Till innehåll på sidan

Utbildning och övning i WIS

MSB rekommenderar att du i första hand kontaktar din länsstyrelse om din organisation har behov av utbildning eller övning i WIS. MSB erbjuder utbildningstillfällen två gånger om året och det finns även möjlighet att kontakta privata utbildningsanordnare.

WIS är ett tekniskt stödsystem för informationsdelning mellan aktörer i det svenska krisberedskapssystemet. MSB uppmanar aktörerna att använda WIS i allt beredskapsarbete och alltid ta med WIS som en del i övningar för att få en kontinuerlig användning av systemet.

MSB:s utbildningar i WIS

MSB erbjuder grundutbildningar och fördjupningsutbildningar två gånger om året, med ett tillfälle på våren och ett på hösten.

Inga datum är ännu bestämda för år 2021.

Privata utbildningsanordnare

Privata utbildningsanordnare kan efter ansökan hos MSB få tillgång till WIS utbildningsmiljö och erbjuda kurser i WIS.

 • Villkor för privata utbildningsanordnare i WIS

  Villkor för privata utbildningsanordnares tillgång till WIS utbildningsmiljö

  Privata företag kan beviljas egen tillgång till WIS utbildningsmiljö för att bedriva utbildning och enklare övningar i WIS under förutsättning att
  nedanstående villkor uppfylls.

  Vid en ansökan om tillgång till WIS utbildningsmiljö ska företaget visa hur de lever upp till dessa krav. Kraven ställs dels på företaget dels på utbildaren.

  Företaget får komma med önskemål om aktörsnamn och aktörsgrupptillhörighet för de tilldelade aktörerna. Önskemålen kommer att beviljas i den mån det anses möjligt och lämpligt. Support vid eventuella problem lämnas av WIS-supporten, men endast under kontorstid och i mån av tid.

  Kvalitetssäkring och erfarenhetsåterföring

  Utbildaren ska kvalitetssäkra sin utbildning och även utvärdera den. MSB ska ha rätt att ta del av utvärderingar och även kunna göra egna utvärderingar om behov uppstår. MSB förbehåller sig rätten att återkalla godkännandet om utbildningsanordnaren inte uppfyller uppställda krav. Det åligger även utbildningsanordnaren att se till att utbildarna uppdateras och bereds tillfälle att gå eventuella fortbildningar vid förändringar av WIS.

  Krav på utbildningsanordnaren

  Företaget ska kunna visa att man har erfarenhet och organisation för att bedriva utbildning. Instruktörerna skall ha grundläggande pedagogiska kunskaper erhållna genom teoretiska studier eller praktisk erfarenhet. De som ska bedriva utbildning ska ha goda kunskaper i WIS och även besitta kunskaper om det svenska krishanteringssystemet.

  Det företag som önskar tillgång till WIS utbildningsmiljö ansöker om detta till wis@msb.se. Ansökan ska visa att samtliga här uppställda krav uppfylls och accepteras. Ansökan ska som minimum innehålla följande:

  • Beskrivning av företagets samlade erfarenhet när det gäller att bedriva utbildning.
  • Beskrivning av utbildarnas pedagogiska kunskap och erfarenhet, styrkt genom CV.
  • Beskrivning av utbildarnas kunskap och erfarenhet av WIS och om det svenska krishanteringssystemet.
  • Beskrivning av hur utbildningen kvalitetssäkras och utvärderas.

Lär dig mer om WIS – utbildningsmaterial och presentationer

MSB har tagit fram utbildningsmaterial för WIS som ska förenkla för aktörerna att använda systemet och som kan användas för att hålla egna utbildningar i WIS.

Utbildningsmaterial och presentationer

Materialet är en introduktion av WIS för användare. Fokus ligger på att dela information och lägesbilder. Till varje bild finns talmanus och anteckningar.

Utifrån olika ämnen kan man välja områden man vill lära sig mer om. Utbildningen är uppdelad i avsnitt så att den lätt kan anpassas till rätt nivå för mottagarna. Den beräknade tidsåtgången för att hålla och genomföra utbildningen i sin helhet är cirka tre till fyra timmar.

Utbildnings- och informationsfilmer

Så används WIS – två filmer om nyttorna med WIS

Utbildningsmaterial på WIS Hjälp

Allt utbildningsmaterial om WIS finns tillgängligt på webbplatsen WIS Hjälp.

WIS Hjälp

WIS vid övningar

För övningar och utbildningar rekommenderar MSB att använda skarpa WIS och använda ordinarie inloggningar. Du väljer menyvalet ”Övning” för att skilja ut dessa ytor från skarp hantering av samhällsstörningar. Denna del av WIS är helt speglad ”Samhällsstörningar” och alla funktioner är tillgängliga.

Webbadress till skarpa WIS: https://www.swis.se

WIS utbildningsmiljö

Det finns en utbildningsmiljö för WIS som är helt separerad från den skarpa versionen av WIS.

Webbadress till WIS utbildningsmiljö: https://utb.swis.se 

Utbildningsmiljön fungerar tekniskt som den skarpa versionen, men alla aktörer och användare måste läggas upp parallellt med inloggning skild från ordinarie WIS. Det går dessutom att lägga upp fiktiva aktörer och användare.

Aktörer i WIS kan få tillgång till utbildningsmiljön för att genomföra egna utbildningar. Vi ber er dock att vara ute i god tid, minst två veckor i förväg. Utbildningsmiljön omfattas inte av dygnet-runt-support.

Utbildningsmiljön används också av MSB för att driftsätta nya funktioner innan de driftsätts i skarpa WIS och därför kan det ibland finnas nyheter i utbildningsmiljön som inte finns i vanliga WIS.

Kontakta WIS-supporten för att få tillgång till utbildningsmiljön.

E-lärande för WIS

MSB arbetar med att ta fram utbildningar som är baserade på elektroniskt lärande för olika roller och användarnivåer i WIS. Arbetet beräknas vara klart under våren 2020. Ta gärna del av ett färdigt exempel som omfattar utbildningsdelen för driftinformation om Rakel.

E-lärande för WIS: Driftinformation om Rakel

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Publikation

Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Publikationsnummer: MSB1146

Utgivningsår: 2017

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem framtaget för att underlätta informationsdelning mellan aktörerna inom samhällets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning. WIS är ut...

Omslagsbild för Nationella riktlinjer för samverkan och informationsdelning i WIS

Publikationsnummer: MSB1146

Utgivningsår: 2017

Publikation

Nationella riktlinjer för WIS : sammanfattning

Publikationsnummer: MSB1123

Utgivningsår: 2017

WIS är Sveriges nationella webbaserade informationssystem för information och samverkan vid samhällsstörningar. Det ska användas i det dagliga arbetet för att vara det som fungerar bäst vid samhällsst...

Omslagsbild för Nationella riktlinjer för WIS : sammanfattning

Publikationsnummer: MSB1123

Utgivningsår: 2017

Senast granskad: 13 januari 2021

Till toppen av sidan