Till innehåll på sidan

Seveso

EU har utarbetat och antagit Sevesodirektivet för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Sverige har infört direktivet genom Sevesolagstiftningen.

Sevesolagstiftningen omfattar lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Ny publikation om nödlägesplanering

Om en nödsituation d.v.s. en olycka eller tillbud inträffar inom en Sevesoverksamhet ska verksamhetsutövaren och all personal vara förberedda inför vilka insatser och åtgärder som ska vidtas och hur de med egna resurser på ett effektivt sätt kan bistå kommunens organisation för räddningstjänst.

Publikationens syfte är att förtydliga vilka krav Sevesolagstiftningen ställer när det gäller nödlägesplanering och hur de olika delarna i verksamhetsutövarens handlingsprogram och säkerhetsledningssystem bidrar till en systematisk planering för nödsituationer.

Nödlägesplanering : Skyldigheter i Sevesolagstiftningen för Sevesoverksamheter


Nationella bilden över Sevesolagen 2022

MSB är enligt 13-14 §§ Sevesoförordningen central tillsynsmyndighet enligt Sevesolagen och har ett samordnande, uppföljande och utvärderande ansvar för lagstiftningsområdet. Som en del av uppdraget sammanställer MSB varje år statistik över lagefterlevnaden av Sevesolagstiftningens tillämpningsområde. Målgruppen för rapporten är handläggare och chefer på länsstyrelserna som berörs av Sevesolagens tillämpningsområde. I nedanstående rapport har MSB sammanställt statistik och övrig information inom området. MSB:s presenterar även bedömningar av Sevesolagens tillämpning under 2022. Syftet med rapporten är att ge en lägesbild över tillämpningen av Sevesolagstiftningens tillämpningsområde. Bilden ska bidra till inriktning av länsstyrelsernas regionala planering av Sevesotillsynen samt till inriktning av MSB:s tillsynsvägledande insatser inom Sevesoområdet.

Rapporten Nationella bilden över Sevesolagen 2022

Ingen Sevesokonferens 2023

MSB har årligen arrangerat Sevesokonferens sedan 2010 (uppehåll 2016). Förra årets konferens var den tolfte Sevesokonferensen i ordningen.

Syftet med Sevesokonferensen är att ge information om vad som är aktuellt och nytt inom området liksom att erbjuda en konferens som kännetecknas av god kvalité. MSB tycker att vi lyckats med detta under 2022 men ser ändå ett behov av att se över formerna för genomförande av konferensen.

Med anledning av detta har vi beslutat att under 2023 göra ett uppehåll med Sevesokonferensen för att kraftsamla, hitta nya former och planera för att genomföra Sevesokonferensen igen 2024.

Senast granskad: 2 mars 2023

Till toppen av sidan