Till innehåll på sidan

Så här behandlar MSB personuppgifter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Här kan du läsa mer om hur MSB behandlar personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter

Ditt inlämnande av personuppgifter bygger på MSB:s uppdrag att tillhandahålla utbildning. MSB samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen.
MSB behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, namn, adress, telefon och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din anmälan till MSB:s kurser.


Rättsliga grunder

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning.

Arkivering och gallring

MSB är som statlig myndighet skyldig att följa arkivlagen. Detta innebär att allmänna handlingar hos MSB som huvudregel ska bevaras. Allmänna handlingar gallras enligt fastställda gallringsföreskrifter.
Utlämnande av personuppgifter ut till andra mottagare
De personuppgifter MSB behandlar om dig delas med genomförare av våra utbildningar, i vissa fall även till Plikt- och prövningsverket och Kammarkollegiet. MSB kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag, Offentlighetsprincipen. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, organisationsnummer 202100-5984, 651 81 Karlstad.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen samt för att göra invändningar angående behandlingen av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på registrator@msb.se. Du når vårt dataskyddsombud på 010-240 240. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Senast granskad: 26 juni 2019

Till toppen av sidan