förekomma. Till exempel i en södersluttning, där solen värmer och snön smälter på solbelysta områden, kan det bli barmark.

Det kan få till följd att i områden som visar snötäckt mark i kartan så kan det finnas lokala områden som har barmark och därmed kan även gräsbrandsrisk förekomma. Gräsbrandsriskprognosen avser endast gammalt fjolårsgräs. Modellen beaktar att nytt grönt gräs växer upp som minskar risken för brand i det gamla fjolårsgräset. Under torra somrar kan gräsytor börja vissna så mycket att de blir brännbara. Då kan brandriskprognoskartan för skogsbrandsrisk spridning ge vägledning för brandrisken på gräsytor.

Detta visar kartan

Kartan visar prognoser för gräsbrandsrisk under sex dygn. Prognos finns också för varje timme de närmsta 48 timmarna. Risken avser förväntad spridningshastighet för gräsbrand. Underlaget är en beräkningsmodell som tar hänsyn till väderförutsättningarna inklusive snötäckets förändring och graden av inväxning av nytt grönt gräs. Tänk också på att lokala förhållanden och variationer eller snabba väderomslag kan göra att risken för gräsbrand snabbt kan ändras.

  • Mycket stor risk (ljusrött) anger att en brand antänds lätt och sprider sig mycket snabbt med extremt brandförlopp. Den kan bli mycket svår att hantera och släcka.
  • Stor risk (orange) anger att en brand kan antänds lätt och sprider sig snabbt. Den kan bli svår att hantera och släcka.
  • Måttlig risk (gult) anger att gräs kan brinna.
  • Liten risk (blågrönt/cyan) anger att gräs normalt inte kan brinna.
  • Gräsbrandssäsongen slut (grönt) anger att nytt grönt gräs har vuxit upp. Risken för gräsbränder är begränsad.
  • Snötäckt mark (blågrått) anger att marken generellt är snötäckt.
  • Data saknas/Ej säsong (grått) anger att gräsbrandsrisk inte beräknas då det inte är säsong.

Tjänsten Brandrisk skog och mark

Brandrisk skog och mark är en inloggningsskyddad tjänst. Tjänsten är ett beslutsstöd och ger samlad information om brandriskprognoser och uppgifter om rådande väder och utgör bland annat underlag för att vidta förebyggande brandskyddsåtgärder, planering av släckningsinsatser och för utfärdande av eldningsförbud. I första hand riktar sig tjänsten räddningstjänst, länsstyrelser och skogsnäring.

Ansök till tjänsten Brandrisk skog och mark

Alla räddningstjänster och länsstyrelser har fått lösenord och användarnamn till tjänsten Brandrisk skog och mark.

Även andra aktörer som arbetar med att hindra eller begränsa bränder i vegetation kan få tillgång till den lösenordsskyddade versionen. Det gäller exempelvis dig som arbetar med skogsbrandbevakning med flyg, naturvårdsbränning, eller utför arbeten i skog och mark som kan medföra att bränder startar.

Ansök till Brandrisk skog och mark

Brandriskdata finns även tillgängligt via ett öppet API på SMHI. Detta API kan exempelvis användas av dig som tjänsteutvecklare.

API:er med brandriskdata på SMHI:s webbplats

Brandriskdata via API

Tillgång till brandriskdata kan fås via ett öppet API som finns hos SMHI. Denna lösning med API är framtagen för att uppfylla de krav som finns för öppen information från myndigheter till tjänsteutvecklare.

API:er med brandriskdata på SMHI:s webbplats

Presentera brandriskprognoser på din webbplats

Har din kommun, länsstyrelse eller organisation en webbplats som har möjlighet att bädda in information från annan webbplats? Då kan du presentera brandriskprognoserna där.

Nedan visas de länkar som du kan använda. Det är även möjligt att få kartorna att starta zoomade över ditt område. Öppna aktuell länk och zooma in kartan till önskat område. Kopiera därefter länken i fältet webbadress högst upp i din webbläsare.

För skogsbrandsrisk spridning (FWI-index), använd länken nedan, automatiskt visas då prognoser för aktuell dag och fem dagar framåt:

https://brandrisk.smhi.se/fwiindex

För gräsbrandsrisk, använd länken nedan, automatiskt visas då prognoser för aktuell dag och fem dagar framåt.

https://brandrisk.smhi.se/grassfire

För skogsbrandsrisk bränsleuttorkning, använd länken nedan, automatiskt visas då prognoser för aktuell dag och fem dagar framåt:

https://brandrisk.smhi.se/forestdry

Meddelande om brandrisk från SMHI

Brandriskprognoserna är också ett underlag för SMHI:s varningstjänst som utfärdar meddelanden om risk för gräsbrand samt risk för skogsbrand. Meddelandena kommuniceras i flera kanaler till exempel på SMHI:s webbsida, i appen SMHI väder och via media.

Varningar och meddelanden på SMHI:s webbplats

Senast granskad: 12 januari 2024

Till toppen av sidan