Till innehåll på sidan

خانه خود را برای یک بحران آماده کنید

بحران یا جنگ، همه ما به کمک نیاز داریم

در صورت وقوع یک طوفان شدید، اختالالت دیجیتالی یا درگیری
مسلحانه، ممکن است چیزی که از کارکردش مطمئن هستیم، از کار
بیفتد. بنابراین، بهتر است آماده باشیم. مهمترین نکته داشتن غذا، آب
آشامیدنی، گرما و فراهم بودن ابزار الزم جهت دریافت اطالعات مهم
است.

Senast granskad: 22 ژوئن 2022

Till toppen av sidan