Till innehåll på sidan

Beredskap för företag

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

På de här sidorna finns information och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan bli mindre sårbart. Förberedda företag får Sverige att rulla vidare!

 • Det här menas med krisberedskap

  Samhällets krisberedskap brukar beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Målen för krisberedskapen är att minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet samt värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

  Det görs genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa skador på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar. Arbetet med krisberedskapen bör även bidra till att minska lidande och konsekvenser av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder. Krisberedskapsarbetet utgör en utgångspunkt för arbete med det civila försvaret.

 • Det här menas med totalförsvar och civilt försvar

  Totalförsvar är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. I totalförsvaret ingår dels militärt försvar, dels civilt försvar. Civilt försvar är den verksamhet som centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, regioner, företag, frivilligorganisationer och privatpersoner genomför för att samhället ska kunna fortsätta fungera när beredskapen höjs. Till exempel sjukvård, skola, barn- och äldreomsorg, el- och vattenförsörjning, transporter och kommunikation

  Mer om det svenska civila beredskapssystemet

 • Det här menas med civil beredskap

  Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Det civila försvaret och krisberedskapen ska förstärka varandra i gemensamma processer för samordning, planering och förberedelser. Den yttersta krisen, det vill säga ett väpnat angrepp, är dimensionerande för den civila beredskapen. Ytterst syftar den civila beredskapen till att förbereda oss på alla slags samhällsstörningar som riskerar att skada oss.

Utbildningsstöd för kontinuitetshantering

För att fler aktörer ska kunna arbeta med kontinuitetshantering, det vill säga ha en plan B för att verksamheten ska kunna fortsätta på en acceptabel nivå oavsett vilken störning den utsätts för, har MSB tagit fram ett utbildningsstöd. Stödet är för dig som ska anordna en utbildning i kontinuitetshantering, oavsett om det är för en verksamhet, organisation eller ett ansvarsområde.

Utbildningsstödet innehåller föreläsningar om metoden kring kontinuitetshantering med tillhörande gruppövningar. Det är kostnadsfritt och går att beställa genom att mejla vår funktionsbrevlåda: kontinuitetshantering@msb.se

Information om vårt stöd för arbete med kontinuitetshantering

Om denna information

Informationen är framtagen av MSB i dialog med företag och branschorganisationer. Det som har efterfrågats är riktad information som ökar kunskapen om civil beredskap och konkreta råd och stöd i arbetet.

Informationen kommer att utvecklas och byggas på

Webbsidorna ger grundläggande information som företag kan använda för att påbörja ett arbete för att stärka sin beredskap. Informationen kommer att byggas på successivt, i samförstånd med näringslivet, allteftersom nya beslut och inriktningar kommer från regeringen och riksdagen.

Kontakt

Kontakta gärna MSB på beredskapforforetag@msb.se ifall ni har synpunkter på innehållet eller förslag på ytterligare stöd till företag.

Senast granskad: 4 april 2024

Till toppen av sidan